Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Suchorab"

Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej DOI:10.15199/17.2017.6.1


  Systemy zaopatrzenia w wodę (SZW), według Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590) zaliczane do elementów infrastruktury krytycznej, mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest dostarczenie wody do obiorców, w odpowiedniej ilości, czasie, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, do czego niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie SZW. Zagrożenia, które mogą zakłócić proces dostarczenia wody do odbiorców, występują na każdym etapie zaopatrzenia w wodę - od momentu jej ujęcia, przez procesy uzdatniania, magazynowania i pompowania oraz podczas dystrybucji wody siecią wodociągową. Często zagrożenia te są defi niowane jako źródła ryzyka w eksploatacji SZW. Na podstawie występowania zagrożeń jako źródeł ryzyka, możliwe jest określenie szansy na wystąpienie niepożądanych skutków. Obliczeniowo, ryzyko defi niowane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz niepożądanych strat jakie mogą po nim nastąpić [4]. Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę są złożonymi układami technicznymi, na których całościową niezawodność ma wpływ prawidłowe działanie wszystkich elementów składowych systemu (podsystemów), m.in. stacji i sieci wodociągowych. W związku z tym, że obiekty infrastruktury wodociągowej są w większości obiektami dającymi się naprawić, lecz zazwyczaj czasy ich napraw są dość duże, niezawodność pracy poszczególnych urządzeń jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy systemu. Dlatego zalecane jest przeprowadzanie analiz niezawodnościowych, celem identyfi kacji zagrożeń działania poszczególnych podsystemów. Niezawodność poszczególnych elementów, podsystemów i systemów określana jest za pomocą wskaźników niezawodności. Jednym z podstawowych parametrów jest wskaźnik gotowości K, odpowiadający prawdopodobieństwu tego, że w dowolnym momencie czasu t badany obiek[...]

Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.9.2


  Numeryczne modele sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią najczęściej jeden z elementów tzw. zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Podstawą tych systemów są bazy danych typu GIS [1,8,16]. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wdrożenia powyższych systemów mają miejsce nie tylko w dużych, ale także w średnich, a nawet małych przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych [9]. Początkowo modele numeryczne stanowiły samodzielne aplikacje i były budowane w oparciu o tzw. dokumentację "papierową". Szybko okazało się jednak, że takie podejście wymaga znacznych nakładów pracy, zajmowało dużo czasu, jak również w praktyce ograniczało typ budowanych modeli do szkieletowych lub co najwyżej podstawowych [7]. Przełomem okazało się w tym względzie wykorzystanie GIS do budowy modeli numerycznych. Zgodnie z dobrymi praktykami promowanymi m.in. przez organizowaną przez Zarząd Główny PZITS oraz Politechnikę Warszawską konferencję nt. "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi", bazy te są coraz częściej podstawą budowy modeli numerycznych [5,6,13]. Takie podejście umożliwia wdrożenie tzw. automatycznej budowy tych modeli numerycznych [2,14]. Budowa tzw. modelu szczegółowego, zawierającego często bardzo dużą liczbę obiektów modelowych (np. węzłów i przewodów) stała się nie tylko możliwa, ale także coraz częściej wykorzystywana. Szereg fi rm informatycznych produkujących oprogramowanie do budowy modeli numerycznych wyposaża swoje produkty w moduły do współpracy z bazami GIS [2,4,15]. Warto zauważyć, że dotyczy to nie tylko programów o charakterze komercyjnym, ale również darmowych. Przykładami takiego modułu są aplikację Model Manager i Model Manager KAN, opracowane przez fi rmę Megabit z Warszawy [12], współpracujące z programami odpowiednio EPANET 2.0 i SWMM 5.0. Tak zwana automatyczna budowa modeli sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej z wykorzystaniem bazy GIS znacząco ograni[...]

 Strona 1