Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Mrowiec"

~Wpływ nierównomierności przestrzennej opadów na obliczanie pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych


  Czasowa i przestrzenna zmienność opadów ma znaczący wpływ na obciążenie hydrauliczne miejskich systemów kanalizacji deszczowej, a w szczególności na działanie zbiorników retencyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu kierunku oraz prędkości przemieszczania opadów nad zlewnią na wymaganą objętość zbiornika retencyjnego. W badaniach zastosowano skalibrowany model hydrodynamiczny (SWMM5) zlewni miejskiej zlokalizowanej w centrum Częstochowy o powierzchni całkowitej 560 ha. Symulacje uwzględniały cztery kierunki ruchu opadów oraz zmienne prędkości ich przemieszczania się (2, 5 i 10 m/s). Rozpatrzono opady o różnym czasie trwania (10÷60 min) oraz zmienną wartość natężenie odpływu ze zbiornika retencyjnego. Uzyskane wyniki zostały odniesione do statycznego modelu opadów. Wyniki wskazują, że różnice względne w obliczanych objętościach retencyjnych wyniosły od 3% do 55% w zależności od przepływu zredukowanego Q0. W ujęciu bezwzględnym przekładało się to na objętość ok. 1000÷1200 m3, a odnosząc do powierzchni uszczelnionej zlewni: 6,5÷8,0 m3/ha.Wstęp Ekonomiczny aspekt budowania zbiorników retencyjnych w systemach kanalizacyjnych wymaga uściślenia metodyki ich wymiarowania. Opracowanie teoretycznego hydrogramu dopływu do zbiornika retencyjnego powinno bazować na danych pochodzących z pomiarów zmienności natężenia opadu w czasie i z odpowiednio rozmieszczonych urządzeń pomiarowych na rozpatrywanej zlewni. W praktyce jest to często zadanie niemożliwe do wykonania, z uwagi na brak urządzeń pomiarowych lub brak danych o opadach z wystarczająco długiego okresu pomiarowego. Dlatego też, najczęściej przyjmuje się zastępcze hydrogramy dopływu w formie uproszczonej (np. kształt trapezu), bazujące np. na metodzie granicznych natężeń. W metodach tych dane o opadach są definiowane przez uniwersalne zależności IDF (Intensity-Duration-Frequency), w Polsce przede wszystkim wzór Błaszczyka (Kalinowski, 1990). Zależność miedzy[...]

Metody efektywnego wymiarowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych

Czytaj za darmo! »

Koncepcja wykorzystania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych została przedstawiona przez Kisiela [5] jako alternatywne rozwiązania dla tradycyjnie stosowanych zbiorników o grawitacyjnym sposobie akumulacji ścieków. Opracowane zostały 4 konstrukcje zbiorników, których komora retencyjna była przeznaczona w całości (zbiornik typu COMMODUS-S) lub częściowo do podciśnieniowej akumulacji ście[...]

Badania modelowe spływu z utwardzonych powierzchni przepuszczalnych DOI:10.15199/17.2015.1.4


  W artykule przedstawiono badania nad modelem spływu wód opadowych z powierzchni wykonanych z kostki brukowej. Ze względu na zdolności do odprowadzania wód do gruntu powierzchnie te cechuje silna zmienność wartości współczynnika spływu. Do modelowania spływu wykorzystano model SWMM (Storm Water Managament Model) opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Wynikiem przeprowadzonych badań symulacyjnych było określenie stopnia redukcji chwilowych natężeń maksymalnych (dm3/s) a także redukcji objętości spływu powierzchniowego (m3) dla poszczególnych zdarzeń opadowych. Przedstawione w artykule rezultaty badań dają możliwość wykonywania bardziej precyzyjnych obliczeń hydraulicznych dla systemów odwadniania obszarów zurbanizowanych.Wprowadzenie Wzrastający udział powierzchni uszczelnionych na obszarach miejskich powoduje zmniejszenie intercepcji, retencji powierzchniowej, infiltracji i parowania, jednocześnie przyśpiesza spływ powierzchniowy. Efektem tego są wzrastające natężenia odpływu do kanalizacji, zarówno w półroczu letnim jak i zimowym. Istnieje szereg rozwiązań technicznych, pozwalających zwiększyć retencję wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Jednym z nich jest zastosowanie utwardzonej powierzchni przepuszczalnej. Do tego rodzaju powierzchni można zaliczyć bardzo popularną w ostatnich latach, kostkę brukową. Ten rodzaj powierzchni łączy cechy powierzchni typowo nieprzepuszczalnych (między innymi wysoki stopień nieprzepuszczalności, niska wartość współczynnika szorstkości) i powierzchni przepuszczalnych (infiltracja do gruntu poprzez szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami kostki, jak również występowanie zjawiska kolmatacji). Analiza dostępnych dokumentacji projektowych pozwala stwierdzić, że wartości współczynnika spływu dla powierzchni przepuszczalnych przyjmowane są z zakresu od 0,3 do 0,6. Prowadzi to do dużych rozbieżności w obliczeniowych natężeniach przepływu, niezależnie od tego, czy[...]

Analiza wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych DOI:10.15199/17.2016.7.2


  W artykule przedstawiono analizę wpływu wód opadowych na działanie pompowni ścieków bytowo-gospodarczych, w oparciu o dane zarejestrowane na 15 obiektach zlokalizowanych w rejonie miasta Częstochowa. W pierwszym etapie analizowano zależność pomiędzy objetością pompowanych ścieków a sumami miesięcznymi opadów, natomiast w drugim etapie badań uwzględniono sumy tygodniowe. Wielkość dopływu wód opadowych w stosunku do transportowanych ścieków bytowogospodarczych można szacować średnio na 20÷35% w ujęciu miesięcznym. Maksymalne wartości uzyskane w bilansie miesięcznym (35÷50%) odpowiadały minimalnym wartościom w bilansie tygodniowym. W okresach intensywnych opadów tygodniowa ilość pompowanych ścieków wzrasta od 50% do nawet 300% procent.Wprowadzenie Realizacja Krajowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wiązała się z budową ponad 60 tysięcy kilometrów kanalizacji oraz setek oczyszczalni ścieków. Rozległe układy kanalizacyjne wymagają częstego stosowania pompowni ścieków bytowo- gospodarczych, umożliwiających transport w niekorzystnych warunkach terenowych. Wzrost liczby pompowni powoduje, że coraz istotniejszym problemem staje się dopływ wód przypadkowych do układu kanalizacji sanitarnej. Wody przypadkowe mają swe negatywne oddziaływanie głównie na pracę oczyszczalni ścieków. W okresach opadów i roztopów może następować pogorszenie działania obiektów oczyszczalni wrażliwych na zmiany prędkości i objętości przepływających ścieków (piaskowniki, osadniki wstępne oraz wtórne) [3]. Przechłodzone wodami roztopowymi ścieki stwarzają także problemy podczas ich oczyszczania w procesach biologicznych -rozcieńczenie ścieków surowych wodami obcymi powoduje ich zubożenie w substancje biodegradowalne, a w konsekwencji obniżenie sprawności oczyszczania ścieków [9]. W układach kanalizacyjnych, w których występują pompownie, dopływy wód przypadkowych powodują dodatkowo niepotrzebne zużycie energii elektrycznej,wzrasta także częstotliwość[...]

Wymiarowanie grawitacyjno-podciśnieniowych zbiorników MIRUS-ES oraz MIRUS-EP w aspekcie ich energooszczędnego działania

Czytaj za darmo! »

W latach 2005-2006 opracowane zostały retencyjne zbiorniki kanalizacyjne grawitacyjno-podciśnieniowe, których działanie zakłada możliwość oszczędności energii elektrycznej, niezbędnej do przemieszczenia ścieków do komory podciśnieniowej położonej powyżej poziomu ścieków w dopływie. Do rozwiązań szczególnie efektywnych w tym zakresie można zaliczyć energooszczędne zbiorniki retencyjne ściekó[...]

Wpływ regulacji ciśnienia oraz wybranych czynników zewnętrznych na awaryjność sieci wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.7.4


  Znacząca część polskich przedsiębiorstw wodociągowych eksploatuje sieci dystrybucyjne, w których średni wiek przewodów przekracza kilkadziesiąt lat. Przebudowa całej infrastruktury i natychmiastowe obniżenie współczynników awaryjności jest zwykle poza zasięgiem budżetów inwestycyjnych przedsiębiorstw, jednocześnie takie podejście mogłoby skutkować nieakceptowanymi wzrostami cen wody. Ciśnienie w sieci wodociągowej jest jednym z ważniejszych parametrów, które wpływają na awaryjność przewodów, dlatego też zarządzanie ciśnieniem w sieci ma bezpośredni wpływ na niezawodność działania sieci wodociągowej. W wielu przypadkach możliwe jest jego skorygowanie bez angażowania dużych środków fi nansowych, wymaganych w przypadku renowacji sieci wodociągowej. 2. Zakres badań W badanym systemie wodociągowym różnica rzędnych pomiędzy najwyższą i najniższą rzędną terenu wynosi ponad 170 m. Z powyższego względu sieć wodociągowa podzielona jest na kilkadziesiąt stref zasilania. Podstawową i zarazem największą częścią systemu jest układ ujęć głównych, skąd woda jest tłoczona w kierunku GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 299 zbiorników wyrównawczo-retencyjnych za pośrednictwem sieci przewodów magistralnych i rozdzielczych. Dla wyżej zlokalizowanych stref zastosowano dodatkowe układy pompowe, dla niższych, systemy redukujące ciśnienie. Dzięki strefowaniu układu osiągnięto możliwie stabilne i równe ciśnienie w całym układzie, które w średnich punktach wszystkich stref zawiera się w przedziale 0,30-0,50 MPa. Całkowita długość sieci wodociągowej w badanym układzie wynosi 2429 km (tab. 1). Dominującym materiałem z których zbudowane są przewody jest żeliwo szare. Sieć wodociągowa wykonana jest w II strefi e przemarzania gruntu (1 m), a średnia głębokość posadowienia przewodów to 1,7 m. Przeprowadzono badanie w celu ustalenia zależności awaryjności sieci wodociągowej od ciśnienia. Wzięto pod uwagę maksymalne ciśnienie w średnim pu[...]

 Strona 1