Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Konieczny"

Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2015.6.8


  W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prosta analiza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmian świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.1. Wprowadzenie Względy ekonomiczne eksploatacji sieci wodociągowych przyczyniły się do poszukiwania i wdrożenia metod mających na celu wykrywanie i lokalizację wycieków wody z sieci zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych. Rozwiązaniu tego problemu sprzyja ciągły postęp w zakresie technik pomiarowych oraz opracowania wyników pomiarów. W dużych przedsiębiorstwach wodociągowych, ze względu na złożoność struktury sieci wodociągowej, rozwiązywanie problemu strat wody warto rozpocząć od utworzenia zespołu diagnostów, których zadaniem będzie ocena funkcjonowania sieci wodociągowej w kontekście minimalizacji wycieków z eksploatowanych sieci. Do zadań tego zespołu należy zaliczyć bieżącą ocenę stanu przewodów oraz lokalizację potencjalnych miejsc wycieków. Wieloletnie strategie przedsiębiorstw wodociągowych powinny przewidywać wyposażenie tej grupy w nowoczesne narzędzia techniczne i informatyczne. W porównaniu z samym stwierdzeniem obecności strat wody, dokładna lokalizacja miejsca ich wystąpienia jest zagadnieniem trudniejszym do zrealizowania. W oparciu o strukturę sieci oraz pomiary prowadzone on-line wartości przepływów i ciśnień można wyodrębnić strefy podwyższonych strat wody, w któryc[...]

Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia DOI:10.15199/17.2017.7.5


  1. Wprowadzenie Analiza zjawiska opadów atmosferycznych w kontekście utylitarnego wykorzystania danych na potrzeby hydrologii miejskiej, jak: projektowanie systemów odwodnień, modelowanie pracy sieci kanalizacyjnej, systemy RTC, predykcja warunków pogodowych w zlewni [1] wymaga, z uwagi na zmienność pól opadowych, zastosowania odniesienia przestrzennego baz opadowych. W niniejszym artykule wykorzystano dane opadowe z wrocławskiej sieci deszczomierzy oraz z radaru meteorologicznego położonego w oddaleniu od miasta. Należy podkreślić całkowicie odmienny sposób zbierania danych przez każdy z tych przyrządów, zarówno z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne jak i odmienne ujęcie skali przestrzennej zjawisk opadowych. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano rozwiązania GIS w celu umożliwienia porównania tychże zestawów danych. Lokalizacjom deszczomierzy przypisano odpowiadające im komórki zobrazowania radarowego. Identyfi kacja była możliwa dzięki relacji przestrzennej punkt-raster. Poniżej opisano dokładniej źródła danych, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji, tj. pokrótce scharakteryzowano system radarów POLRAD oraz wrocławską sieć deszczomierzy, należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. 2. System POLRAD Współcześnie monitoring opadów z wykorzystaniem radarów na terenie Polski jest prowadzony w sposób operacyjny z wykorzystaniem systemu POLRAD. System POLRAD obejmuje swym zasięgiem cały kraj, a jego operatorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). System zbudowany jest aktualnie z sieci 8 radarów rozmieszczonych na terenie całego kraju (rys. 1). Sieć pomiarową tworzą radary dopplerowskie, pracujące w zakresie C (ok. 5,5 GHz), produkcji Selex SI Gematronik. Są to radary typów Meteor 500C i 1500C, które są stopniowo wymienione na 304 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 nowocześniejsze radary podwójnie spolaryzowane (ang. dual polar[...]

 Strona 1