Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Basiura"

Środowisko elektromagnetyczne w przyrodzie


  Kiedyś ludzie nie znali natury zjawisk określanych dziś jako elektromagnetyczne, przypisując ich źródłom magiczne właściwości. W bliższych nam czasach poszczególne zjawiska były traktowane rozdzielnie, np. światło, transmisja radiowa, wyładowania atmosferyczne lub elektrostatyczne, magnetyzm. Naturalne środowisko elektromagnetyczne można wyobrazić sobie jako wektorowe pole występujące w całej przestrzeni. Pole to składa się z trzech współistniejących pól: pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego [4]. W przestrzeni wypełnionej przez pole elektryczne, na umieszczone ładunki elektryczne działa siła. Jednocześnie ładunki elektryczne są źródłem tego typu pola. Szczególnym przypadkiem pola elektrycznego jest pole elektrostatyczne, którego źródłem są ładunki elektryczne pozostające w spoczynku. Natomiast pole magnetyczne to przestrzeń, w której na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny, działa siła. Pole magnetyczne jest wywoływane przez poruszające się ładunki elektryczne oraz niektóre materiały posiadające stały moment magnetyczny. Unifikację elektryczności i magnetyzmu przyniosła w XIX w. praca szkockiego fizyka i matematyka Jamesa Clerka Maxwella. Podał cztery prawa [4,5], które opisują środowisko elektromagnetyczne: 1. Prawo Faradaya - zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. 2. Prawo Ampere’a rozszerzone przez Maxwella - płynący prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne. 3. Prawo Gaussa dla elektryczności - źródłem pola elektrycznego są ładunki. 4. Prawo Gaussa dla magnetyzmu - pole magnetyczne jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte. Pole elektromagnetyczne jest to rozchodząca się w przestrzeni fala, posiadające jako składowe zmienne pole elektryczne oraz zmienne pole magnetyczne. Pola te są do siebie wzajemnie prostopadłe oraz są prostopadłe do kierunku propagacji fali. W zależności od częstotliwo[...]

Skojarzona generacja energii w gospodarstwie domowym DOI:10.15199/17.2017.7.2


  W ostatnich latach człowiek staje się coraz bardziej świadomy swojego wpływu na środowisko, w którym żyje. Nastąpił szybki rozwój technologii, materiały stają się coraz lepsze pod względem właściwości mechanicznych, maszyny coraz bardziej efektywne i bezobsługowe, a technologie, rodem z wypraw kosmicznych, coraz tańsze. Wszystkie wymienione czynniki przyczyniają się do wzrostu zainteresowania alternatywnymi, niekonwencjonalnymi źródłami oraz technologiami pozyskiwania energii użytkowej. Proces przetwarzania energii pierwotnej zawartej w jej nośnikach (paliwach) na różne rodzaje energii (np. ciepło, chłód, energia elektryczna, energia mechaniczna wykorzystywana przez użytkownika końcowego) w obrębie jednego procesu technologicznego, w możliwie najbardziej efektywny sposób, nazywany jest skojarzoną generacją energii. Chociaż podczas generacji energii z paliw, możemy uzyskać różne kombinacje rodzajów energii użytkowej (np. połączenie ciepła użytkowego z wytwarzaniem chłodu, energią elektryczną i/lub energią mechaniczną), funkcjonujące na rynku urządzenia oferują następujące rodzaje skojarzonych procesów generacji (przetwarzania) energii: - Skojarzone wytwarzanie ciepła użytkowego i energii elektrycznej, tzw. kogeneracja (ang. Cogeneration lub CHP - Combined Heat and Power). Defi nicję kogeneracji w wyżej wymieniony sposób podaje również ustawa Prawo Energetyczne [21]. - Skojarzone wytwarzanie ciepła użytkowego, chłodu użytkowego i energii elektrycznej, tzw. trójgeneracja lub trigeneracja (ang. Trigeneration lub CCHP - Combined Cooling, Heat and Power). - Skojarzone wytwarzanie czterech lub więcej mediów, będących nośnikami energii / rodzajów energii, tzw. poligeneracja (np. skojarzone wytwarzanie ciepła użytkowego, chłodu użytkowego, energii elektrycznej i pary technologicznej). Osobnym zagadnieniem jest miejsce wytwarzania energii. W klasycznych systemach energetycznych energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach za[...]

Wykrywanie emisji gazów węglowodorowych przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR GF320


  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały możliwości obserwacji wycieków gazu ziemnego i propanu w warunkach laboratoryjnych. W drugiej części zaprezentowane zostały możliwości przeprowadzenia inspekcji rzeczywistych instalacji i urządzeń gazowych znajdujących się zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i w otwartej przestrzeni. Przedstawiono możliwości rejestracji wycieków gazów. *) Mgr inż. Mateusz Rataj - pracownik Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych w Zakładzie Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, zatrudniony na stanowisku asystent. Absolwent wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Certyfikowany termografista ITC Level 1 Mgr inż. Maciej Basiura - kierownik Laboratorium Badań Elektrycznych w Zakładzie Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, zatrudniony na stanowisku asystent. Absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Certyfikowany termografista ITC Level 1 W przyrodzie można wyróżnić trzy sposoby przenoszenia ciepła są to: przewodzenie, konwekcja (naturalna i wymuszona) i promieniowanie. Dzięki istnieniu trzeciego z tych zjawisk oraz dzięki temu, że każde ciało powyżej temperatury zera absolutnego emituje promieniowanie cie[...]

Wykrywanie nieszczelności w instalacjach i urządzeniach gazowych za pomocą metody obserwacji w paśmie podczerwieni


  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów technologicznych. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych z nieszczelności powstałych w urządzeniach. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe prawa fizyki i zjawiska zachodzące w gazach, które umożliwiają obserwację wycieków gazów w paśmie podczerwieni. W drugiej części przytoczone zostały podstawowe wytyczne oraz obowiązki dotyczące obu stron - zlecającego oraz wykonującego badania termowizyjne. W dalszej części została podana procedura postępowania podczas inspekcji zorientowanej na wykrywanie wycieku gazu węglowodorowego przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR GF 320. W końcowej części zostało przytoczone kilka przykładów z obiektów rzeczywistych wraz z komentarzem. Opisane badania zostały przeprowadzone przez pracowników Zakładu Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie za pomocą posiadanej kamery FLIR GF320.Podczas wydobycia, procesów przetwórczych, magazynowania oraz przesyłania i dystrybucji paliw węglowodorowych może nastąpić awaria urządzeń lub instalacji technologicznych, Powstałe nieszczelności stają się miejscem wycieku gazów węglowodorowych. Emisja tych gazów jest wysoce niepożądana z dwóch głównych powodów: ekonomicznego (utrata produktu) oraz ekologicznego (gazy węglowodorowe są to gazy cieplarniane). Pracownicy INiG pracują nad tematyką powstawania oraz emisji do środowiska naturalnego gazów cieplarnianych,podczas wydobycia, magazynowania i dystrybucji paliw węglowodorowych od wielu lat. Bliżej zapoznać się z pracami można w [1, 2, 3, 4,5]. Wraz z wejściem nowych bezkontaktowych metod oceny stanu urządzeń i wykrywania wycieków gazów pojawiają się nowe możliwości wykrywania wycieków gazów węglowodorowych Metody te skracają czas inspekcji i umożliwiają [...]

Termowizja w doraznej kontroli pracy urzadzen, instalacji i sieci gazowych DOI:


  Streszczenie W artykule przedstawiono przeglad metod termograficznych stosowanych przez słuzby utrzymania ruchu w róznych zakładach. Szczególna uwage poswiecono termowizyjnym metodom wykrywania emisji gazów weglowodorowych z pracujacych urzadzen, instalacji i sieci gazowych. Przedstawiono ogólne wytyczne i dobra praktyke przeprowadzania inspekcji termowizyjnych przez zewnetrznych termografistów w zakładzie zleceniodawcy. słowa kluczowe: termografia, termowizja, emisja gazów, utrzymanie ruchu ir thermography in the emergency operation control equipment, installations and gas networks Abstract: Article presents an overview thermovision methods used by maintenance services in different factories. Particular attention is paid to thermovision methods of detecting the emissions of hydrocarbon gases from working equipment, installations and gas networks. Present general guidelines and good practice for inspections by external infrared thermographer in the factory of customer. keywords: thermography, gas emissions, maintenance Rodzaje metod termograficznych Badania termograficzne to zbiór stosunkowo nowych metod obrazowania rozkładu promieniowania temperaturowego, majacych szerokie spektrum zastosowan w przemysle, zarówno przez działy technologiczne, jak równiez słuzby utrzymania ruchu. Istnieje kilka technik termograficznych, które sa w powszechnym uzyciu podczas badan. Termografia porównawcza jest najbardziej rozpowszechniona technika, jest ona uzywana w celu zapewnienia najlepszych dostepnych danych o urzadzeniach i systemach w warunkach pracy. Gdy badane obiekty pracuja w zmieniajacych sie warunkach, umiejetnosc wykonywania przyblizonych szacunków emisyjnosci oraz zdolnosc do odróznienia róznic emisyjnosci poszczególnych czesci maszyny dostarcza przydatnych informacji na potrzeby monitorowania i diagnostyki urzadzenia. Jakosc uzyskanych przy uzyciu termowizji informacji zalezy od uzywanego sprzetu, wiedzy i doswiadczen[...]

 Strona 1