Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Herczyk"

Wpływ regulacji ciśnienia oraz wybranych czynników zewnętrznych na awaryjność sieci wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.7.4


  Znacząca część polskich przedsiębiorstw wodociągowych eksploatuje sieci dystrybucyjne, w których średni wiek przewodów przekracza kilkadziesiąt lat. Przebudowa całej infrastruktury i natychmiastowe obniżenie współczynników awaryjności jest zwykle poza zasięgiem budżetów inwestycyjnych przedsiębiorstw, jednocześnie takie podejście mogłoby skutkować nieakceptowanymi wzrostami cen wody. Ciśnienie w sieci wodociągowej jest jednym z ważniejszych parametrów, które wpływają na awaryjność przewodów, dlatego też zarządzanie ciśnieniem w sieci ma bezpośredni wpływ na niezawodność działania sieci wodociągowej. W wielu przypadkach możliwe jest jego skorygowanie bez angażowania dużych środków fi nansowych, wymaganych w przypadku renowacji sieci wodociągowej. 2. Zakres badań W badanym systemie wodociągowym różnica rzędnych pomiędzy najwyższą i najniższą rzędną terenu wynosi ponad 170 m. Z powyższego względu sieć wodociągowa podzielona jest na kilkadziesiąt stref zasilania. Podstawową i zarazem największą częścią systemu jest układ ujęć głównych, skąd woda jest tłoczona w kierunku GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 299 zbiorników wyrównawczo-retencyjnych za pośrednictwem sieci przewodów magistralnych i rozdzielczych. Dla wyżej zlokalizowanych stref zastosowano dodatkowe układy pompowe, dla niższych, systemy redukujące ciśnienie. Dzięki strefowaniu układu osiągnięto możliwie stabilne i równe ciśnienie w całym układzie, które w średnich punktach wszystkich stref zawiera się w przedziale 0,30-0,50 MPa. Całkowita długość sieci wodociągowej w badanym układzie wynosi 2429 km (tab. 1). Dominującym materiałem z których zbudowane są przewody jest żeliwo szare. Sieć wodociągowa wykonana jest w II strefi e przemarzania gruntu (1 m), a średnia głębokość posadowienia przewodów to 1,7 m. Przeprowadzono badanie w celu ustalenia zależności awaryjności sieci wodociągowej od ciśnienia. Wzięto pod uwagę maksymalne ciśnienie w średnim pu[...]

 Strona 1