Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Olejnik"

Metale ciężkie w ściekach opadowych odprowadzanych ze zlewni miejskiej jako kryterium możliwości ich zagospodarowania


  W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia podstawowych metali ciężkich (cynku, miedzi, ołowiu i kadmu) w spływach opadowych odprowadzanych z dachów i ulic. Otrzymane wyniki przeanalizowano pod kątem wpływu parametrów opadu na ich wartość. Biorąc pod uwagę zagrożenie dla jakości wód podziemnych oceniono możliwości odprowadzania tych spływów poprzez urządzenia infiltracyjne do gruntu.Zagospodarowanie ścieków opadowych odprowadzanych ze zlewni zurbanizowanej staje się w ostatnich latach coraz większym problemem. Wynika to z przeciążenia sieci kanalizacyjnych, do których przyłączane są, niekiedy w niekontrolowany pod względem hydraulicznym sposób, nowe zlewnie, z drugiej strony problemem stają się coraz częściej pojawiające się opady nawalne, powodujące występowanie tzw. powodzi miejskich. Ponadto wzrost stopnia urbanizacji terenu skutkuje zaburzeniem naturalnego obiegu wody w środowisku, co przejawia się gwałtownymi zmianami natężeń przepływu w ciekach miejskich, a jednocześnie wysuszeniem gruntów w obszarze miast. Rozwiązania tego problemu poszukuje się m.in. przez stosowanie tzw. nowoczesnych sposobów zagospodarowania wód opadowych, takich jak np. ich gospodarcze wykorzystanie czy infiltracja do gruntu przy zastosowaniu rowów chłonnych, niecek, studni, skrzynek rozsączających itp. Urządzenia te w zależności od wielkości i rozwiązań konstrukcyjnych pozwalają albo na bezpośrednie wprowadzenie wód opadowych do gruntu w stanie niezmienionym pod względem fizyczno-chemicznym, albo po ich podczyszczeniu, jeżeli wcześniej następuje ich przepływ przez ożywioną warstwę gruntu. Odprowadzanie ścieków opadowych do wód i do ziemi reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, p. 984), które ustala w przypadku ścieków opadowych jedynie dopuszczalne stężenia [...]

Wykorzystanie procesów pogłębionego utleniania do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-114

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem procesów pogłębionego utleniania do oczyszczania ścieków zawierających tzw. "twarde" trudno rozkładalne biologicznie detergenty. Obiektem badań był niejonowy środek powierzchniowo czynny Triton X-114. Jego wodne roztwory poddawano działaniu czynników utleniajacych (ozon, nadtlenek wodoru) oraz promieniowania UV, stosowanych zarówno oddzielnie [...]

Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia DOI:10.15199/17.2017.8.5


  Mikrozanieczyszczenia to substancje występujące w ściekach w niewielkiej ilości rzędu mikro- lub nawet nanogramów w litrze. W ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych ich stężenie mieści się zazwyczaj w szerokich granicach 1-100 mg/l [10]. Istotną grupę mikrozanieczyszczeń stanowią farmaceutyki, którym w głównej mierze poświęcona został niniejszy artykuł. Farmaceutyki to grupa aktywnych biologicznie związków chemicznych o zróżnicowanej budowie, do której należą m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne (naproksen, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen), antybiotyki (erytromycyna, trimetoprim, sulfametoxazol), środki hormonalne (estron (E1), estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2)), leki regulujące przemianę lipidową (kwas klofi browy, bezafi brat), leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fl uoksetyna) oraz β-blokery (metoprolol, atenolol, propanolol) [15]. Z uwagi na ich wciąż wzrastające spożycie wzrasta również ich obecność w środowisku, liczne badania potwierdzają powszechność występowania farmaceutyków oraz ich metabolitów w dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków, w wodach powierzchniowych, wodzie podziemnej, wodzie pitnej, a nawet morskiej [3, 5, 10, 13]. Stanowią one niebezpieczne zanieczyszczenie dla środowiska, ponieważ nie tylko przechodzą do niego w formie prawie niezmienionej, ale również ulegają procesowi rozkładu (na ogół częściowemu), w wyniku którego mogą powstawać niepożądane metabolity. Ich usuwanie w procesie oczyszczania ścieków komunalnych wciąż jest na niezadowalającym poziomie [3, 4]. W przypadku estrogenów zauważono również, że pomimo ich przekształcania w procesach biotransformacji w formy nieaktywne hormonalnie, ale o większej rozpuszczalności w wodzie, procesy mikrobiologiczne zachodzące w oczyszczalniach ścieków przywracają im aktywną pierwotną formę [1, 4]. Skuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków zależy w głównej mierze o[...]

 Strona 1