Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Florczak"

Oczyszczanie ścieków z produkcji tektury odczynnikiem Fentona oraz w biologiczno-chemicznym układzie utleniania DOI:10.15199/17.2017.5.6

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań na ściekach z produkcji produktów tekturowych. Z uwagi na bardzo duże wartości ChZT w ściekach surowych (10250-10700 mg O2/dm3) zastosowano oczyszczanie samym odczynnikiem Fentona, a także oczyszczanie w układzie biologiczno-chemicznym na bazie osadu czynnego i odczynnika Fentona. Sam odczynnik Fentona pomimo zastosowania dawek H2O2 w zakresie 2,5-15 g/dm3 nie przyniósł zadowalających rezultatów. Maksymalna efektywność wyniosła jedynie 31,8%, co odpowiadało wartości ChZT 6990 mg O2/dm3. W układzie biologiczno-chemicznym całkowite efekty oczyszczania (ChZT=94,5%; 588 mg O2/dm3 oraz BZT5=96,2%; 125 mg O2/dm3) pozwalające na wprowadzenie ścieków do kanalizacji uzyskano dla dawki 5 g H2O2/dm3 po 1 godz. reakcji Fentona (czas napowietrzania z osadem czynnym 48 godz.; Fe2+/H2O2=0,3, pH 3), ale przy wspomaganiu procesu osadu czynnego biopreparatem DBC Plus® w ilości 30 mg/dm3. W układzie bez dodawania biopreparatu uzyskane efekty nie pozwalały na wprowadzenie ścieków do systemu kanalizacyjnego nawet dla dawki H2O2 równej 15 g/dm3. Najlepsze rezultaty pozwalające na wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych uzyskano w układzie biologiczno-chemicznym kiedy biopreparat zaczęto wprowadzać w zakładzie bezpośrednio do ścieków surowych. Dzięki temu ChZT i BZT5 ścieków pobieranych do badań wynosiło odpowiednio 3011 i 1210 mg O2/dm3. Przy wydłużeniu czasu napowietrzania ścieków z osadem czynnym do 72 godz. i parametrach odczynnika Fentona (5 g H2O2/dm3, Fe2+/H2O2=0,3, pH 3, czas 1 godz.) uzyskano ChZT i BZT5 równe odpowiednio 119 i 10,5 mg O2/dm3 (całkowita efektywność 96,0% i 99,1%).1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, a tym samym coraz lepszy poziom życia społeczeństwa, wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem poszczególnych gałęzi gospodarki i przemysłu na wodę, co jednocześnie prowadzi do zwiększonej produkcji ścieków i degradacji środowiska naturalnego. W wielu przypadkach ścieki g[...]

 Strona 1