Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Siekanowicz-Grochowina"

Porównanie danych opadowych z sieci deszczomierzy i radaru meteorologicznego dla Wrocławia DOI:10.15199/17.2017.7.5


  1. Wprowadzenie Analiza zjawiska opadów atmosferycznych w kontekście utylitarnego wykorzystania danych na potrzeby hydrologii miejskiej, jak: projektowanie systemów odwodnień, modelowanie pracy sieci kanalizacyjnej, systemy RTC, predykcja warunków pogodowych w zlewni [1] wymaga, z uwagi na zmienność pól opadowych, zastosowania odniesienia przestrzennego baz opadowych. W niniejszym artykule wykorzystano dane opadowe z wrocławskiej sieci deszczomierzy oraz z radaru meteorologicznego położonego w oddaleniu od miasta. Należy podkreślić całkowicie odmienny sposób zbierania danych przez każdy z tych przyrządów, zarówno z uwagi na zastosowane rozwiązania technologiczne jak i odmienne ujęcie skali przestrzennej zjawisk opadowych. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano rozwiązania GIS w celu umożliwienia porównania tychże zestawów danych. Lokalizacjom deszczomierzy przypisano odpowiadające im komórki zobrazowania radarowego. Identyfi kacja była możliwa dzięki relacji przestrzennej punkt-raster. Poniżej opisano dokładniej źródła danych, które zostały wykorzystane w niniejszej publikacji, tj. pokrótce scharakteryzowano system radarów POLRAD oraz wrocławską sieć deszczomierzy, należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. 2. System POLRAD Współcześnie monitoring opadów z wykorzystaniem radarów na terenie Polski jest prowadzony w sposób operacyjny z wykorzystaniem systemu POLRAD. System POLRAD obejmuje swym zasięgiem cały kraj, a jego operatorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). System zbudowany jest aktualnie z sieci 8 radarów rozmieszczonych na terenie całego kraju (rys. 1). Sieć pomiarową tworzą radary dopplerowskie, pracujące w zakresie C (ok. 5,5 GHz), produkcji Selex SI Gematronik. Są to radary typów Meteor 500C i 1500C, które są stopniowo wymienione na 304 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2017 nowocześniejsze radary podwójnie spolaryzowane (ang. dual polar[...]

Wpływ przyjęcia modelu natężeń deszczów miarodajnych na bezpieczeństwo obliczeń objętości zbiorników retencyjnych wód opadowych w Polsce DOI:10.15199/17.2017.11.3


  Zbiorniki retencyjne są aktualnie postrzegane jako jedno z podstawowych rozwiązań technicznych mogących poprawić niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowanie częstokroć silnie już przeciążonych systemów odwodnienia w Polsce. Powszechnym wymaganiem stawianym inwestorom na obszarach zurbanizowanych przez eksploatatorów systemów odwodnienia jest konieczność redukcji maksymalnego strumienia odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej do poziomu rzędu zwykle od kilku do kilkudziesięciu dm3·s-1. Wymagania takie sprawiają, że w wielu uzgadnianych projektach nowych osiedli, sklepów z parkingami, hoteli, itp. zakłada się zabudowę zbiornika retencyjnego. Te zbiorniki retencyjne, z uwagi na oszczędność terenu są najczęściej wykonywane w postaci zbiorników podziemnych, najczęściej rurowych lub prefabrykowanych betonowych. Na ich wylocie instaluje się przewody dławiące lub coraz częściej regulatory hydrauliczne, które są bardziej korzystne z uwagi na szybkość opróżniania układu. Wspomniane zbiorniki są nazywane w terminologii polskiej zbiornikami retencyjnymi, niemniej w terminologii angielskojęzycznej nazwane są "detention reservouirs" w miejsce "retention reservouirs". Różnica jest tutaj istotna, gdyż w zbiornikach tego typu, realizowanych najczęściej przez developerów, dąży się jedynie do spełnienia wymogów wynikających z uzgodnienia projektu systemu odwodnienia, brak jest natomiast chęci i wizji wykorzystania wód opadowych in situ. Stąd praca wspomnianych zbiorników ogranicza się jedynie do czasowego zatrzymania odpływu wód opadowych. Już w trakcie opadu zrzuca się jak największą ilość gromadzących się wód opadowych przy zachowaniu dopuszczalnego natężenia odpływu. Tłumaczy to preferencje w stosowaniu regulatorów odpływu, posiadających prawie pionową, idealną krzywą wydatku, w stosunku do rur dławiących o natężeniu odpływu silnie uzależnionym od napełnienia samego zbiornika. Na koniec trzeba wspomnieć, że często rolę regulato[...]

 Strona 1