Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Wróblewski"

Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków. Cz. I. Analiza i ocena danych literaturowych DOI:10.15199/17.2017.8.2


  Podstawowym składnikiem kosztów eksploatacji każdej oczyszczalni ścieków, nie zależnie od jej układu technologicznego, są koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Główne obiekty, w których występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną to: - urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, takie jak: kraty, sita, piaskowniki i ewentualnie osadniki wstępne, - systemy napowietrzania reaktorów z osadem czynnym oraz towarzyszące temu urządzenia do mieszania zawartości komór oraz urządzenia do realizacji recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, - pompowanie ścieków i osadów, od pompowni głównej poczynając do ewentualnej pompowni na odprowadzeniu ścieków do odbiornika oraz pompowni zapewniających transport osadu do poszczególnych urządzeń, związanych z gospodarką osadową, - procesy tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów - procesy odwadniania i przeróbki osadów Oczywistym jest, że energia elektryczna zużywana jest również na potrzeby socjalne pracowników, oświetlenie terenu itp. Rozważania na temat energochłonności oczyszczalni ścieków pojawiły się w prasie technicznej i publikacjach zwartych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Politechnika Śląska zorganizowała dwie konferencje dotyczące aspektów energetycznych oczyszczania ścieków w latach 1995 i 2008 [2,4]. Informacje zawarte w tych materiałach dotyczą zarówno konkretnych oczyszczalni ścieków jak i zagadnień związanych z energetyka wybranych procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania i zagospodarowania biogazu powstającego w procesie stabilizacji beztlenowej osadów. W materiałach konferencji zorganizowanej w 1995 r. zwraca uwagę referat dotyczący racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w oczyszczalniach ścieków [2]. Autorzy tego referatu zwrócili uwagę, że oprócz posługiwania się wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej odniesionym do ilości ścieków, celowe jest odnoszenie zużycia energii elektrycznej do jednego kg [...]

Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków. Cz. II. Badania własne DOI:10.15199/17.2017.9.4


  W 2016 r. rozesłano do kilkuset przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji ankietę dotyczącą energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków. Niestety odpowiedzi uzyskano z kilkudziesięciu przedsiębiorstw, a do dalszej analizy zakwalifi kowano zaledwie 26 ankiet, w których udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie. Oczyszczalnie ścieków, będące przedmiotem niniejszego artykułu, przygotowane były do przyjęcia i oczyszczania ścieków pochodzących od 3218 do 756000 mieszkańców, a których ilość średnia dobowa zawierała się w przedziale od 238 do 153048 m3/d. W ankietach ujęto również dane dotyczące ładunków zanieczyszczeń odniesionych do podstawowych wskaźników, takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Stworzyło to podstawę do określenia jednostkowych ładunków zanieczyszczeń odniesionych do jednego mieszkańca w skali doby. Obliczenia te wykonano w celu porównania ich wyników z wynikami przedstawionymi 8/2017 GWiTS. Uzyskane średnie jednostkowe ładunki zanieczyszczeń to: BZT5 = 75,6 g/M·d, ChZT = 157 g/M·d, zawiesina ogólna = 77,9 g/M·d, azot ogólny = 13,3 g/M·d oraz fosfor ogólny = 2,32 g/M·d. Zwraca uwagę zbieżność uzyskanych danych. Badania przeprowadzone na podstawie uzyskanego zbioru danych obejmowały określenie jednostkowej mocy zainstalowanej w odniesieniu do ilości oczyszczanych ścieków, liczby obsługiwanych oraz ładunku zanieczyszczeń wyrażonego przez BZT5, jak też jednostkowego zużycia energii elektrycznej odniesionego od tych samych efektów użytkowych, a dodatkowo w odniesieniu do ładunku zanieczyszczeń wyrażonego przez ChZT. Wstępna analiza dotycząca zbioru wielkości mocy jednostkowej i jednostkowego zużycia energii elektrycznej ,nie dała podstaw do wyznaczenia zależności funkcyjnych. Można jednak stwierdzić, że wartości badanych wskaźników wykazują tendencję spadkową wraz ze wzrostem wielkości efektu użytkowego. Jest to spostrzeżenie o charakte[...]

 Strona 1