Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Holewa-Rataj"

Przegląd współczynników emisji metanu dla gazociągów DOI:10.15199/17.2017.7.1


  Wstęp Inwentaryzacja emisji metanu z systemu gazowego, jako element walki ze zmianami klimatycznymi, stała się interesującym zagadnieniem już na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wtedy to dwie organizacje, Gas Research Institute (GRI) oraz Environmental Protection Agency (EPA), zapoczątkowały badania prowadzone na rzecz inwentaryzacji emisji metanu oraz określiły, zarówno pierwsze algorytmy postępowania podczas prowadzenia inwentaryzacji emisji metanu, jak i pierwsze współczynniki emisji metanu dla sieci gazowych. Również w latach dziewięćdziesiątych wypracowane zostały trzy podejścia do prowadzenia inwentaryzacji emisji metanu, które stosuje się, w zależności od szczegółowości dostępnych danych o systemie: - W najmniej szczegółowym PODEJŚCIU 1 stosuje się jeden zagregowany współczynnik emisji metanu dla całego sektora, natomiast współczynnik aktywności podawany jest jako ilość dystrybuowanego gazu w m3 lub PJ [13]. - PODEJŚCIE 2 do wyznaczania wielkości emisji metanu z systemu gazowego wymaga już pewnej znajomości elementów wchodzących w skład systemu, gdyż emisja metanu liczona jest jako suma iloczynów współczynników emisji i współczynników aktywności dla każdego ze źródeł emisji. W przypadku prowadzenia inwentaryzacji emisji metanu zgodnie z PODEJŚCIEM 2, potrzebna jest znajomość m.in.: łącznej długości sieci gazociągowej, liczby tłoczni, stacji gazowych czy zespołów zaporowo- -upustowych. - PODEJŚCIE 3 jest najbardziej szczegółowe, zgodnie z tym podejściem współczynniki emisji metanu są wyznaczane dla poszczególnych kategorii emisyjności, a nie jak w przypadku PODEJŚCIA 2 dla całej grupy elementów (np. wszystkich gazociągów czy stacji gazowych). Takie podejście pozwala uwzględnić istotne, z punktu widzenia inwentaryzacji emisji czynniki, takie jak wiek czy rodzaj materiału, z którego wykonano dany element systemu. Badania zapoczątkowane przez Gas Research Institute (GRI) oraz Environmental Protection Agency (EPA)[...]

 Strona 1