Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Maziarz"

Analiza awarii występujących na sieciach gazowych na przykładzie Zakładu Gazowniczego w Jaśle DOI:10.15199/17.2017.4.5


  Wprowadzenie Zapewnienie warunków optymalnej niezawodności eksploatacyjnej gazociągów stanowi czołową problematykę w polityce gazoenergetycznej systemów gospodarczych w kraju i za granicą [3]. Wskaźnikiem niezawodności nazywa się każdą wielość zdefi niowaną i przyjętą do modelu ze zbiorów dokumentacyjnych zmienności parametrów ruchu. W praktyce spotyka się różnorodne defi nicję pojęcia awarii, przestojów awaryjnych oraz obliczeń średnich czasów napraw poawaryjnych. Ogólnie należy przyjąć, że awarią jest każde zdarzenie losowe niezadziałania urządzenia w części liniowej gazociągów w zmiennych przedziałach czasowych [1]. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej defi niuje awarię techniczną jako gwałtowne, nieoczekiwane uszkodzenie bądź zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości [3]. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania awariom przemysłowym zostały w Unii Europejskiej wprowadzone dyrektywą Rady 82/501/EWG z dnia 24 czerwca 1982 roku, w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej [5]. Awarie rurociągów powstają miedzy innymi z następujących powodów: korozji rurociągu, czynników zewnętrznych, defektów konstrukcji i materiałów, sił natury oraz błędów ludzkich i operacyjnych. Sieć dystrybucyjna gazu przechodzi przez różne rodzaje terenu, włączając w to tereny geologicznie wrażliwe. Obsunięcia ziemi, powodzie i inne naturalne nieszczęścia są wspólną przyczyną awarii rurociągów. Niefachowy montaż w połączeniu z brakami w wyszkoleniu pracowników nadzoru i niską jakością materiałów, mają również swój wkład do defektów rurociągów [6]. Sieć przesyłowa składa się z wielu obiektów technicznych, których prawidłowa praca jest od siebie uzależniona [7]. Niezawodność funkcjonowania sieci wykorzystujących gaz ziemny jest miarą jego odporności na wszelakiego rodzaju[...]

 Strona 1