Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Stańczyk"

Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego DOI:10.15199/17.2017.5.4


  Problematyka niekontrolowanych wycieków w wyniku awarii jest aspektem poruszanym w wielu światowych i krajowych badaniach naukowych. Współczesne metody diagnozy i lokalizacji awarii wykazują podejście bezpośrednie (hardwarowe), oparte na urządzeniach służących do precyzyjnej lokalizacji wycieków oraz pośrednie (softwarowe) z zaimplementowanymi w oprogramowaniach algorytmami obliczeniowymi. Jedną z metod softwarowych jest modelowanie hydrauliczne, podczas którego do kalibracji i estymacji danych pomiarowych wykorzystywane są, m.in. algorytmy genetyczne GA (ang. Genetic Algorithm). W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu genetycznego GA, wbudowanego w jednym z programów komputerowych dostępnych na rynku, do kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Ostrowa Wielkopolskiego. Skalibrowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji wycieku wody przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii.1. Wprowadzenie Zarządcy polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w strategiach działania coraz więcej uwagi poświęcają problematyce awaryjności sieci wodociągowej, której następstwem są straty wody. Zgodnie z panującą w literaturze [Berardi i in. 2015] nomenklaturą, uwzględniającą aspekt ilościowy, wycieki dzielone są na wypływy będące skutkiem nagłych awarii, którym towarzyszy znaczny spadek ciśnienia (ang. burst) oraz na trudne do wykrycia mikro-wycieki (ang. backgroud leakage). Według danych Banku Światowego (ang. World Bank) w wyniku awarii traconych zostaje 48,6 bln m3 wody rocznie, generujących tym samym straty fi nansowe na poziomie 14,6 bln USD [Rashid i in. 2014]. W Polsce niekontrolowane wycieki wody w 2014 r. stanowiły prawie 885 tys. m3 [Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", IGWP]. Wzrost ponoszonych przez przedsiębiorstwa wod-kan nakładów fi nansowych na eksploatację sieci, związanych również z marnotrawieniem wody w wyniku licznych awarii, doprowadził do[...]

Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2015.6.8


  W pracy przedstawiono przykładowe wyniki własnych pomiarów zmienności nocnych przepływów w wybranym punkcie wrocławskiej sieci wodociągowej. Wykazano, że przepływy nocne charakteryzują się zmiennością tygodniową i sezonową. Powoduje to, że prosta analiza nocnych rozbiorów wody nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości wycieków dla zamkniętych, niezależnych stref wodociągowych (DMA). Dotychczas na ogół nie stosuje się procedur data mining, służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów, w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych zmian świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. Wykazano potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur.1. Wprowadzenie Względy ekonomiczne eksploatacji sieci wodociągowych przyczyniły się do poszukiwania i wdrożenia metod mających na celu wykrywanie i lokalizację wycieków wody z sieci zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych. Rozwiązaniu tego problemu sprzyja ciągły postęp w zakresie technik pomiarowych oraz opracowania wyników pomiarów. W dużych przedsiębiorstwach wodociągowych, ze względu na złożoność struktury sieci wodociągowej, rozwiązywanie problemu strat wody warto rozpocząć od utworzenia zespołu diagnostów, których zadaniem będzie ocena funkcjonowania sieci wodociągowej w kontekście minimalizacji wycieków z eksploatowanych sieci. Do zadań tego zespołu należy zaliczyć bieżącą ocenę stanu przewodów oraz lokalizację potencjalnych miejsc wycieków. Wieloletnie strategie przedsiębiorstw wodociągowych powinny przewidywać wyposażenie tej grupy w nowoczesne narzędzia techniczne i informatyczne. W porównaniu z samym stwierdzeniem obecności strat wody, dokładna lokalizacja miejsca ich wystąpienia jest zagadnieniem trudniejszym do zrealizowania. W oparciu o strukturę sieci oraz pomiary prowadzone on-line wartości przepływów i ciśnień można wyodrębnić strefy podwyższonych strat wody, w któryc[...]

 Strona 1