Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Szpak"

Analiza zmian produkcji oraz zużycia wody w miastach powiatowych południowo-wschodniej Polski DOI:10.15199/17.2017.4.16


  Tematem publikacji jest analiza oraz ocena zmian produkcji oraz zużycia wody w wybranych miastach powiatowych południowo- wschodniej Polski. W pracy wykorzystano dane eksploatacyjne uzyskane z pięciu przedsiębiorstw wodociągowo- -kanalizacyjnych. Badania obejmowały okres od 2010 do 2014 roku. Pobór oraz zużycie wody w badanym okresie pokrywa się z obserwowaną tendencją spadkową poboru oraz zużycia wody w polskich miastach.1. Wprowadzenie Właściwe prognozowanie zużycia wody jest podstawą wymiarowania, modernizacji oraz eksploatacji systemów wodociągowych. W praktyce bardzo często urządzenia oraz przewody wodociągowe są przewymiarowane. Dotychczas prowadzone w kraju badania wskazują na stały spadek produkcji oraz zużycia wody przez odbiorców, co jest związane przede wszystkim z wprowadzeniem opomiarowania zużycia wody, rosnących stawek opłat za wodę, wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz stosowaniem tzw. "wodooszczędnych" urządzeń czerpalnych [1-6]. Obniżenie natężenia przepływu wody w podsystemie dystrybucji wody powoduje szereg problemów eksploatacyjnych, do których należy spadek prędkości przepływu wody oraz wzrost czasu przebywania wody w sieci wodociągowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody [5, 6]. Głównym celem pracy jest analiza oraz ocena zmian produkcji oraz zużycia wody w wybranych miastach powiatowych południowo- wschodniej Polski. Wyniki pracy uzupełnią dotychczas prowadzone badania w tym zakresie oraz zobrazują rzeczywistą produkcję i zu[...]

Wykorzystanie zaawansowanych metod matrycowych w analizie ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę DOI:10.15199/17.2017.11.6


  Bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) rozumiane jest jako prawdopodobieństwo uniknięcia zagrożenia związanego ze spożyciem wody o jakości niezgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem [16] lub brakiem dostawy wody do konsumentów. Miarą utraty tak zdefi niowanego bezpieczeństwa jest ryzyko związane z funkcjonowaniem SZZW. Analiza ryzyka to procedura polegająca na [13, 18]: - identyfi kowaniu zagrożeń, - szacowaniu prawdopodobieństwa powstania zagrożenia, - szacowaniu podatności na zagrożenie, - określaniu skutków zdarzenia. Ocena ryzyka to porównanie wyznaczonej wartości ryzyka z przyjętymi wartościami kryterialnymi. Zarządzanie ryzykiem można zdefi niować jako społeczno-ekonomiczny proces podejmowania decyzji. Obowiązuje zasada, że nie da się wyeliminować ryzyka. Można jedynie podejmować różnego rodzaju działania, mające na celu jego minimalizację do poziomu dopuszczalnego z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz koniecznych do poniesienia kosztów, o czym mówi tzw. zasada ALARP (ang. As Low As Reasonably Practicable) [18]. Głównym celem pracy jest przedstawienie propozycji autorskiej matrycowej metody analizy i oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem SZZW. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia [19], zakres analizy ryzyka w SZZW dla potrzeb realizacji Planów Bezpieczeństwa Wodnego (PBW) powinien obejmować cały proces dostawy wody - od ujęcia aż do konsumenta. Z tego względu w pracy przeanalizowane zostały potencjalne zdarzenia niepożądane jakie mogą wystąpić na ujęciu wody, pompowniach wodociągowych, stacji uzdatniania wody (SUW), podsystemie dystrybucji wody (PsDyW) oraz zbiornikach wodociągowych. 2. Przegląd istniejącego stanu wiedzy w zakresie wykorzystania metod matrycowych w analizie ryzyka w SZZW 2.1. Metody matrycowe w analizie ryzyka systemów komunalnych Pojęcie ryzyka w systemach technicznych zostało wprowadzone przez zespół S. Kaplan i B. J. Garrick w 1981 roku. W pracy [4] zdef[...]

 Strona 1