Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Kowalski"

Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazu DOI:10.15199/17.2017.4.3


  Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. W artykule zostały dokładnie przeanalizowane najczęściej stosowane na świecie algorytmy do obliczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych, a uzyskane wyniki obliczeniowe porównano z rzeczywistymi. W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych modułów obliczeniowych na dokładność wybranych modeli matematycznych do wyznaczenia spadku ciśnienia w gazociągach przesyłowych.1. Wprowadzenie Transport gazu ziemnego na duże odległości, za pomocą rurociągów przesyłowych, charakteryzuje się dużymi spadkami ciśnienia w gazociągach. Ilościowe wyrażenie spadku ciśnienia zależy od wielu czynników, takich jak: długość, średnica i profi l trasy rurociągu, fi zyczne właściwości przesyłanego medium, temperatura przesyłanego gazu ziemnego oraz jego natężenie i charakter przepływu. Istotny wpływ na straty ciśnienia w gazociągach przesyłowych ma techniczny stan rurociągu, a zwłaszcza chropowatość jego ścianek wewnętrznych, której wielkość jest zależna wprost proporcjonalnie od wieku oraz warunków eksploatacji rurociągu. Istnieje wiele algorytmów matematycznych, których głównym zadaniem jest określenie spadku ciśnienia w gazociągu przesyłowym. Wyniki obliczeniowe, uzyskiwane przy stosowaniu owych algorytmó[...]

Strefy zagrożenia wybuchem na gazociągach wysokiego ciśnienia DOI:10.15199/17.2017.4.4


  Gaz ziemny w Polsce przesyłany jest siecią gazową wysokiego ciśnienia. W związku z tym, że jest to substancja palna, może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W niniejszej pracy przeanalizowano zasady wyznaczania rzeczonych obszarów niebezpiecznych oraz postawiono pytanie, jaka jest zależność kształtu i zasięgu stref od wielkości źródła wycieku oraz ciśnienia gazu w gazociągu.1. Wstęp Kluczową częścią systemu gazowniczego w Polsce jest transport gazu ziemnego za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia. Ten nośnik energii jest mieszaniną przede wszystkim lekkich węglowodorów, które charakteryzują się mniejszą gęstością od powietrza i przy okazji są gazami łatwopalnymi. Sprawiają one, że gaz ziemny w mieszaninie z powietrzem atmosferycznym może tworzyć atmosferę wybuchową. Dzieje się tak, gdy udział molowy błękitnego paliwa w powietrzu wynosi od około 5 do 15%. W skład całej sieci przesyłowej wchodzi wiele elementów, które są niezbędne do właściwego jej funkcjonowania. Zagrożenie wybuchem będzie zatem obecne wszędzie tam, gdzie elementy te są zlokalizowane. Począwszy od gazociągów a skończywszy na tłoczniach gazu, lecz co warte podkreślenia - z różnym prawdopodobieństwem i o różnym zasięgu. By wyjść naprzeciw potrzebie prewencji wobec sytuacji niepożądanych i ich skutków, w tym przypadku projektuje się strefy zagrożenia wybuchem. DOI: 10.15199/17.2017.4.4 134 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ KWIECIEŃ 2017 W zależności od klasyfi kacji, wyznaczają one obszary, w których w różnym stopniu może dojść do utworzenia się atmosfery wybuchowej i jest to rzeczywiście prawdopodobne. Problem polega na tym, że do projektowania wspomnianych stref należy podejść indywidualnie w zależności [...]

Recovery of oils from domestic plant materials by extraction with supercritical carbon dioxide Wydzielanie olejów z krajowych surowców roślinnych przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla DOI:10.12916/przemchem.2014.480


  A plant oil was extd. from raspberry and blackcurrant seeds with supercrit. CO2 at 50°C under 280 and 300 bar. The seeds being a waste from the berry-processing industry were a valuable source of unsatd. fatty acids. Przedstawiono wyniki badań procesu ekstrakcji oleju z nasion roślin jagodowych z wykorzystaniem ditlenku węgla o parametrach nadkrytycznych. Badania przeprowadzono przy dwóch różnych wartościach ciśnienia ekstrakcji (280 i 300 bar), w stałej temperaturze (50°C) oraz przy stałym przepływie ditlenku węgla (90 kg/h). Uzyskane wyniki umożliwiły wykreślenie krzywych kinetyki procesu ekstrakcji, na podstawie których określono rozpuszczalności uzyskanych ekstraktów w nadkrytycznym ditlenku węgla. Wykonano oznaczenia analityczne składu otrzymanych olejów. Na podstawie uzyskanej charakterystyki stwierdzono, że nasiona roślin jagodowych, mogą stanowić źródło olejów o korzystnym stosunku kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 i n-3. Prawidłowa dieta dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych warunkujących m.in. jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Oprócz takich składników żywieniowych, jak białka, węglowodany, witaminy, sole mineralne lub błonnik, w diecie powinny występować także tłuszcze. Substancje te, obok węglowodanów, stanowią główne źródło energii dla procesów zachodzących w naszych organizmach oraz stanowią materiał budulcowy błon komórkowych (decydują przy tym o ich przepuszczalności, aktywności enzymatycznej i właściwościach receptorowych), hormonów tkankowych (prostaglandyny, prostacykliny), steroidowych i płciowych. Ponadto są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i ułatwiają ich wchłanianie. Jako tłuszcz podskórny chronią organizm przed nadmierną utratą ciepła, a jako tłuszcz okołonarządowy stabilizują nerki i inne narządy w jamie brzusznej. Głównym składnikiem tłuszczów jadalnych są triglicerydy. Są to estry zbudowane z trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych i jednej cząsteczki glicerolu[...]

 Strona 1