Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Szeląg"

Koncepcja metody wymiarowania zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej na podstawie hydrogramów złożonych DOI:10.15199/17.2017.4.19


  W niniejszej publikacji przedstawiono inżynierską metodę wymiarowania zbiornika retencyjnego zasilanego spływem powierzchniowym, którego zmienność w czasie obrazuje hydrogram złożony powstały ze złożenia dwóch hydrogramów o trójkątnym kształcie opisanych przepływami kulminacyjnymi (Qdmax1,2) przesuniętymi w czasie (tps), całkowitą objętością (Vc1,2), czasem trwania przyboru (tp1,2). W analizach tych wykorzystano autorską metodę opisu kształtu hydrogramu uwzględniającą nierównomierność rozkładu objętości ścieków w hydrogramie (S = Vc1/Vc2) oraz zróżnicowanie przepływów kulminacyjnych (γ = Qmax1/Qmax2) i ich przesunięcie w czasie (τ = tps/tp1). W przedstawionej metodzie projektowania zbiorników przeanalizowano zależność między parametrem (κD) opisującym średnicę spustu (D), współczynnikiem jego wydatku (μ) i polem powierzchni przekroju poprzecznego komory akumulacyjnej (A) a wskaźnikiem jednostkowej pojemności. Wykonane obliczenia wykazały, że największą pojemność akumulacyjną zbiornika otrzymano w przypadku gdy stosunek wartości poszczególnych przepływów kulminacyjnych wynosi γ = 1,0. Natomiast, wzrost wartości ilorazu przepływów (γ) prowadzi do zmniejszenia się wymaganej pojemności akumulacyjnej zbiornika. Ponadto, na podstawie wykonanych analiz sporządzono zależność między minimalną wartością parametru τ a charakterystykami zbiornika (κD) i zróżnicowaniem przepływów kulminacyjnych (γ), dla której częściowo napełniony zbiornik nie zostanie przepełniony.Wprowadzenie Podstawę projektowania zbiornika retencyjnego stanowi hydrogram dopływu, bowiem ma on kluczowy wpływ na przebieg procesu napełniania i opróżniania zbiornika, jak i stanowi podstawę doboru rodzaju i wymiarów urządzeń upustowych. Jednakże, z uwagi na złożony charakter spływu ścieków deszczowych jego opis matematyczny jest skomplikowany i wymaga zaimplementowania złożonych algorytmów numerycznych. W związku z powyższym prz[...]

Analiza zmienności godzinowego i dobowego zapotrzebowania na wodę w wybranym wodociągu wiejskim - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.4.15


  W artykule przedstawiono analizę wyników badań godzinowego i dobowego zapotrzebowania na wodę w małym wodociągu wiejskim funkcjonującym we wsi Wola Zachariaszowska (woj. małopolskie, gm. Zielonki). Badania przeprowadzone w latach 2014-2015 wykazały, że średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę odniesione do przeliczeniowego mieszkańca oraz przyłącza wodociągowego wyniosło odpowiednio 130,2 dm3·PM-1·d-1 oraz 0,32 m3·przył-1·d-1. Obliczona wartość współczynnika nierównomierności dobowej wyniosła 2,77 dla roku 2014 oraz 2,35 dla 2015 r., a współczynnik nierównomierności godzinowej osiągnął wartość 1,97 dla 2014 r. oraz 1,67 dla 2015 r. Dodatkowo, analizy statystyczne wykonane za pomocą metody analizy skupień wykazały istotne zróżnicowanie zmienności zapotrzebowania na wodę w przeciągu doby w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta. Przeprowadzone analizy wykazały również, że metodę k - średnich można wykorzystać do obliczenia wartości średnich zbiorów w poszczególnych godzinach doby dla dni powszednich oraz wolnych od pracy.1. Wprowadzenie Pobór i zużycie wody ma charakter losowy oraz charakteryzuje się zmiennością w czasie. Fakt ten znacznie utrudnia projektowanie i eksploatację systemów wodociągowych, zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych metropoliach. Objętość wykorzystywanej wody zależy od wielu czynników, np. pory dnia, dnia tygodnia, pory roku czy warunków klimatycznych. Projektanci i eksploatatorzy zgodnie twierdzą, że prawidłowe zaprojektowanie systemu wodociągowego, pozwala na uniknięcie problemów eksploatacyjnych w przyszłości. Do końca lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, skupiano się głównie na wielkości średniego oraz maksymalnego dobowego i godzinowego zapotrzebowania na wodę. Wartości te wyznaczano na podstawie wieloletnich obserwacji, a następnie określano proste empiryczne statystyki i zależności w celu wykorzystania ich wyników w projektowaniu [4]. Obecnie w Polsce do pr[...]

Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach


  Wody opadowe zawierają składniki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a spływając po powierzchni terenu zmywają też zanieczyszczenia gromadzące się na niej i stają się ściekami. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń tych ścieków zmieniają się wraz z porami roku i charakterystykami opadów. Zależą też od zabudowy i sposobu użytkowania powierzchni zlewni kanału, długości dróg spływania wody po powierzchniach o różnym charakterze i ich udziału w ogólnej powierzchni zlewni. Ta różnorodność czynników kształtujących ilości i właściwości ścieków sprawia, że prognozowanie stężeń i ładunków zanieczyszczeń ścieków deszczowych na etapie projektowania zrzutów i oczyszczalni jest trudne. Tylko nagromadzenie dużych ilości wyników badań, obserwacji i analiz prowadzonych w zlewniach o różnym charakterze umożliwi trafniejsze oszacowanie ilości, stężeń i ładunków zanieczyszczeń. Badania są jednak bardzo złożone i kosztowne. Wymagają bowiem rozpoznania zarówno ścieków i zlewni kanału deszczowego jak też charakterystyk deszczów. Pełnej informacji o wielkości i zmienności charakterystyk deszczów i ścieków w czasie dostarczają tylko urządzenia pomiarowe działające samoczynnie. Celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnych badań ścieków deszczowych ze zlewni jednego z kolektorów systemu kanalizacji deszczowej w Kielcach. Ogólne informacje i charakterystyka badanego obiektu Omawiany kanał burzowy o symbolu Si9 i związana z nim podczyszczalnia ścieków deszczowych stanowią jeden z wielu podobnych obiektów tworzących sieć kanalizacji deszczowej Kielc. Głównymi odbiornikami wód deszczowych z obszaru Kielc są rzeki Sufraganiec i Silnica. Odbiornikiem ścieków z badanego kanału jest Silnica. Liczne kolektory doprowadzające do niej wody deszczowe w krótkim i prawie jednakowym czasie powodują gwałtowane, lecz krótkotrwałe przybory rzeki [3]. Kanał Si9 odbiera wody deszczowe i roztopowe z części miasta leżącej w lewostronnej zlewni Silnicy (rys. 1). P[...]

 Strona 1