Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kowalski"

Czy sieć wodociągowa to fraktal?


  Jedną z podstawowych cech sieci wodociągowych jest ich niepowtarzalność. Praktycznie nie istnieją dwie identyczne sieci. Wynika to z licznych czynników wpływających zarówno na strukturę, jak i zdolność przesyłową sieci dystrybucji wody. Ta niepowtarzalność prowadzi do konieczności stosowania indywidualnego podejścia do sieci wodociągowych, zarówno na etapie ich projektowania jak i eksploatacji. Od początku istnienia nowożytnych sieci wodociągowych poszukiwane są metody ich uniwersalnego opisu. Większość prób ukierunkowana była na strukturę geometryczną sieci. Na tej bazie powstał podział na sieci rozgałęzieniowe, pierścieniowe i mieszane. Taki opis wymagał uzupełnienia uwzględniającego wielkość i funkcję sieci; stąd podział na wodociągi lokalne, gminne, grupowe, regionalne itd.[...]

Poprawna analiza ryzyka kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn DOI:


  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Mówi o tym Kodeks pracy, który w art. 226 nakłada także obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Można więc powiedzieć, że każda firma, która poważnie podchodzi do swoich obowiązków, wykonuje analizy ryzyka. Dlaczego zatem w dalszym ciągu w polskich zakładach pracuje tak wiele maszyn i linii produkcyjnych, których obsługa wiąże się z dużymi zagrożeniami dla zdrowia i życia obsługujących je pracowników? Mam nadzieję, że niniejszy artykuł choć w części odpowie na tak postawione pytanie.Wymagania dotyczące zasad oceny ryzyka maszyn przemysłowych zostały zawarte w normie PN‑EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Patrząc na jej wymagania, a także na pojedynczą maszynę, proces zapewnienia bezpieczeństwa możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszy krok zawsze należy do projektanta. To on dokonuje pierwszej analizy ryzyka, zakładając zgodne z przeznaczeniem użytkowanie maszyny, a potem na tej podstawie przewiduje środki redukcji ryzyka. Niezwykle ważna jest tutaj sekwencja podejmowanych przez projektanta działań, która zgodnie z wymogami normy jest zawsze następująca: - Projekt zawierający rozwiązania konstrukcyjne bezpieczne same w sobie. - Techniczne i uzupełniające środki redukcji ryzyka. - Informacje dotyczące użytkowania (znaki ostrzegawcze, sygnały, urządzenia ostrzegawcze). Na tym rola projektanta się kończy, a gdy maszyna trafia do zakładu pracy, odpowiedzialność za nią przejmuje użytkownik, do którego podstawowych obowiązków należy: - Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy na maszynie. - Zapewnienie odpowiedniego nadzoru i systemu pozwoleń na pracę. - Zapewnienie i stosowanie dodatkowych technicznych środków ochronnych. - Zapewnienie i stosowanie [...]

Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne? DOI:10.15199/33.2016.05.37


  Wymagana prawem ocena przydatności obiektów i konstrukcji budowlanych do dalszej eksploatacji wykonywana w ramach przeglądów budowlanych niejednokrotnie ujawnia przypadki wymagające interwencji konstruktora.Wartykule zaprezentowano przypadek nadmiernego wyboczenia prętów wykratowania w kratownicach przestrzennych. Słowa kluczowe:wyboczenie, dźwigar kratowy, eksploatacja, redystrybucja sił, wzmocnienie.Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane wszelkie konstrukcje budowlane w trakcie użytkowania podlegają przeglądom okresowym w celu oceny ich bieżącego stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji. Prace takie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w interpretacji obserwowanych zjawisk wskazujących na ewentualne negatywne procesy destrukcyjne zachodzące w obiekcie lub jego konstrukcji nośnej [1, 2]. Przeglądom podlegają również wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne i kubaturowe budowlanej infrastruktury energetycznej. W przypadku oceny obiektów o stalowym szkielecie nośnym należy zwrócić uwagę na stan ugięć poszczególnych elementów i odkształceń prętów wykratowania. Kontrola powinna obejmować również połączenia spawane oraz śrubo[...]

Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych DOI:10.15199/41.2017.3.3


  Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok malarskich, niezależny od rodzaju zastosowanych wyrobów lakierniczych oraz znacznego rozwoju korozji na odsłanianym podłożu cynkowym. Zwrócono również uwagę na przypadki nieprawidłowości dotyczące tych samych elementów, ale związane z brakiem właściwego nadzoru w czasie realizacji robót antykorozyjnych. Słowa kluczowe: farba proszkowa, farba proszkowa poliestrowa, obiekt mostowy, bariera ochronna na mostach, powłoka malarska na stali ocynkowanej, zabezpieczenie typu duplex, wady powłok malarskich, błędy realizacji The problem of defective corrosion protection concerning paint, protective and decorative coatings of steel barriers elements, made on hot dip galvanized coating, is presented in the paper. Examples taken from various objects represent a recurring problem of the coating system delamination, regardless of the nature of the paint products and resulting with significant growth of corrosion on the zinc surface. Attention was also drawn to other cases of irregularities concerning the same elements, but occurring due to lack of proper supervision during the execution of corrosion protection works. Keywords: powder paint, polyester powder coating, bridge building, safety barrier for bridges, paint coating on galvanized steel, duplex coating, coating defects, execution errors 1. Bariery ochronne na obiektach mostowych Nieodzownym elementem większości obiektów mostowych są różnego rodzaju bariery ochronne. Bariery zlokalizowane na poboczach mostów zabezpieczają osoby korzystające z chodników przed upadkiem z wysokości, a w innych lokalizacjach zapewniają dostęp obsługi do elementów [...]

Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Konieczność monitorowania systemu dystrybucji wody jest zapisana w kluczowych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie systemów wodociągowych, a także związaną z tym działalność eksploatujących je przedsiębiorstw (Ustawa, 2001; EN-PN805:2002, Rozp. Min. Zdrowia, 2007; Guidelines, 2004; CD 98/83/EC,1998]. W wymienionych aktach określa się bardzo wyraźnie potrzebę monitorowania zarówno parametrów hydraulicznych jak i jakości wody dostarczanej do odbiorców siecią wodociągową. Zgodnie np. z najważniejszą obecnie normą europejską, która została przyjęta w 2002 r. jako norma polska (EN-PN 805: 2002) cyt. "aby minimalizować zakłócenia w zaopatrzeniu w wodę oraz szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie publiczne, układy dystrybucji wody powinny być monitorowane i sprawdzane. Monitoro[...]

Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego


  W pracy przedstawiono wyniki badań zmian jakości wody, zrealizowanych z wykorzystaniem instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego (PEX). Podczas badań uwzględniono wpływ zmiany temperatury, różnej prędkości oraz wpływ chlorowania wody za pomocą podchlorynu sodu na ilość wymywanych związków organicznych. Analizy przeprowadzono za pomocą wielokanałowego chromatografu gazowego Thermo TRACE GC ULTRA sprzężonego ze spektrometrem mas Polaris Q. Jedenaście związków organicznych, w tym lotne związki organiczne, takie jak metylo-tert-butylo-eter MTBE, zostało zidentyfikowanych w badanych próbkach wody. *) Beata Kowalska, Dariusz Kowalski - Politechnika Lubelska, 20-612 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40B, e-mail B.Kowalska@pollub.pl. Wstęp Polietylen sieciowany (PEX), materiał stosowany często w ostatnich latach w instalacjach wody zimnej i ciepłej, charakteryzuje się korzystnymi właściwościami mechanicznymi i lepszą odpornością na podwyższoną temperaturę w porównaniu z innymi tworzywami termoplastycznymi [4, 9]. Jednak wszystkie materiały, w tym także tworzywa sztuczne stosowane w instalacjach wodociągowych, wpływają w sposób pośredni i bezpośredni na jakość wody, będącej z nimi w kontakcie. Związki migrujące z materiału rur mogą przedostawać się do wody bezpośrednio poprzez dyfuzję substancji do wody lub pośrednio np. jako metabolity biologicznego wzrostu biofilmu na wewnętrznej powierzchni rur. Tak więc woda opuszczająca stację uzdatniania, charakteryzująca się wysoką 370 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ WRZESIEŃ 2012 jakością, może zostać powtórnie zanieczyszczana przed dotarciem do konsumentów [1]. Składniki dodatkowe dodawane do polimeru podczas wytwarzania rur zostały dość szczegółowo przebadane pod względem ich wpływu na jakość uzyskiwanego tworzywa, jednak niewiele jest badań dotyczących substancji migrujących do wody pitnej oraz ich wpływu na jej jakość [1]. Jakość wody może być oceniana na podstawie wskaźni[...]

Propozycja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego DOI:10.15199/17.2016.4.4


  W artykule poruszono zagadnienie występowania zjawiska uderzenia hydraulicznego w systemach wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem pompowni. Dokonano krótkiego przeglądu istniejących metod ograniczania skutków tego zjawiska, jak również przedstawiono koncepcję własnej metody. Metodę oparto o obejście pompy wyposażone w układ dwóch przeciwstawnie ustawionych zaworów bezpieczeństwa. Na bazie zbudowanego prototypu Autorzy przeprowadzili badania laboratoryjne skuteczności funkcjonowania zaproponowanej metody, w warunkach uruchomienia i zatrzymania pracy pompy.1. Wstęp Zjawisko uderzenia hydraulicznego wydaje się niemal wszechobecne w systemach wodociągowych [22]. Każde zamknięcie/ otwarcie zaworu lub zatrzymanie/uruchomienie pracy pomp prowadzi do jego wywołania [21,12]. Potencjalne skutki uderzenia mogą w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia elementów systemu i tym samym doprowadzić do przerw w jego pracy [3]. Uderzenie hydrauliczne powstające w obrębie pompowni skutkuje między innymi: pęknięciem korpusu pompy, pęknięciem, wgnieceniem, rozerwaniem lub rozszczelnieniem rurociągu, nadmiernym przemieszczaniem się rurociągu, uszkodzeniem lub zniszczeniem armatury np. zasuw, wystąpieniem zjawiska kawitacji, wibracjami związanymi z nierównomierną pracą pomp [14,26]. Powyższe zagrożenia spowodowały, że uderzeniem hydraulicznym zainteresowano się stosunkowo dawno. Pierwszymi badaczami poruszającymi ten problem byli Michaund [18] (1878), Menabrea [19] (1885), Carpenter [5] (1893) i Frizell [10] (1898). Jednak za prekursorów w dziedzinie zagadnień związanych z uderzeniem hydraulicznym uważa się Żukowskiego [30] (1889) oraz Allievi’ego [1] (1903), którzy stworzyli podstawy obecnej teorii tego zjawiska. Równolegle z pracami teoretycznymi trwały i wciąż trwają prace nad metodami i urządzeniami ograniczającymi skutki uderzenia hydraulicznego. W przypadku pompowni powstałe rozwiązania bazują na: - zmianie objętości płynu w układ[...]

Kiedy są niezbędne rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych DOI:10.15199/33.2016.05.52


  Wymagana dokumentacja projektowa, a w szczególności rysunkowa, określona przepisami prawa, nie zawsze jest wystarczająca do właściwego wykonania i montażu konstrukcji stalowych. Obiektów budowlanych o złożonym układzie konstrukcyjnym i/lub technologii, takich jak np. hale, mosty, stadiony, nie można zrealizować na podstawie podstawowych rysunków zawartych w projektach budowlanych, przygotowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [2] wydanego do ustawy Prawo budowlane [6]. Projekt wykonawczy opracowywany zgodnie z rozporządzeniem [1], wymaganym w przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych, jest uzupełnieniem oraz uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez oferentów oraz wykonania robót budowlanych. W przypadku wielu obiektów, dokumentacja wykonawcza nadal stanowi zbyt uproszczony dokument z uwagi na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wymagające określenia geometrii poszczególnych detali konstrukcyjnych z uwzględnieniem technologii wykonania. Opracowane rysunki w poszczególnych rodzajach dokumentacji służą różnym, ściśle określonym celom zdefiniowanym w wymienionych aktach prawnych. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, w jakich przypadkach niezbędne jest wykonanie rysun[...]

Materiały polimerowe w instalacjach wodociągowych i ich wpływ na jakość dostarczanej wody


  Jednym z podstawowych problemów, przed jakim stają obecnie projektanci instalacji wodociągowych, jest wybór materiału do ich budowy. Obok materiałów tradycyjnych, takich jak stal czy żeliwo, powszechnie stosowane są obecnie tworzywa sztuczne (materiały polimerowe), przede wszystkimpolietylen (PE), polietylen sieciowany (PEX) oraz nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się stały i wyraźny wzrost udziału tych materiałów w budowanych instalacjach wodociągowych. Podobną tendencję obserwuje się także przy budowie zewnętrznych sieci wodociągowych [Kwietniewski M. Rurociągi polietylenowe w wodociągach i kanalizacji.Rozwój rynkuwPolsce i na świecie, Inżynieria bezwykopowa, 2005, p. 40 - 45]. O popularności rurociągów z tworzyw sztucznych zdecydowała przede wszystkimich niska cena oraz takie właściwości, jak odporność na korozję, niski współczynnik chropowatości, niewielka podatność na tworzenie się złogów osadu, wysoka niezawodność eksploatacyjna, elastyczność materiału umożliwiająca łatwą zmianę lub korektę przebiegu rurociągu, możliwość odkształceń, dobre parametry wytrzymałościowe oraz trwałość oceniana na ponad 50 lat.Wporównaniu z materiałami metalowymi tworzywa te charakteryzuje mała energochłonność wytworzenia (np. PVC - 295MJ/m, żeliwo - 849 MJ/m); znacznie mniejszy ciężar oraz duża zdolność tłumienia wibracji. Cechy te są dobrze znane projektantom.Opisujące je parametry łatwo odnaleźć m.in. w katalogach producentów i na ogół stanowią podstawę do wyboru materiału na etapie projektowania. Nie wolno jednak zapominać, że głównym celem budowy i funkcjonowania instalacji wodociągowych jest dostarczanie do odbiorców wody o jak najlepszej jakości. Przy wyborze materiału należy więc brać pod uwagę takżemożliwość jego oddziaływania na jakość przesyłanej wody. Podczas produkcji przewodów z tworzyw sztucznych dodaje się do organicznych materiałów polimerowych[...]

Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (pvc, pe-hd, pex)


  Zmiana jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji zależy od warunków hydrodynamicznych panujących podczas przepływu wody oraz od rodzaju tworzywa, z którego wykonana jest instalacja. Przebadano zmiany stężenia bakterii heterotroficznych i ATP podczas stagnacji wody w instalacji badawczej wykonanej z PVC, PE-HD oraz PEX w zależności od prędkości przepływu wody poprzedzającej stagnację. W wodzie recyrkulowanej z prędkością 0,15 m/s stwierdzono wysokie stężenia bakterii, których liczba kolonii w czasie stagnacji nie zmieniała się lub malała. Przy wyższych prędkościach recyrkulacji (0,3 oraz 0,45 m/s) liczba bakterii początkowo niższa nawet 400-krotnie, podczas stagnacji znacząco rosła. We wszystkich wariantach doświadczenia najwięcej bakterii obserwowano w przewodach PE-HD, najniższe stężenia bakterii i ATP w PVC."Woda pitna" zgodnie z wymogami WHO powinna być "odpowiednia do konsumpcji przez ludzi i wszystkich codziennych czynności domowych łącznie z utrzymaniem higieny osobistej" [17]. Procesy uzdatniania wody obejmujące m.in. filtrację, napowietrzanie i dezynfekcję zmniejszają zawartość w niej mikroorganizmów, ale nie sterylizują. W systemach dystrybucji wody może dochodzić do lokalnych przesiąków i rozszczelnień instalacji wodociągowej, co przy niskich stężeniach substancji dezynfekujących umożliwia wzrost liczby żywych mikroorganizmów i obniża jakość wody dostarczanej użytkownikom. Mikroorganizmy nie pozostają w wodzie jedynie w formie planktonowej, sprawnie zasiedlają powierzchnie wewnętrzne instalacji wodociągowej tworząc biofilm, który staje się wtórnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody pitnej. Problem wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej jest na tyle istotny, iż konieczność kontroli jakości wody obejmującej wszystkie elementy zaopatrzenia w wodę od ujęcia do punktu czerpalnego, znalazła się wśród propozycji zmian dyrektywy 98/83/WE dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wpr[...]

 Strona 1  Następna strona »