Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Wróblewski"

Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków. Cz. I. Analiza i ocena danych literaturowych DOI:10.15199/17.2017.8.2


  Podstawowym składnikiem kosztów eksploatacji każdej oczyszczalni ścieków, nie zależnie od jej układu technologicznego, są koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Główne obiekty, w których występuje zapotrzebowanie na energię elektryczną to: - urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, takie jak: kraty, sita, piaskowniki i ewentualnie osadniki wstępne, - systemy napowietrzania reaktorów z osadem czynnym oraz towarzyszące temu urządzenia do mieszania zawartości komór oraz urządzenia do realizacji recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, - pompowanie ścieków i osadów, od pompowni głównej poczynając do ewentualnej pompowni na odprowadzeniu ścieków do odbiornika oraz pompowni zapewniających transport osadu do poszczególnych urządzeń, związanych z gospodarką osadową, - procesy tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów - procesy odwadniania i przeróbki osadów Oczywistym jest, że energia elektryczna zużywana jest również na potrzeby socjalne pracowników, oświetlenie terenu itp. Rozważania na temat energochłonności oczyszczalni ścieków pojawiły się w prasie technicznej i publikacjach zwartych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Politechnika Śląska zorganizowała dwie konferencje dotyczące aspektów energetycznych oczyszczania ścieków w latach 1995 i 2008 [2,4]. Informacje zawarte w tych materiałach dotyczą zarówno konkretnych oczyszczalni ścieków jak i zagadnień związanych z energetyka wybranych procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania i zagospodarowania biogazu powstającego w procesie stabilizacji beztlenowej osadów. W materiałach konferencji zorganizowanej w 1995 r. zwraca uwagę referat dotyczący racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w oczyszczalniach ścieków [2]. Autorzy tego referatu zwrócili uwagę, że oprócz posługiwania się wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej odniesionym do ilości ścieków, celowe jest odnoszenie zużycia energii elektrycznej do jednego kg [...]

 Strona 1