Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Piotrowski"

Stopień akumulacji metali w tkankach miękkich mięczaków ujścia Odry i wybranych jezior Pomorza Zachodniego

Czytaj za darmo! »

W artykule zanalizowano obecność metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd i Hg) w tkankach miękkich 8 gatunków małży i 6 gatunków ślimaków słodkowodnych ujścia Odry i 5 jezior Pomorza Zachodniego. Wyniki analiz, w przeliczeniu na masę mokrą tkanek, porównano z dyrektywą UE dotyczącą dopuszczalnych ilości metali w jadalnych mięczakach oraz z normami innych krajów (Chiny, Australia), a także dopuszczalnymi w Polsce ilościami metali w rybach i produktach rybnych. Badania mają na celu monitorowanie biogeochemicznego obiegu metali ciężkich w łańcuchu troficznym ujścia Odry, zwłaszcza w kontekście ich potencjalnej toksyczności dla innych organizmów (ryby, ptaki), a tym samym stwarzanie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka.Powszechnie przyjmuje się, że szkodliwe oddziaływa[...]

Wymogi stawiane wskaźnikom wykorzystywanym w analizie finansowej przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej jest analiza finansowa. Wynika to przede wszystkim z pieniężnego charakteru tej gospodarki oraz z konkurencji między przedsiębiorstwami, które aby sprawnie funkcjonować, muszą dążyć do osiągania odpowiednich wyników finansowych oraz rozwijać się, przeznaczając na ten cel przynajmniej część z wypracowywanych zysków i w ten sposób umacniać swoją pozycję na rynku. Przedmiotem analizy finansowej jest generalnie ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa oraz jego wyników finansowych. Oczywiście, w zależności od potrzeb w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, przedmiotem oceny mogą też być różnorodne zagadnienia, bądź nawet odcinki działalności przedsiębiorstwa, ujmowane przede wszystkim [...]

Viviparus viviparus (L.) jako organizm wskaźnikowy odzwierciedlający poziomy metali ciężkich w wodzie i osadach dennych


  Z analizy diagramów korelacyjnych wynika, że: stężenia Cu, Co i Cd w wodzie powierzchniowej możemy kontrolować poprzez analizę koncentracji tych metali w tkankach miękkich Viviparus viviparus, zaś nie jesteśmy w stanie kontrolować w wodzie powierzchniowej stężeń Zn, Pb i Hg ani przez analizę tkanek miękkich, ani przez analizę muszli V.v. Koncentracje Cu, Zn i Pb w osadach dennych możemy kontrolować poprzez analizę muszli V.v., Co - poprzez analizę tkanek miękkich V.v., Cd i Hg - poprzez analizę tkanek miękkich i muszli V.v. Na przyjętych poziomach istotności linii trendu nie stwierdza się żadnych statystycznie istotnych zależności pomiędzy koncentracjami analizowanych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) w muszlach V.v. i wodzie powierzchniowej. Najbardziej statystyc[...]

 Strona 1