Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jan Siuta"

Pozytywy i negatywy energetycznego spalania biomasy

Czytaj za darmo! »

Szybko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną oraz konieczność ograniczenia emisji CO2 do atmosfery wymuszają poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym surowców odnawialnych. W intensywnej uprawie roślin i spalaniu biomasy upatruje się znaczne szanse zaspokajania potrzeb energetycznych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Świadomość społeczna i optym[...]

Leśna rekultywacja nieefektywnych gruntów rolnych

Czytaj za darmo! »

Nieużytki i nieefektywne grunty rolne mają dominujący udział w strukturze terenów zdegradowanych przez człowieka. Degradacja powierzchni ziemi to modyfikacja jej fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości, pogarszająca (obecnie i w przyszłości) biologiczną aktywność środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji środków żywności, warunków ekologicznych i sanitarnych ludnoś[...]

Elektrownia Opole

Czytaj za darmo! »

Gospodarcze, ekologiczne i społeczne aspekty rozbudowy Elektrowni Opole przedyskutowano na konferencji krajowej 26 marca 2009 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego. Konferencję zorganizowali: Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego, PGE Elektrownia Opole SA, Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Uczestniczyło w niej ponad 200 przedstawicieli energetyki, nauki, administracji, społeczności lokalnej. Wiodącymi celami konferencji były:  przedstawienie osiągnięć Elektrowni Opole w ochronie powietrza atmosferycznego i użytkowania odpadów jako surowców wtórnych,  omówienie wpływu budowy i eksploatacji Elektrowni na rozwój gospodarczy terenów przyległych,  ocena społecznego postrzegania roli i znaczenia Elektrowni Opole w ekologicznym,[...]

Kwasowa degradacja gleb rolniczych

Czytaj za darmo! »

Klimat Polski jest korzystny dla ekosystemów leśnych, trawiastych i mokradłowych. Czynią to wielkości i rozkład opadów atmosferycznych oraz sezonowa zmienność temperatury i nasłonecznienia. Leśna szata roślinna oraz przewaga wielkości opadów atmosferycznych nad parowaniem wody do atmosfery tworzą warunki do wgłębnego przemieszczania(wymywania) składników mineralnych i organicznych. Z rozkładu ściółki leśnej powstają kwasy organiczne, które nasilają rozpuszczalność i wymywalność składników o charakterze alkalicznym (wapnia, magnezu, potasu). Wyjaławia to sukcesywnie górną część profilu glebowego i nasila jej zakwaszenie. Proces ten jest zjawiskiem naturalnym dla ekosystemów leśnych, zwłaszcza dla monokulturowych lasów iglastych. Antropogenicznie ukształtowane monokulturow[...]

25-lecie Instytutu Ochrony Środowiska

Czytaj za darmo! »

Uroczystość 25-lecia Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się 1 kwietnia 2011 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, według następującego programu: ● prezentacja dorobku IOŚ - PIB, ● wręczenie odznaczeń Ministra Środowiska pracownikom Instytutu, ● koncert wirtuoza fortepianu Waldemara Malickiego. W powitalnej części wystąpili: dyrektor IOŚ - PIB prof. dr hab. Barbara Gworek oraz podsekretarz stanu w Mi[...]

Stan i zagrożenia gruntów rolnych


  Stan użytków rolnych to archaiczna struktura rozłogu małych gospodarstw (rys. 1, 2), wadliwa sieć i nawierzchnia dróg rolniczych, niedorozwój i daleko idąca degradacja urządzeń melioracji wodnych gleb potencjalnie urodzajnych, brak świadomości włodarzy wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, z ciałem ustawodawczym włącznie, o konieczności inwestowania w ziemię na pożytek obecnych i przyszłych pokoleń. Ogromne środki fi nansowe przeznacza się na wyposażenie techniczne oraz na intensyfi kację produkcji rolniczej. Przyśpiesza to znacznie modernizację i intensyfi kację produkcji w gospodarstwach obszarowo dużych, ale zagraża jednocześnie wieloraką degradacją środowiska glebowego w nieodległej przyszłości, według porzekadła "bogaci ojców, ale zuboża synów i wnuków". Wyposażenie dużych gospodarstw w nowoczesny sprzęt agrotechniczny z nie-zbędnym zapleczem do przechowywania i przetwarzania płodów rolnych pogarsza coraz bardziej techniczne i ekonomiczne warunki produkcji rynkowej w małych gospodarstwach rodzinnych, zwłaszcza o dużym rozdrobnieniu działek. Nowoczesne maszyny do uprawy i zbioru płodów rolnych degradują (zagęszczają) strukturę gleby, nasilając jej podatność na zawodnianie powierzchni ziemi podczas długotrwałych (w tym intensywnych) opadów atmosferycznych. Szczególnie duże szkody ekologiczno-produkcyjne powstają na gruntach żyznych, wymagających odnowy i modernizacji systemów drenażowych. Tym bardziej, że degradacja systemów melioracyjnych osiągnęła już stan krytyczny, a nie zanosi się na znaczące inwestycje. Wadliwa struktura przestrzenna dróg rolniczych, przeważnie o nie utrwalonej powierzchni, jak też brak rowów odprowadzających stojące wody powierzchniowe powo[...]

Wapnowanie gleb i plonowanie zbóż w Polsce

Czytaj za darmo! »

Niekorzystne działanie kwasowości gleby na wzrost i plonowanie roślin uprawnych jest dobrze znany. Dotyczy to również rozwoju mikroorganizmów i fauny glebowej, stanowiących (łącznie z korzeniami roślin) o agroekologicznej jakości środowiska glebowego. Przodujące rolnictwo neutralizuje szkodliwą kwasowość gleby oraz zapobiega jej w drodze wapnowania począwszy od XVI wieku. Rolnictwo polskie jest zapóźnione pod tym względem. Nawet obecnie nie docenia się ekologicznej i produkcyjnej roli wapnowania gleb kwaśnych, mimo że geologiczne i klimatyczne czynniki stanowią o istniejącej i potencjalnej kwasowości środowiska glebowego. Według danych statystycznych zużycie wapna nawozowego (w przeliczeniu na CaO) w kraju wyniosło średnio 6,2 kg/ha w roku 1949/1950. Wzrosło do 12,4 kg/[...]

Rekultywacja składowiska zaolejonych odpadów w Brzegu


  Składowisko odpadów płynnych zlokalizowano u podnóża skarpy tarasy zalewowej w dolinie Odry. Baseny (laguny) składowiska oddziela od tarasy zalewowej zapora ziemna o wysokości około 10 m, a jej nachylenie wynosi 1 : 2,5. Skarpę zabezpieczono wykładziną z włókniny pokrytą płytami betonowymi ażurowymi 10 x 100 x 8 cm. W dolnej części zaporę podparto murkiem ze stalowych bursów typu LARSEN. Szerokość korony wału ziemnego wynosi 6,0 m, a jej rzędne 146-148,8 (średnia 148,5) m n.p.m. Rzędne przyległej części terasy zalewowej mieszczą się w przedziale 134,2-136,0 m n.p.m. Przyległą wyżynę pokrywają utwory polodowcowe: piaski, pospółki, żwiry, gliny pylaste, gliny piaszczyste. W roku 1995 powierzchnie lagun i rzędne piętrzenia odpadów ciekłych wynosiły:  laguna 1 - 1700 m2 i 147,25 m n.p.m,  laguna 2 - 3200 m2 i 147,34 m n.p.m,  laguna 3 - 2800 m2 i 147,03 m n.p.m,  laguna 4 - 3700 m2 i 146,97 m n.p.m. Deponowane odpady zawierały około 50% wody, 8-10% oleju, trochę śluzu nasiennego i kwasów tłuszc[...]

 Strona 1  Następna strona »