Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Sroka"

Przydział zasobów w bezprzewodowym systemie OFDMA WINNER z wykorzystaniem funkcji użyteczności

Czytaj za darmo! »

ciągu kilku ostatnich lat systemy wykorzystujące metodę wie- lodostępu OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Ac- cess) zyskały duże zainteresowanie. Wspomniana technika do- stępu została zaproponowana jako podstawowe rozwiązanie w systemach bezprzewodowych nowej generacji (beyond 3G), ta- kich jak LTE (Long Term Evolution), 802.16 (WiMax) czy WIN- NER. W bezprzewodowych systemach komórkow[...]

ZASTOSOWANIE METODY MINIMALIZACJI INTERFERENCJI Z WYKORZYSTANIEM RÓWNOWAGI KORELACYJNEJ W SYSTEMACH BEZPRZEWODOWYCH 5G DOI:10.15199/59.2015.8-9.81


  W artykule omówiono zagadnienie długookresowej minimalizacji interferencji w systemie bezprzewodowym 5G y uwzględnieniem modyfikacji, których celem jest zmniejszenie liczby wykonywanych obliczeń i informacji wymienianej między stacjami bazowymi. Zaproponowano rozwiązania bazujące na ograniczeniu liczby kooperujących stacji bazowych oraz liczby użytkowników uwzględnianych w procesie optymalizacji. Przedstawione wyniki symulacyjne wskazują, że wprowadzone uproszczenia powodują jedynie nieznaczne pogorszenie zysku wynikającego z zastosowania proponowanej metody. 1. WSTĘP W systemach komórkowych nowej generacji ze względu na współistnienie małych komórek oraz dotychczasowej sieci stacji bazowych typu makro, architektura systemu komórkowego ma charakter wielowarstwowy, co umożliwia znaczną poprawę wykorzystania dostępnego pasma transmisyjnego oraz znaczne zwiększenie przepływności użytkowników. Jednak jednym z największych problemów związanych z wprowadzaniem małych stacji bazowych jest znaczący wzrost interferencji w systemie, w tym między komórkami z różnych warstw sieci. Metody minimalizacji interferencji w wielowarstwowym systemie komórkowym są przedmiotem badań prowadzonych przez organizację 3GPP, która zaproponowała rozwiązanie wykorzystujące tzw. prawie puste podramki (ABS - ang. almost blank subframes) dla systemu LTE-Advanced [3,5]. Podstawowym założeniem tej metody jest minimalizacja interferencji do małych stacji bazowych przez chwilowe przerwanie przesyłania danych w stacjach bazowych typu makro. W ramach prac realizowanych w projekcie METIS autor artykułu zaproponował zdecentralizowaną metodę minimalizacji interferencji z wykorzystaniem teorii gier i pojęcia równowagi korelacyjnej [1]. Działanie opisanego w [1] rozwiązania polega na analizie tzw. żalu związanego ze stosowaniem wybranych strategii i dążeniu do minimalizacji jego wartości wraz z upływem czasu. Założono, że stacje bazowe wymieniają między sobą o[...]

Inhibitory fermentacji etanolowej w winiarstwie


  Spowolnienie lub zatrzymanie fermentacji nastawów winiarskich jest istotnym problemem w trakcie produkcji wina. Szybkość fermentacji zależy od wielu czynników, które mogą istotnie wpłynąć na niecałkowite odfermentowanie cukrów przez drożdże, takich jak np.: temperatura, niedobór składników odżywczych, nadmierne klarowanie, toksyczne właściwości etanolu i innych substancji chemicznych. Wymienione czynniki mogą oddziaływać synergistycznie i w określonych warunkach wywołują znacznie większy efekt hamujący niż każdy z osobna. Odpowiednie dobranie materiału biologicznego, prawidłowa rehydratacja i adaptacja drożdży, podobnie jak zachowanie stałych optymalnych warunków fermentacji, minimalizują prawdopodobieństwo zahamowania lub zatrzymania procesu. Do produkcji wina wykorzystuje się li[...]

Mikrobiologiczna produkcja karotenoidów


  W ostatnich latach obserwuje si. wi.ksze zainteresowanie konsumentow zdrow. i naturaln. .ywno.ci.. W zwi.zku z panuj.cym trendem zdrowego od.ywiania, a wi.c spo.ywania produktow naturalnych i ma.o przetworzonych, wzrasta zapotrzebowanie na naturalne barwniki. Wi.ksza jest rownie. .wiadomo.. konsumentow nt. korzy.ci zdrowotnych p.yn.cych ze spo.ywania produktow bogatych w karotenoidy. Barwniki te, ze wzgl.du na w.a.ciwo.ci przeciwutleniaj.ce, zaliczane s. do grupy zwi.zkow bioaktywnych . nutraceutykow, ktorych obecno.. w po.ywieniu jest po..dana. Wed.ug prognoz zamieszczonych w raporcie Global Industry Analysts, Inc. w 2017 r. .wiatowy rynek karotenoidow osi.gnie warto.. 1,3 mld USD [10]. Zak.ada si., .e w najbli.szych latach zainteresowanie karotenoidami b.dzie sukcesywnie wzrasta., a barwniki pozyskiwane ze .rode. mikrobiologicznych ugruntuj. swoj. pozycj. na rynku. W.A.CIWO.CI I WYST.POWANIE karotenoidow Karotenoidy stanowi. grup. naturalnych, szeroko rozpowszechnionych, g.ownie .o.tych i pomara.czowoczerwonych barwnikow. Z chemicznego punktu widzenia s. cykliczno-liniowymi polienami . nienasyconymi w.glowodorami (karoteny) lub ich tlenowymi pochodnymi (ksantofile). Najwa.niejszy dla ich w.a.ciwo.ci fizykochemicznych jest uk.ad sprz..onych wi.za. podwojnych. Karotenoidy odpowiadaj. za barw. wielu owocow i warzyw (np. ananas, brzoskwinia, pomidor, papryka), kwiatow (mak, narcyz, nagietek), upierzenia ptakow (flaming, kanarek), barw. owadow (biedronka), a tak.e innych zwierz.t (.oso., krewetka). W zielonych i li.ciastych warzywach ich kolor jest maskowany przez chlorofil. Zwierz.ta nie potrafi. syntetyzowa. karotenoidow de novo, czerpi. je wy..cznie ze spo.ywanych produktow [4]. Obecnie znanych jest ponad 600 barwnikow karotenoidowych, z czego ok. 200 to zwi.zki otrzymane syntetycznie [2, 18]. Produkowane na skal. przemys.ow. karotenoidy znajduj. zastosowanie jako dodatki do produktow spo.ywczych, suplementow diety, kos[...]

WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE KANAŁU TRANSMISYJNEGO DO OPTYMALIZACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW RADIOWYCH W SYSTEMIE KOMUNIKACJI MIĘDZY POJAZDAMI DOI:10.15199/59.2016.6.81


  ON THE USE OF CHANNEL STATE INFORMATION FOR OPTIMIZATION OF THE USE OF RADIO RESOURCES IN V2V COMMUNICATION SYSTEMS Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwej poprawy jakości transmisji w systemie komunikacji między pojazdami dzięki wykorzystaniu znajomości informacji o stanie kanału transmisyjnego w nadajniku. Porównano system z losowym wyborem zasobów radiowych oraz z optymalizacją alokacji zasobów na podstawie informacji o kanale. Przedstawione wyniki symulacji pokazują, że optymalizacja wykorzystania zasobów daje zyskw postaci ewentualnego mniejszego wymaganego SNR do osiągnięcia założonej stopy błędu, jednak ostatecznie osiągany zysk zanika wraz ze wzrostem liczby retransmisji. Abstract: This paper presents the analysis of the possible performance improvement of a V2V communicationsystem due to optimization of resources usage based on channel state information knowledge in the transmitter. Two resource allocation schemes have been compared: random allocation and channel information-optimized allocation. Presented simulation results indicate a gain in terms of SNR required to achieve the target block error rate in case of optimized allocation, however, this gain diminishes with the increase of retransmissions. Słowa kluczowe: komunikacja między pojazdami, systemy o wysokiej niezawodności, rozdział zasobów Keywords: V2V, URC, resource allocation 1. WSTĘP Rozwój systemów bezprzewodowych, w tym systemów komórkowych od drugiej do czwartej generacji, wiązał się z wzrostem oferowanych przepustowości systemów i związanym z tym powstawaniem nowych usług. W przypadku projektowanych systemów 5G, oprócz dalszego wzrostu oferowanych przepustowości, planuje się również wprowadzenie nowych zintegrowanych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak wysoce niezawodna komunikacja między urządzeniami (ang. ultra-reliable communications - URC), w tym między pojazdami (ang. Vehicular- to-vehicular - V2V) [4]. Ważną cech[...]

 Strona 1