Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Produkcja chłodu w miejskich systemach ciepłowniczych z akumulatorem ciepła

Produkcja chłodu w miejskich systemach ciepłowniczych z akumulatorem ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono charakterystykę bromolitowych absorpcyjnych agregatów chłodu, strukturę potrzeb cieplnych odbiorców ciepła na potrzeby c.w.u. i odbiorców ciepła na potrzeby produkcji chłodu. Podano także krótką charakterystykę akumulatorów ciepła i sposób ich włączenia w trójgeneracyjny system ciepłowniczy, dostarczający ciepło na potrzeby c.w.u. i produkcji chłodu.W SEZONIE letnim w miejskich systemach ciepłowniczych (msc), pracujących na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i rzadziej również ciepła technologicznego (c.t.), występują znaczne wahania zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców. Wahania te rozpatrujemy przede wszystkim w skali doby, a związane są one głównie ze zmiennym zapotrzebowaniem odbiorców na c.w.u. W ostatnich latach w Polsce prowadzone są intensywne prace związane z produkcją chłodu z central zasilanych ciepłem systemowym. Obecnie, najkorzystniejsze rezultaty można uzyskać przez zastosowanie bromolitowych Absorpcyjnych Agregatów Chłodu (AAC) [7]. Dodatkowa produkcja ciepła na potrzeby wytwarzania chłodu, pogłębi wahania w skali doby, zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców tym razem ciepła (c.w.u. + c.t.) i chłodu. Dzięki szeregowi zalet środowiskowych i eksploatacyjnych, bromolitowe agregaty absorpcyjne zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach komercyjnych, tj. dla obiektów typu biurowce, hotele, szpitale, odbiorcy indywidualni bądź komunalni czy przemysł. Trwają prace nad określeniem ekonomicznie i technicznie uzasadnionym, podniesieniem latem temperatury wody zasilającej miejskie sieci ciepłownicze i wpływie zastosowania agregatów absorpcyjnych na pracę sieci oraz możliwości wytwórcze źródeł. Struktura pracy agregatów absorpcyjnych sprawia, że ich zastosowanie w budynkach charakteryzujących się dużą zmiennością zapotrzebowania na energię chłodniczą, jest efektywne i często zużycie energii pierwotnej jest w nich mniejsze niż w agregatach sprężarkowych. Wahania z[...]

Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem ciepła sieciowego, stosowanego dotychczas w Polsce głównie do celów ciepłowniczych, do zasilania agregatów absorpcyjnych, służących do wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technicznym i ekonomicznym rozwoju rynku chłodu. Omówiono zagadnienia związane z optymalnym wyborem parametrów zasilania agregatów absorpcyjnych oraz określeniem ceny chłodu, zapewniającej opłacalność wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w bromolitowych agregatach absorpcyjnych.W POLSCE w dużych aglomeracjach miejskich zasilanych w ciepło z elektrociepłowni występują korzystne warunki do skojarzenia procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do pozyskiwania chłodu na potrzeby klimatyzacji. Rozwój układów trójgeneracyjnych jest następnym, po kogeneracji, krokiem w kierunku zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej i ograniczenia emisji CO2. Ich wprowadzenie pozwala jednocześnie wyeliminować, szkodliwe dla środowiska, czynniki chłodnicze stosowane w agregatach sprężarkowych. Trójgeneracja z wykorzystaniem ciepła sieciowego do produkcji chłodu może także przyczynić się do poprawy efektywności ekonomicznej krajowych systemów ciepłowniczych. W stosunku do indywidualnych, sprężarkowych instalacji chłodniczych, pozyskiwanie chłodu w układzie skojarzonym należy traktować, jako sposób istotnej poprawy efektywności energetycznej nie tylko zaopatrzenia w ciepło, ale także dostawy dwóch pozostałych nośników energii, tj. wody lodowej i energii elektrycznej. Odbiorcami chłodu sieciowego mogą być hotele, supermarkety, urzędy, szkoły, szpitale, budynki użyteczności publicznej, przemysł, handel, a także indywidualni odbiorcy komunalni. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w okresie letnim, głównie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, powoduje "zamrożenie" mocy zainstalowanej w źródłach ciepła i niepełne wykorzystanie [...]

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych - konieczność czy potrzeba biznesowa? Część II DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono techniczno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania miejskich systemów ciepłowniczych do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej.W ROZWAŻANIACH, których podstawą jest wykres regulacyjny pokazany na rys. 8, przyjęto temperaturę wody sieciowej na zasilaniu na poziomie 83 i 90 oC. W odniesieniu do wartości temperatury wyznaczono oczekiwany strumień masy wody sieciowej w systemie oraz przewidywaną temperaturę wody sieciowej na powrocie. Ze wstępnych obliczeń wynika, że spodziewana temperatura wody sieciowej powrotnej latem osiągnie odpowiednio wartości ok. 40 i 38 oC, zaś strumień mocy wody sieciowej będzie się zmieniać w dość dużym zakresie, bo przy parametrach 83/40 oC, w zakresie od 13 000 do 8800 t/h, a w warunkach 90/38 oC w zakresie od 13 000 do 6700 t/h. Z tego powodu powstają wątpliwości związane z technicznymi możliwościami pracy w lecie systemu ciepłowniczego i dwóch źródeł ciepła przy takich wartościach parametrów wody sieciowej. Dotyczy to zwłaszcza okresu przejściowego, w którym występować będzie niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplną do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji. Docelowo bowiem, uzyskując moc chłodniczą 100-150 MW, można zachować istniejące wartości strumienia masy wody sieciowej. W warszawskim systemie ciepłowniczym znaczna część ciepła wytwarzana jest w skojarzeniu. W okresie letnim ciepło wytwarzane jest jedynie w dwóch największych elektrociepłowniach. W wyniku zmian wartości temperatury i strumienia wody sieciowej w związku z wytwarzaniem chłodu nastąpi zmiana ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Przy parametrach 83/40 oC należy liczyć się ze zmniejszeniem mocy elektrycznej uzyskiwanej w gospodarce skojarzonej o 4÷ 5%, a przy parametrach 90/38 oC o 6 ÷ 7% w stosunku do obecnie uzyskiwanej przy parametrach 70/45 oC. Spowoduje to zmniejszenie korzyści uzyskiwanych przez EC za sprzedawaną energię elektryczną. Z kolei, wzrost zapo[...]

Uwarunkowania produkcji chłodu z ciepła sieciowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe uwarunkowania stosowania agregatów sorpcyjnych do produkcji chłodu z wykorzystaniem ciepła wytwarzanego w scentralizowanych systemach ciepłowniczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe koncepcje układów cieplno - chłodniczych oraz scharakteryzowano ogólnie zakres ich stosowania. W dalszej części opisano podstawowe uwarunkowania wpływające na możliwości techniczne budowy układów produkcji chłodu z ciepła sieciowego oraz ich efektywność energetyczną i ekonomiczną. Wskazano również podstawowe czynniki, które będą wpływać na kształtowanie rynku chłodu w Polsce w przyszłych latach.1. Wprowadzenie Większość budynków mieszkalnych w Polsce (51,1%) zaopatrywana jest w ciepło na potrzeby grzewcze z kotłów centralnego ogrzewania zasilanych paliwami stałymi, z czego w 40,5% budynków urządzenia te służą również do przygotowania ciepłej wody użytkowej (kotły dwufunkcyjne). Pozostała część urządzeń stałopalnych to kotły jednofunkcyjne, tradycyjne urządzenia grzewcze (piece kaflowe, tzw. kozy itd.), kominki (z wkładami zamkniętymi i otwartymi) oraz trzony kuchenne na paliwa stałe [9]. Zdecydowana większość urządzeń grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest mocno wyeksploatowana, w związku z czym ich sprawność jest bardzo niska. Średni wiek urządzeń zasilanych gazem ziemnym (kotły jedno- i dwufunkcyjne, bojlery, termy itd.) wynosi 9,2 roku. Znacznie gorzej jest w przypadku urządzeń zasilanych paliwami stałymi, których średni wiek sięga 11 lat, a pieców kaflowych (i innych) oraz trzonów kuchennych - 24 lat [9]. Znaczny udział w zaopatrzeniu w ciepło budynków mają scentralizowane systemy ciepłownicze (40%), w których funkcjonuje jedno lub wiele źródeł ciepła, a czynnik jest dystrybuowany do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Wśród odbiorców ciepła sieciowego, zdecydowaną większość (60%) stanowią budynki wielorodzinne, gdzie w 60% przypadków ciepło sieciowe jest wykorzyst[...]

Ekologiczne i energetyczne korzyści wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu

Czytaj za darmo! »

Omówiono energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania ciepła z miejskich systemów ciepłowniczych do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej. Referat wygłoszony podczas seminarium warsztatowego SUMMERHEAT zorganizowanym przez Zrzeszenie Audytorów energetycznych i Narodową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, 31 stycznia 2008 r. 4. P[...]

Produkcja chłodu w systemach ciepłowniczych - konieczność czy potrzeba biznesowa? Część I DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono techniczno- ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania miejskich systemów ciepłowniczych do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej.POLSKIE przedsiębiorstwa ciepłownicze znajdują się obecnie w dość specyficznej sytuacji, która spowodowana została zarówno rozwojem gospodarki rynkowej i konkurencją innych nośników energii, jak i koniecznością dokonywania przekształceń własnościowych. W wyniku tych procesów, w prawie wszystkich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, pojawiły się następujące problemy: ● utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu sprzedaży ciepła, ● zapewnienie odpowiedniego poziomu rentowności działalności przedsiębiorstwa, ● konieczność ograniczenia ekologicznych skutków wytwarzania i przesyłania ciepła. Wzrastająca świadomość końcowych odbiorców ciepła, którzy dążąc do minimalizacji kosztów eksploatacji budynków sprawiła, że przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub dystrybucją ciepła są narażone na spadek mocy zamówionej oraz sprzedaży ciepła w zarządzanych przez nie systemach. Powoduje to między innymi spadek rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych i wg badań IGCP w 2011 r. ok. 10% tych przedsiębiorstw zanotowało stratę bilansową brutto, przy czym działalność gospodarcza związana z zaopatrzeniem w ciepło zakończyła się stratą w ponad 44% przedsiębiorstw [8] Średnia zyskowność sprzedaży ciepła brutto, liczona jako stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży we wszystkich obszarach działalności, wyniosła w 2011 r. ok. 4,3%, a średni wskaźnik zyskowności sprzedaży w zakresie tylko działalności ciepłowniczej wyniósł tylko 1,8%. Natomiast średni wskaźnik dekapitalizacji środków trwałych, liczony jako stosunek wartości środków trwałych netto i brutto, wyniósł w tym roku ok. 55% [8]. Sytuację pogarsza fakt, że przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi krąży widmo ogromnych nakładów inwestycyjnych związanych z poprawą efektywno[...]

Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji


  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby systemów klimatyzacyjnych. Omówiono sposób działania agregatów adsorpcyjnych. Podstawową część pracy stanowiły obliczenia teoretyczne opłacalności zastosowania nowoczesnej technologii bazującej na procesie adsorpcji do wytwarzania chłodu z ciepła przesyłanego miejską siecią ciepłowniczą. Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, klimatyzacja, proces adsorpcji Use of network heat for production of cold air in the adsorption process This paper presents the capabilities of using network heat for the production of cold air for the purposes of air conditioning systems. The method of operation of adsorption units is also discussed. The primary part of the work is made up of theoretical calculations of the profitability of the application of new technology based on utilisation of the adsorption process for production of cold air from heat transferred through the municipal heat distribution network. Key words: district heating, cooling energy, air-conditioning, adsorption process.Wstęp Miejskie sieci ciepłownicze kojarzone są jako struktury połączonych rur o różnej średnicy, którymi przepływa woda gorąca od źródeł, np. od elektrociepłowni, ciepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów do odbiorców, czyli domów, sklepów, hal widowiskowo-sportowych czy innych obiektów budowlanych. Ciepło przesyłane rurociągami wykorzystywane jest do celów technologicznych, grzewczych czy komunalnych, a w niedługiej perspektywie czasowej również "być może" do celów chłodniczych. Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie, że z gorącej wody można wytwarzać chłód w postaci wody lodowej mogło zostać odebrane jako coś z gatunku science fiction, lub w najlepszym przypadku jako ciekawostka naukowa. Dziś istnieją już technologie, które pozwalają na zamianę energii cieplnej w energię chłodniczą[...]

Możliwość modernizacji sprężarkowej maszynowni chłodniczej na absorpcyjną zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej z buforem w budynku biurowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zamiany konwencjonalnej sprężarkowej maszynowni chłodniczej, wykorzystującej chillery elektryczne, zainstalowanej w budynku biurowym na maszynownię z agregatami absorpcyjnymi zasilanymi za pomocą węzła cieplnego, podłączonego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jako dane źródłowe wykorzystano rzeczywiste zużycia energii oraz parametry urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych i chłodniczych eksploatowanych w budynkach biurowych, na podstawie których przeprowadzono dobór agregatów absorpcyjnych. W celu optymalizacji pracy powstałego węzła cieplno - chłodniczego, system wzbogacono o zbiornik buforowy (akumulator ciepła) wody gorącej.Zasadność stosowania technologii absorpcyjnej W ciągu ostatniej dekady zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce systematycznie wzrasta [12]. Jej głównymi odbiorcami są duże aglomeracje miejskie, takie jak Warszawa, Łódź, Poznań lub Wrocław. W ich przypadku szczyt zapotrzebowania przypada na okres letni i związany jest w dużej mierze z zasilaniem konwencjonalnych, tj. wykorzystujących energię elektryczną urządzeń chłodniczych, pracujących na potrzeby centralnego wytwarzania chłodu, np. dla biur, szpitali, hoteli lub supermarketów [1]. Właśnie w tym okresie, na terenie Warszawy w ciągu ostatnich lat doszło do dwóch poważnych awarii systemu elektroenergetycznego, w trakcie których zabrakło energii, m.in. do napędu tramwajów i metra. W dużych aglomeracjach miejskich tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną jest znacząco większe niż na obszarach mniej zurbanizowanych, co bezpośrednio przekłada się na stałą tendencję wzrostową ceny chłodu pochodzącego z konwencjonalnych urządzeń sprężarkowych [7]. W aglomeracji warszawskiej tempo wzrostu cen energii elektrycznej jest dwukrotnie większe niż na innych obszarach, a jej cena w ciągu ostatnich siedemnastu lat wzrosła siedmiokrotnie i należy przyjąć, że energia elektryczna będzie stawała się coraz droższa. Jedno[...]

Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce DOI:10.15199/9.2018.2.1

Czytaj za darmo! »

W Miejskich Systemach Ciepłowniczych (MSC) w Polsce występują znaczne różnice zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców w sezonie letnim w porównaniu z sezonem grzewczym. Zazwyczaj moc cieplna odbiorców w sezonie letnim stanowi ok. 10%-15% zapotrzebowania na moc cieplną w sezonie grzewczym. W konsekwencji w okresie letnim sprzedaż ciepła w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej (PEC) drastycznie spada. Ponadto, względne straty przesyłania ciepła w MSC, zaprojektowanych na warunki obliczeniowe sezonu grzewczego, znacząco wzrastają w sezonie letnim w stosunku do sezonu grzewczego. Zwykle w sezonie letnim straty te rosną do 25%-40%. Wskazane wyżej czynniki powodują, że większość Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce notu44 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) je straty operacyjne w swej działalności właśnie w tych, wskazanych okresach letnich [12], [15]. Według prognozy Agencji Rynku Energii, zużycie ciepła sieciowego wzrośnie w latach 2010-2030 o 15%. Największego wzrostu można się spodziewać w sektorze usług i handlu, natomiast umiarkowanej zwyżki w przemyśle, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych. Ta prognoza oznacza odwrócenie spadkowej tendencji, która wystąpiła w niedalekiej przeszłości. W latach 2001-2007 zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Polsce spadło o 26%, przede wszystkim dzięki termomodernizacji budynków. Obecne prognozy niewielkiego wzrostu zużycia ciepła w sektorze ciepłownictwa w Polsce w nadchodzących latach wiążą się ze zmniejszającym się potencjałem dalszych termomodernizacji budynków odbiorców, a także intensyfikacji działań w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczych w celu przyłączenia nowych klientów i uwzględniają już wykorzystanie ciepła do produkcji chłodu, czyli szczególnie wdrażanie systemów trigeneracji, tj. jednoczesnej produkcji chłodu, ciepła i energii elektrycznej (CCHP - Combined Cooling, Heating and Power systems) [4]. Od prawie 30 lat wielokrotnie analizowano[...]

 Strona 1  Następna strona »