Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Krzak"

RYNEK NIKLU Z POCZĄTKIEM XXI WIEKU DOI:10.15 199/67.2015.7.5


  Nikiel jest jednym z najważniejszych metali uszlachetniających stal i składnikiem stopów. Obecnie większość (65÷70 %) dostaw niklu konsumowana jest przy produkcji austenitycznych stali nierdzewnych, ok. 20 % w stopach z miedzią i innymi metalami, 9 % w powłokach galwanicznych, a pozostała część (1÷5 %) w wyrobach elektrotechnicznych, elektronicznych, menniczych i chemicznych. Szacuje się, że w codziennym użyciu stosowanych jest ok. 3000 różnych stopów zawierających nikiel, a w wielu wdrożeniach brakuje efektywnych substytutów. Geografia podaży pierwotnej niklu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji. Ceny metalu podlegały w ostatnich latach dużej presji uwarunkowań ogólnogospodarczych, ulegając gwałtownym wahaniom, a dominująca konsumpcja państw azjatyckich kształtowała rynek. W artykule przybliżono najbardziej istotne czynniki decydujące o koniunkturze rynku niklu z początkiem XXI wieku, aktualizując potencjał Polski i jej udział w rynku. Słowa kluczowe: rynek niklu, produkcja pierwotna i wtórna, zużycie, ceny, obroty, substytuty NICKEL MARKET AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY Nickel is one of the most important metals used in nickel-steels and other alloy component. The majority (65÷70 %) of nickel supply is consumed in the austenitic stainless steels production, followed by (approximately 20 %) in alloys with other metals (super-alloys, copper alloys, and others), coatings (9 %) and others (1÷5 %) referred to electric and electronic industries, minting and chemicals. There are about 3000 nickel-containing alloys in everyday use, and, in many implementations there is lack of effective substitutes. Geography of primary nickel supply did not change significantly in the last quarter of a century, although strong increase of world production have been observed. In recent years metal prices were strongly influenced by general economic conditions, undergoing to sudden fluctuation[...]

RYNEK KOBALTU Z POCZĄTKIEM XX I W. DOI:10.15199/67.2016.10.5


  Kobalt należy do metali strategicznych; nie ma naturalnych substytutów w wielu zastosowaniach przemysłowych, z powodu unikatowych właściwości (wysoka temperatura topnienia, ferromagmnetyczność). W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, światowa konsumpcja surowców kobaltu obejmowała głównie metalurgię (2/3 podaży łącznie z metalurgią spieków i stopów), podrzędnie zaś przemysł chemiczny i inne branże. Obecnie nieco ponad 40% surowców kobaltu jest używanych przy produkcji ogniw (przeważnie litowo-jonowych), a niewiele ponad 30% w metalurgii (superstopy, stopy, ultratwarde spieki, stale szybkotnące). Pozostałe kilkuprocentowe udziały obejmują: magnesy, katalizatory, barwniki, lepiki i inne. Geografia pierwotnych dostaw kobaltu nie uległa istotnym zmianom w ostatnim ćwierćwieczu, odnotowano natomiast silny wzrost globalnej produkcji oraz u największego dostawcy - Demokratycznej Republiki Konga. Ceny tego drogiego metalu podlegały w ostatnich latach presji jego nadpodaży na rynku, okresowych zakłóceń w dostawach koncentratów oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z końca pierwszej dekady XXI w. Nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze konsumpcji: USA i Europa Zachodnia ustąpiły miejsca państwom azjatyckim. Z początkiem XXI w. rynek kobaltu dotknięty został kryzysem z przełomu lat 2008-2009, a trwająca do dziś nadwyżka podaży surowców kobaltu na rynku, nie jest dobrym prognostykiem dla jego producentów. W artykule omówiono czynniki decydujące o koniunkturze na rynku kobaltu z początkiem XXI w. i wskazano na potencjał produkcyjny Polski. Słowa kluczowe: rynek kobaltu, produkcja pierwotna i wtórna, zużycie, ceny, obroty, substytucja COBALT MARKET AT THE BEGINNING OF XX I CENTURY Cobalt is one of the world’s essential metals, in many industrial applications, due to the unique properties (high melting point or ferromagnetic properties) there is a deficiency of natural substitutes. In the 70s and 80s of the last century, world consumption of c[...]

 Strona 1