Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: olej rzepakowy

Polacy pokochali olej rzepakowy

Czytaj za darmo! »

10 czerwca br. podczas konferencji prasowej podsumowano działania podejmowane w ramach programu "Pokochaj olej rzepakowy". Kampania prowadzona była rynku polskim i łotewskim przez trzy lata. Organizatorem kampanii było Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, a projekt współfinansowała Unia Europejska i Polska. Celem kampanii "Pokochaj olej rzepakowy" było podniesienie świadomości konsumentów na temat właściwości odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego oraz jego znaczenia w codziennej diecie i profilakty[...]

Olej rzepakowy - jego wartość żywieniowa i użytkowa

Czytaj za darmo! »

W Polsce rzepak jest często traktowany jako surowiec olejarski drugiego gatunku z powodu nie najlepszej jakości oleju. Uważa się, że olej rzepakowy jest mniej "zdrowy" od innych. To pierwsza fikcja. Bywa również uważany za gorszy jakościowo, szczególnie z powodu ciemnej barwy i brzydkiego zapachu, zwłaszcza podczas smażenia. To kolejne fikcje, albowiem obecnie olej rzepakowy to zupełnie inny olej niż ten sprzed lat, gdyż został pozbawiony dwóch niekorzystnych składników: kwasu erukowego i związków siarkowych. Kwas erukowy był uważany za niekorzystny pod względem zdrowotnym, związki siarkowe zaś za przyczynę nieprzyjemnego smaku i zapachu oleju. Obecnie odmiany rzepaku są na tyle różne od dawnych, że zmieniono jego nazwę angielską z rapeseed na canola uznając, że nowy rzepak t[...]

Pokochaj olej rzepakowy

Czytaj za darmo! »

"Pokochaj olej rzepakowy" to tytuł najnowszej, przewidzianej na 3 lata, kampanii Agencji Rynku Rolnego wspieranej środkami Unii Europejskiej. Poinformowano o tym na specjalnej konferencji prasowej 24 listopada br. Organizatorem kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Celem tej kampanii jest uświadomienie konsumentom właściwości odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego oraz jego znaczenia w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej. Inspiracją do podjęcia tej kampanii były badania dotyczące postrzegania oleju rzepakowego na tle innych olejów roślinnych, przeprowadzone na reprezentatywnych próbach polskich i łotewskich konsumentów. Wynikało z nich, że olej rzepakowy, zwany oliwą północy, jest niedoceniany, a znajomość jego walorów odżywczych, doskonałego dla zdrow[...]

Wpływ parametrów przechowywania na dynamikę zmian liczby kwasowej i nadtlenkowej oleju rzepakowego i lnianego DOI:10.15199/8.2017.1-2.3


  W pracy przedstawiono porównawczą ocenę wpływu temperatury i promieniowania elektromagnetycznego na dynamikę zmian wybranych parametrów jakości oleju lnianego oraz rzepakowego. Model doświadczenia obejmował przechowywanie badanych próbek w warunkach chłodniczych (z ograniczoną ekspozycją na światło) i pokojowych (z ograniczoną ekspozycją na światło oraz z pełną ekspozycją na światło). Zakres badań obejmował ocenę kierunku i dynamiki zmian liczby nadtlenkowej i liczby kwasowej. Parametrem krytycznym jakości badanych olejów roślinnych okazał się stopień utlenienia (liczba nadtlenkowa Lea), który charakteryzował się najwyższą dynamiką zmian uwarunkowaną wpływem warunków przechowywania. Za najbardziej korzystne warunki do przechowywania tłuszczów roślinnych należy uznać warunki chłodnicze (lodówka), pozwalające na obniżenie ryzyka, związanego z poziomem energii układu, uwarunkowanego temperaturą oraz promieniowaniem świetlnym. Słowa kluczowe: stabilność przechowalnicza tłuszczów roślinnych, warunki chłodnicze, warunki pokojowe The paper presents comparative assessment of the effect of temperature and electromagnetic radiation on the dynamics of changes in selected quality parameters of linseed and rapeseed oil. Model of the experiment consisted of test samples stored at refrigerated conditions (with limited exposure to light) and room conditions (with limited exposure to light and full exposure to light). The scope of the research included an evaluation of the direction and dynamics of changes in the number of peroxide and acid number. The critical quality parameter of the investigated oils proved to be the degree of oxidation (peroxide Lea), which was characterized by the highest dynamics change depending on storage conditions. The most favorable conditions for storage of vegetable fats must be recognized the conditions of cooling ( in refrigerator), enabling the reduction of risks associated with the level of the ene[...]

Rynek olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Światowa produkcja i zużycie olejów roślinnych systematycznie rosną. W strukturze produkcji i zużycia, a zwłaszcza w obrotach międzynarodowych, największy udział ma olej palmowy (w sezonie 2007/2008 - 32% udziału w produkcji, 59% udziału w eksporcie), a następnie sojowy (31 i 21%), rzepakowy (15 i 6%) i słonecznikowy (8 i 4%) (rys. 1). Największymi producentami oleju palmowego są Malezja i [...]

Wzrost produkcji biopaliw z olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Światowa produkcja i zużycie olejów wykazuje wieloletni wzrost. W ostatnich latach światowe zapotrzebowanie na oleje jest większe nawet niż ich produkcja. W bieżącym sezonie 2007/2008 światowa produkcja olejów wyniesie 134 mln t1 i będzie o 5% większa niż w poprzednim sezonie, o 41% większa niż na początku obecnej dekady i ponad dwukrotnie większa niż na początku lat dziewięćdziesiątych (ry[...]

Wpływ wybranych czynników na jakość makaronów instant


  Zmiany zwyczajów żywieniowych konsumentów i trybu ich życia spowodowały wzrost spożycia produktów, które można łatwo i szybko przygotować. Do tej grupy produktów zaliczane są makarony instant, które cieszą się coraz większą popularnością. Są wśród nich także makarony szybkogotujące - niewymagające czasu gotowania dłuższego niż 2 min oraz produkty gotowe do spożycia bezpośrednio po kilkuminutowej hydratacji w gorącej wodzie [15]. Polski rynek oferuje wiele makaronów instant, ale w większości są one importowane z Tajlandii, Indonezji czy Chin [17]. Jednak makarony azjatyckie są często produkowane z mąki z pszenicy zwyczajnej [15], która zawiera także mniej białka niż semolina [9]. Jakość makaronów instant powinna być oceniana na każdym etapie procesu, gdyż parametry procesu produkcji mają zasadniczy wpływ na jakość gotowego produktu [2, 7, 13]. Przy ocenie wyrobów makaronowych pod uwagę są brane m.in. ich cechy sensoryczne, takie jak barwa. Od wszystkich typów makaronów instant wymaga się bowiem jasnej barwy [7, 19]. Jednym z etapów procesu produkcji makaronów instant, poza parowaniem czy gotowaniem, jest smażenie w głębokim oleju. W związku z tym zawartość tłuszczu w tych produktach może sięgać nawet 20-30% [4, 10], co wpływa na ich stabilność i wartość energetyczną. Zatem zawartość tłuszczu jest również ważnym wskaźnikiem jakości smażonych makaronów instant [3]. Zwiększona zawartość tłuszczu w makaronach instant podnosi koszty produkcji, a także skraca okres przydatności gotowego produktu do spożycia [5]. Przyczyną tego jest proces autooksydacji, w którym następuje utlenianie kwasów tłuszczowych i ich rozpad na aldehydy i ketony [16]. Makarony instant smażone w głębokim tłuszczu są preferowane przez konsumentów ze względu na ich znakomity smak, praktyczność oraz łatwość przygotowania [18]. MATERIAŁ I METODY BADAŃ Surowcami wykorzystanymi w pro[...]

Zeoforming triglicerydów jako sposób poprawy niskotemperaturowych właściwości biokomponentów II generacji


  Przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zeoformingu triglicerydów oleju rzepakowego oraz wykorzystania zeoformowanego oleju do uzyskiwania parafinowych biokomponentów II generacji. Wykazano, że hydrorafinaty surowców składających się frakcji naftowej (zakres wrzenia 160-245°C) oraz zeoformowanego oleju rzepakowego charakteryzują się nieco niższymi temperaturami mętnienia niż analogiczne hydrorafinaty otrzymywane z surowca zawierającego olej rzepakowy niemodyfikowany. Przyczyną tego jest częściowa izomeryzacja łańcuchów kwasów tłuszczowych podczas zeoformingu triglicerydów. Uzyskane wyniki wskazują, że proces zeoformingu może być interesującym rozwiązaniem poprawy niskotemperaturowych właściwości biokomponentów II generacji otrzymywanych z olejów i/lub tłuszczów naturalnych w procesie hydrokonwersji, również w odniesieniu do co-processingu. Rapeseed oil was converted on ZSM-5 zeolite catalyst at 200-300°C and 1.7 MPa under N2 and then hydrorafined at 320°C and 3.0 MPa under H2 to produce a hydrocarbon fuel component with an increased content of iso-paraffins. The zeoforming resulted in a decrease of cloud point temp. of Instytut Nafty i Gazu, Kraków Łukasz Jęczmionek* Zeoforming triglicerydów jako sposób poprawy niskotemperaturowych właściwości biokomponentów II generacji Zeoforming of triglicerides as a way to improve a low-temperature properties of the second generation fuel biocomponents Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel.: (12) 617-76-62, fax.: (12) 430-38-85, e-mail: jeczmionek@inig.pl Dr inż. Łukasz JĘCZMIONEK w roku 1993 ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Specjalność - rafineryjne procesy katalityczne oraz biokomponenty paliwowe nowej generacji. * Adres do korespondencji: 116 91/1(2012) właściwości hydrorafinatów o ok. 5-7°C. Niekorzystnym efektem hydroodpar[...]

Study on vegetable oils as bases of technical oils Badania olejów roślinnych jako składników bazowych olejów przemysłowych DOI:10.15199/62.2016.1.17


  Nine crude and refined vegetable oils were studied for kinematic viscosity index, flash and pour points by std. methods as well as for wear scar diam. and seizure load. For comparison, a petroleum-based machinery oil was also tested. The vegetable oils showed better lubricating properties, higher viscosity index and flash point than the petroleum- based oil. The refined oils prevented effectively corrosion and didn’t show any tendency to foaming. Their weak oxidn. stability and high pour point were of disadvantage. Zbadano właściwości fizykochemiczne, w tym smarne, surowych oraz rafinowanych olejów roślinnych. W celu porównania oceniono takie same właściwości oleju maszynowego AN-46 na bazie naftowej. Oleje roślinne charakteryzowały się lepszymi właściwościami smarnymi, wyższym wskaźnikiem lepkości i wyższą temperaturą zapłonu. Nie wykazywały działania korozyjnego, a w przypadku olejów rafinowanych również skłonności do pienienia. Wadą olejów roślinnych była jedynie niezadowalająca odporność termooksydacyjna i w niektórych przypadkach wysoka temperatura krzepnięcia. Wynikiem intensywnego rozwoju nowych technologii, urbanizacji, nieracjonalnego wykorzystywania naturalnych źródeł energii oraz małej świadomości ekologicznej jest degradacja i skażenie środowiska, które w ostatnich latach zmieniły swój zakres przestrzenny z lokalnego na globalny. Poważnym problemem stała się ogromna ilość wytwarzanych i składowanych odpadów1, 2). Szczególnie groźna jest obecność w środowisku produktów zaliczonych do niebezpiecznych ze względu na ich palność, korozyjność, reaktywność i ekotoksyczność. Należą do nich m.in. oleje i ciecze technologiczne wytwarzane z surowców naftowych3, 4). Zużycie olejów przemysłowych w Polsce kształtuje się na poziomie 110 tys. t/r. Spośród nich ponad 80% stanowią produkty mineralne na bazie naftowej. Zakłada się, że ok. 50% świeżych olejów jest przekształcanych w ciągu roku do postaci oleju przepracowanego[...]

Zdrowie zamknięte w butelce


  Sklepowe półki wręcz uginają się od różnorodnych olejów, dlatego konsumenci stoją przed trudnym wyborem. Czym zatem powinniśmy się kierować - ceną, marką, a może składem? Mimo że Polacy wciąż najchętniej sięgają po rodzimy olej rzepakowy, coraz częściej eksperymentują z produktami pochodzącymi z różnych zakątków świata.Obecnie konsumenci coraz częściej na pierwszym miejscu stawiają własne zdrowie. Jest to tendencja, która najprawdopodobniej w przyszłości będzie się umacniała. Wiele oznak tego trendu można zaobserwować w oczekiwaniach polskich konsumentów. Można tutaj wskazać na zainteresowania produktami "prozdrowotnymi", czyli takimi, które dzięki swojemu składowi mogą przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty spożywcze nietypowe, zazwyczaj droższe, mając nadzieję, że są one lepsze pod względem żywieniowym od tych tańszych, popularnych. Powiększa się również grupa klientów usług gastronomicznych, którzy przy wyborze potraw kierują się opiniami na temat właściwości żywieniowych ich składników. Konsumenci tacy często zakładają, że potrawy z egzotycznymi dla nas składnikami podnoszą wartość zdrowotną posiłku. Tendencja taka dotyczy także nietypowych olejów dostępnych na polskim rynku. Z kolei marketingowa koncepcja zarządzania zakładami produkującymi oleje zakłada dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań nabywców. Prowadzi to do satysfakcji konsumentów i jednocześnie zapewnia obrót i wzrost zysku wytwórcom. Coraz większy wybór W ostatnich latach asortyment dostępnych na polskim rynku olejów uległ znacznemu poszerzeniu. Obok produktów pozyskiwanych z typowych dla naszego położenia geograficznego surowców oleistych, pojawiają się ciągle nowe wyroby. Pod pojęciem "surowiec oleisty" rozumie się takie rośliny, które zawierają co najmniej 15% tłuszczu. Jest to wielkość, od której opłacalne staje się pozyskiwanie oleju na skalę przemysłową. Surowcem takim mogą być:[...]

 Strona 1  Następna strona »