Wyniki 1-10 spośród 917 dla zapytania: biopaliwa

RECENZJA - Biomasa dla biopaliw (ang. Biomass for biofuels) Red. Katarzyna Bułkowska, Zygmunt Mariusz Gusiatin, Ewa Klimiuk, Artur Pawłowski, Tomasz Pokój DOI:

Czytaj za darmo! »

Książka, w języku angielskim, związana z technologicznymi aspektami konwersji biomasy w zaawansowane biopaliwa, składa się z siedmiu samodzielnych rozdziałów: - Biopaliwa a rozwój zrównoważony - Ewa Klimiuk, Artur Pawłowski, - Biomasa dla paliw - klasyfikacja i skł[...]

Wybrane zagadnienia jakościowe w produkcji i dystrybucji biopaliwa E85


  Biopaliwo E85 jest w dużej mierze oparte na bioetanolu pozyskiwanym ze źródeł odnawialnych. Jego stosowanie pozwala m.in. na zmniejszenie zależności od ropy naftowej, wywiązanie się z przyjętych dla kraju NCW, zwiększenie znaczenia rolnictwa oraz poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Promocja tego paliwa wpisuje się w proekologiczną politykę Unii Europejskiej. Jednak E85 to paliwo, którego do tej pory nie było na polskim rynku. Z tego względu, szczególnie w początkowej fazie jego wdrażania, niezmiernie ważne jest uświadomienie sobie wszystkich zagrożeń jakości, które mogą się pojawić na wszystkich etapach, począwszy od produkcji aż po dystrybucję do końcowego użytkownika. Biopaliwo E85 jest paliwem do silników o zapłonie iskrowym, jednak ze względu na znaczną zawartość tlenu nie może być stosowane w konwencjonalnych samochodach zasilanych benzyną silnikową. Jest ono przeznaczone do samochodów specjalnie do tego dostosowanych, tzw. FFV (flexi fuel vehicle). Samochody te mogą być zasilane zarówno konwencjonalną benzyną silnikową, jak i biopaliwem E85, a także ich mieszaniną w każdej proporcji. Użytkownik takiego samochodu nie jest skazany na tylko jeden rodzaj paliwa. W zależności od dostępności i ceny może stosować zarówno konwencjonalną benzynę silnikową, jak i E85, a także mieszaninę tych dwóch paliw. Znacząca ilość bioetanolu w paliwie sprawia, że E85 charakteryzuje się nieco innymi właściwościami niż benzyna silnikowa, w związku z tym nie można bezpośrednio przenieść doświadczeń, które są adekwatne dla benzyny silnikowej zawierającej do 5% v/v bioetanolu. Przygotowując się do wdrożenia tego paliwa na rynek, w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie przeprowadzono wiele badań o charakterze technologicznym, których celem było rozpoznanie wybranych zagadnień związanych z jakością tego biopaliwa. Jednak obszar wiedzy w tej dziedzinie jest tak szeroki, że w wielu sferach, zwłaszcza związanych z dystrybucją pa[...]

Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polsce Cz. 1. Otoczenie zewnętrzne


  Zgodnie z przewidywaniami sprzed prawie 20 lat głównym zastosowaniem etanolu w Polsce jest jego wykorzystanie na cele paliwowe, jako bioetanol, dodatek benzyny. Mała konkurencyjność polskich producentów bioetanolu oraz brak ochrony polskiego rynku, zawiłości uwarunkowań prawnych spowodowały, że wytworzone po 2005 r. zdolności produkcyjne wykorzystujemy w niewielkim stopniu, zaś bioetanol, którego mogliśmy być czołowym producentem i eksporterem w UE, importujemy. Jeszcze Polska dobrze nie rozwinęła 1. generacji biopaliw, a już świat zmierza w kierunku biopaliw 2. generacji, produkowanych z odpadów i roślin niejadalnych. Znane są obecnie dwa główne kierunki wykorzystania etanolu: na cele spożywcze i na cele paliwowe jako biokomponent paliw i biopaliw transportowych. W połowie lat 90. prof. dr hab. Kazimierz Jarosz z IBPRS, bazując na przewidywaniach pochodzących z rynków międzynarodowych i własnych obserwacjach, wskazał, że w Polsce wystąpi ilościowa tendencja ok. 25-procentowego wykorzystania etanolu na cele spożywcze (tendencja w miarę ustabilizowanego popytu) i docelowo 75-procentowego na cele paliwowe, w biopaliwach (stopniowy wzrost popytu). Prognoza ta okazała się bardzo trafna, jednak jej realizacja w naszym kraju niestety o[...]

Nowe spojrzenie na biopaliwa

Czytaj za darmo! »

Pod koniec kwietnia br. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/ WE w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta uchyliła m.in. wcześniejsze przepisy dyrektywy 2003/30/WE, na bazie których została opracowana, obecnie obowiązująca w Polsce, ustawa o biopaliwach i biokomponentach. W związku z nową sytuacją prawną konieczne jest stworzenie nowej ustawy promującej motorowe paliwa odnawialne, w której będą zawarte wytyczne aktualnej dyrektywy. Całkowita transpozycja nowych przepisów przez kraje członkowskie w postaci ustaw, przepisów wykonawczych i administracyjnych powinna być dokonana najpóźniej do 5 grudnia 2010 r. Dyrektywa odnosi się całościowo do problematyki redukcji gazów cieplarnianych po 2012 r. i realizuje postanowienia Pro[...]

Bioetanol z glonów alternatywą dla biopaliw I i II generacji


  W artykule dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat produkcji bioetanolu z glonów. Przedstawiono możliwość wykorzystania alg jako alternatywnego źródła energii oraz charakterystykę przetwórstwa biomasy z alg na etanol. Globalne ocieplenie, wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii oraz rosnące ceny paliw produkowanych na bazie ropy naftowej zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, kładąc jednocześnie duży nacisk na ekologiczne aspekty jej powstawania i użytkowania [1]. Ze względu na odnawialny charakter, biomasa roślinna jest surowcem o największym potencjale jako nośniku energii, mogącym służyć jako doskonałe rozwiązanie dla spełnienia obecnych i przyszłych potrzeb paliwowych. Szczególnie poszukiwane są biopaliwa będące w stanie konkurować z paliwami kopalnymi, a jednocześnie pozbawione ich podstawowych wad, takich jak: zawartość metali ciężkich, siarki, wpływ na erozję gleby itd. [2]. Ponieważ biopaliwa otrzymywane s[...]

Wyrok Trybunału z 31 stycznia 2013 r. w sprawie obowiązku dodawania biopaliwa do paliw, C - 26/11

Czytaj za darmo! »

1. Prezentowana sprawa pojawiła się w Trybunale w związku z implementacją do prawa belgijskiego przepisów unijnych dotyczących biopaliw. W UE ramy prawne dla tej problematyki wyznaczają aktualnie następujące akty prawne: 1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego(PE) i Rady 98/70/ WE z 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych, zmieniona dyrektywą 2009/30/WE z 23 kwietnia 2009 r. (tzw. dyrektywa paliwowa), 2) dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa w sprawie promowania energii odnawialnej), która zastąpiła dyrektywę 2003/30/WE PE i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (tzw. dyrektywa biopaliwowa). Wdrożeniu wskazanych dyrektyw do prawa krajowego ma służyć ustawa z 22 lipca 2009 r. o obowiązku dodawania biopaliwa (Belgis[...]

Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce Cz. II . Przyszłość sektora biopaliw transportowych


  Przedstawiono problematykę sektora biopaliw transportowych 1. generacji w Polsce. Omówiono kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do tych biopaliw. Przedstawiono wyniki raportu dotyczącego przyszłości biopaliw transportowych i aspektów związanych z kryteriami zrównoważonego rozwoju KZR (zgodność z wymaganiami dotyczącymi pochodzenia surowca i emisyjnością w zakładach produkujących biokomponenty). Oszacowano ryzyko niespełnienia przez producentów biopaliw KZR dla poszczególnych kryteriów. Wprowadzenie Przez ostatnie 10 lat Unia Europejska promowała produkcję biopaliw transportowych produkowanych z surowców rolniczych, jako sposobu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Niestety dziś twierdzi się, że stały się one częścią problemu i paradoksalnie przyczyniły do zwiększenia produkcji CO2, ze względu na przekształcanie terenów leśnych w rolne. W związku z tym UE chce wprowadzić limit na biopaliwa produkowane z surowców rolniczych (spożywczych) i działać na rzecz rozwoju tych, tworzonych z odpadów organicznych czy roślin niejadalnych (np. surowce lignocelulozowe). Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE1) [3] państwa członkowskie muszą zapewnić do 2020 r. co najmniej 10% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii użytej w transporcie. Parlament Europejski i Komisja Europejska, bazując na wnioskach z różnych projektów pod koniec 2013 r. przegłosowali, aby udział biopaliw 1. generacji (produkowanych z surowców rolniczych) w 2020 r. ograniczyć z 10 do 7%2), a pozostałą część przeznaczyć na biopaliwa produkowane z roślin niejadalnych (nowe generacje biopaliw) lub surowców odpadowych. Generalnie zaletami biopaliw wyższych generacji są [13]: zz znacznie większa redukcja emisji CO2, zz większa efektywność energetyczna, zz różnorodność surowców - brak konkurencji z produkcją żywności3), zz właściwości paliwa niezależne od wsadu surowcowego. Wiele krajów wysoko rozwiniętych i firm sektora motoryzacyjnego prowadzi zaa[...]

Kształtowanie uwarunkowań fiskalnych i prawnych w zakresie produkcji biopaliw w Polsce

Czytaj za darmo! »

Transport biofuels, mainly bioethanoL and biodiesel, are applied in Poland from a few dozen years. Biofuels law conditon was never been clear and profitable for their producers. Significent part of law condition depend on European Union cosent, for which polish biofuels sector wait. Directive 2003/30 EC currently finishing, and will start in force new energetic package. Biopaliwa transportowe[...]

 Strona 1  Następna strona »