Wyniki 1-10 spośród 742 dla zapytania: tytan

Tytan w łokciu brytyjskiego następcy

Czytaj za darmo! »

P rzed dwustu laty, w mało znanym kornwalijskim miasteczku w Anglii, żył sobie wielebny William Gregor, którego poza duchowymi, interesowały sprawy czysto ziemskie. William Gregor, wikary przy kościele w Creed zainteresował się czarnym piaskiem nad rzeką w pobliskiej parafii, w miejscowości Menaccan. Będąc kiedyś w tamtej okolicy zauważył - trudno dociec w jakich okolicznościach, że jego[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne blachy stalowej platerowanej wybuchowo tytanem

Czytaj za darmo! »

Z metali i stopów konstrukcyjnych odpornych na korozję najbardziej rozpowszechniony w budowie aparatury chemicznej jest tytan. Posiada on dobre właściwości wytrzymałościowe, żaroodporność i żarowytrzymałość, niewielką gęstość, ponadto cechuje go odporność na erozję i zmęczenie oraz dobre właściwości technologiczne. Pod względem odporności na korozję przewyższa on w szeregu przypadków wysokostopową stal kwasoodporną [1÷4]. Dla zmniejszenia kosztów wykonania urządzeń stosuje się blachy platerowane tytanem metodą zgrzewania wybuchowego [5, 6, 8], które po obróbce plastycznej są spawane [7÷9]. W APC Presmet Opole oraz na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej przeprowadzono badania, które pozwoliły na wykonanie z blachy platerowanej tytanem prototypowego aparatu mogącego znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym do pracy w silnie korozyjnym środowisku, zwłaszcza zawierającym chlor i jego związki. Korozja elektrochemiczna w wilgotnym środowisku chloru przebiega z udziałem procesów elektrodowych, ponieważ czynnikiem korozyjnym jest roztwór elektrolitu. Rozpuszczanie się metalu jest procesem anodowym. W tym samym czasie powinien zachodzić proces katodowy, czemu towarzyszy zużywanie się składnika korozyjnego, którym zwykle jest rozpuszczony w środowisku tlen atmosferyczny, jony chloru lub czasem jony wodorowe. Proces korozji elektrochemicznej polega na tworzeniu się lokalnych ogniw korozyjnych na powierzchni metalu. Istotnym składnikiem tych ogniw jest roztwór elektrolitu. Podstawowymi problemami technologicznymi przy kształtowaniu elementów niezbędnych do wykonania aparatury chemicznej odpornego na korozję było tłoczenie den elipsoidalnych, zwijanie elementów rurowych, obróbka cieplna blach platerowanych przed procesami przeróbki plastycznej oraz spawanie wykonanych elementów. Tłoczenie den elipsoidalnych wymaga spełnienia następujących warunków pozwalających na otrzymanie wyrobów, które spełniałyby [...]

Nici dla przemysłu skórzanego

Czytaj za darmo! »

W przemyśle skórzanym stosuje się trzy rodzaje nici. Są to nici z włókien ciętych, nici z włókien ciągłych i nici rdzeniowe. To co szyjemy, oraz jaką jakość szwu chcemy uzyskać warunkuje wybór rodzaju nici i jej grubości (tzw. masy liniowej nici). Wszystkie parametry nici ARIADNY spełniają wymagania europejskiej normy EN 12590:1999 oraz wszystkie wymagania bezpiecznego wyrobu, zawarte w obowiązujących aktach prawnych. TYTAN - nici z włókien ciągłych W ofercie ARIADNY nici z włókien ciągłych noszą nazwę TYTAN. Są to nici o najwyższej wytrzymałości, nie ulegają zrywaniu podczas szycia i przecieraniu podczas użytkowania wyrobu skórzanego (odzieży, buta czy mebla wykonanego ze skóry). Nici TYTAN wykonane są w całości z bardzo mocn[...]

Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy


  W artykule analizowano wpływ niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy (active screen plasma nitriding) na odporność korozyjną tytanu Grade 2. Do badań wybrano warstwy azotowane wytworzone w dwóch procesach różniących się temperaturą obróbki - 620°C i 680°C. Badania potwierdziły wzrost odporności korozyjnej warstw azotowanych w porównaniu do materiału podłoża oraz wykazały, że wraz ze wzrostem temperatury procesu azotowania odporność korozyjna warstw azotowanych rośnie. Słowa kluczowe: tytan Grade 2, azotowanie jarzeniowe, azotowanie jarzeniowe w obszarze plazmy, odporność korozyjna.1. Wstęp Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, a także w medycynie, m.in. w kardiochirurgii, stomatologii oraz jako implanty kostne, np. stawu biodrowego, czy kolanowego. Dzieje się tak ze względu na ich niską gęstość, dobre właściwości mechaniczne oraz odporność korozyjną, a także doskonałą biozgodność [1-4]. Niemniej jednak niska twardość, słaba odporność na zużycie przez tarcie, występowanie zjawiska metalozy, a także wysoka trombogenność w kontakcie z krwią ograniczają zastosowanie tytanu w medycynie [5, 6]. W celu poprawy tych niekorzystnych właściwości tytanu i jego stopów stosuje się różne obróbki powierzchniowe. Jedną z nich jest azotowanie jarzeniowe (niskotemperaturowe < 800°C i wysokotemperaturowe 800÷900°C), które pozwala na wytworzenie warstw dyfuzyjnych typu TiN+Ti2N+αTi(N), charakteryzujących się dużą twardością, dobrą odpornością na zużycie przez tarcie oraz eliminujących zjawisko metalozy [7, 8]. Azotowanie jarzeniowe z wykorzystaniem aktywnego ekranu (na potencjale plazmy, w obszarze plazmy) jest modyfi kacją konwencjonalnego procesu azotowania jarzeniowego. W procesie tym detal obrabiany odizolowany jest od układu elektrycznego i znajduje się wewnątrz tzw. aktywnego ekranu, który pozwala na swobodny przepływ mieszaniny gazowej i stanowi katod[...]

Wpływ warunków procesu azotowania jarzeniowego na mikrostrukturę i właściwości nanokrystalicznego tytanu Grade 2

Czytaj za darmo! »

Tytan i stopy tytanu o budowie mikrokrystalicznej charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, okrętowym oraz w inżynierii biomedycznej [1÷6]. Szersze zastosowanie tytanu i jego stopów ogranicza ich mała odporność na ścieranie oraz duża wartość współczynnika tarcia. Poprawa tych właściwości jest możliwa przez rozdrobnienie ich ziaren. Obecnie osiąga się to, stosując metody dużego odkształcania plastycznego SPD (Severe Plastic Deformation). W szczególności odkształcanie metodą wyciskania hydrostatycznego powoduje rozdrobnienie ziarna do rozmiarów nanometrycznych. Jednocześnie znacząco zwiększa ich właściwości mechaniczne: twardość, granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość zmęczeniewą [7, 8]. W pracy [9] wykazano, że nanokrystaliczny tytan Grade 2 ma większe właściwości mechaniczne w porównaniu z konwencjonalnym stopem Ti-6Al-4V o budowie mikrokrystalicznej. Dalsza poprawa właściwości użytkowych tytanu i jego stopów jest możliwa przez obróbkę powierzchniową. Dane literaturowe [5, 10÷12] wskazują, że warstwy azotku tytanu wytworzone na podłożu tytanu i jego stopów znacząco poprawiają twardość, odporność na zużycie ścierne przy zachowaniu dobrej odporności korozyjnej. W prezentowanej pracy podjęto próbę wytworzenia dyfuzyjnej warstwy azotku tytanu na podłożu mikro- i nanokrystalicznego tytanu Grade 2 w procesie azotowania jarzeniowego prowadzonego w temperaturze 500°C. Materiały i metodyka bada ń Materiał do badań (tab. 1) przyjęto w postaci prętów tytanu Grade 2 mikrokrystalicznego (średnica 50 mm) oraz nanokrystalicznego (średnica 4,94 mm) wytworzonego w procesie wyciskania hydrostatycznego (HE) z odkształceniem rzeczywistym ε = 3,95. Obr[...]

NORMALIZACJA


  Informacje dotyczące normalizacji z zakresu metali nieżelaznych. Nowe Polskie Normy: ⎯ PN‐EN 1715‐1:2011 Aluminium i stopy aluminium — Materiał wyjściowy do ciągnienia — Część 1: Wymagania ogólne oraz ogólne warunki techniczne kontroli i dostawy Zastępuje: PN‐EN 1715‐1:2008 ⎯ PN‐EN 1715‐2:2011 Aluminium i stopy aluminium — Materiał wyjściowy do ciągnienia — Część 2: Wymagania specyficzne do zastosowań elektrycznych Zastępuje: PN‐EN 1715‐2:2008 ⎯ PN‐EN 1715‐3:2011 Aluminium i stopy aluminium — Materiał wyjściowy do ciągnienia — Część 3: Wymagania specyficzne do zastosowań mechanicznych (z wyjątkiem spawania) Zastępuje: PN‐EN 1715‐3:2008 ⎯ PN‐EN 1715‐4:2011 Aluminium i stopy aluminium — Materiał wyjściowy do ciągnienia — Część 4: Wymagania specyficzne do zastosowań spawalniczych Zastępuje: PN‐EN 1715‐4:2008 ⎯ PN‐EN 14121:2010 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, taśmy i płyty do zastosowań elektrotechnicznych Zastępuje: PN‐EN 14121:2009 ⎯ PN‐[...]

Badania bimetalu stal austenityczna-tytan wyżarzanego w różnych warunkach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań bimetalu stal austenityczna 304L-tytan TiGr1 uzyskanego poprzez zgrzewanie wybuchowe po wyżarzaniu w różnych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono jakość uzyskanego połączenia, a także określono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności złącza stal-tytan oraz strefy przyłączeniowej. ABSTRACT The results of tests of austenitic stainless steel[...]

Tytan i jego stopy jako materiał stosowany na elementy tłoczone

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy stanowią wyjątkowy materiał konstrukcyjny, przewyższający pod wieloma względami dotychczas stosowane materiały konstrukcyjne. Dzięki małemu ciężarowi właściwemu i wysokiej wytrzymałości mechanicznej materiały tytanowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ciężar konstrukcji i jej wytrzymałość mają decydujące znaczenie, tj. w lotnictwie i przemyśle kosmicznym, przy produkcji sprzętu sportowego itp. Dobra odporność na korozję w większości środowisk korozyjnych sprawia, że wyroby tytanowe stosowane są w przemyśle chemicznym, morskim, na instalacje odsalania i odsiarczania, do budowy oczyszczalni ścieków, w systemach geotermalnych itp. Oprócz zastosowań technicznych, ze względu na całkowitą neutralność w organizmie człowieka, tytan i jego stopy coraz częściej[...]

Perspektywy zastosowania tytanu w nowoczesnych konstrukcjach budowlanych

Czytaj za darmo! »

Na świecie obserwuje się tendencje zastępowania tradycyjnych materiałów metalicznych, głównie stali, materiałami, które po pierwsze spowodują zmniejszenie masy konstrukcji, a po drugie są odporne na korozję. Oprócz stopów aluminium na rynku metali nieżelaznych coraz częściej pojawiają się wyroby z tytanu i jego stopów. Do niedawna tytan uważano za materiał strategiczny, stosowany na potrzeby militarne, głównie w przemyśle kosmicznym, lotniczym i stoczniowym [1÷4] oraz tam, gdzie to było konieczne (np. w przemyśle chemicznym). Obecnie materiały z tytanu i jego stopów coraz częściej znajdują zastosowanie w innych obszarach, m.in. w medycynie i przemyśle motoryzacyjnym [5, 6]. Rozpowszechnienie tytanu w aplikacjach cywilnych spowodowało powolny wzrost zainteresowania jego zastosowaniem w budownictwie, głównie ze względu na dobrą odporność korozyjną. Zwraca się również uwagę na jego małą gęstość, dużą wytrzymałość i małe przewodnictwo cieplne. Mimo iż zastosowanie tytanu jest ograniczone ze względu na wysoki koszt wytwarzania i trudności w przetwarzaniu, należy się spodziewać, że wraz z rozwojem nowych technologii zakres jego stosowania będzie się zwiększał [7, 8]. TYTAN TECHNICZNY I STOPY TYTANU W technice zastosowanie znajduje zarówno czysty tytan, jak i jego stopy. Technicznie czysty tytan jest produkowany w 5 gatunkach. Według normy ASTM B265 wyróżnia się gatunki Grade 1÷4 oraz 7. Każdy z nich ma inną zawartość zanieczyszczeń zależną od sposobu otrzymywania i przetwarzania tytanu. Zwiększenie zawartości zanieczyszczeń prowadzi do wzrostu właściwości mechanicznych i obniżenia plastyczności materiału. Najczystszym gatunkiem tytanu technicznego jest Grade 1. Granica plastyczności tytanu technicznego zawiera się w zakresie od 170 MPa - Grade 1 do 480 MPa - Grade 4, natomiast wytrzymałość na rozciąganie odpowiednio od 240 do 740 MPa. Pierwiastki stopowe w stopach tytanu mogą zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie do ponad 1200 [...]

 Strona 1  Następna strona »