Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: hutnik

Z ŻYCIA SITPH


  Jubileusz 80-lecia czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze (Katowice, 1 grudnia 2009 r.).W dniu 1 grudnia 2009 roku w katowickim Domu Technika odbyły się obchody Jubileuszu 80-lecia czasopisma Hutnik- -Wiadomości Hutnicze. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego zorganizował okolicznościowe seminarium, w którym wzięło udział 35 uczestników. Gości przywitał i otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Głównego SITPH prof. Janusz Szpytko. Prezes prof. J. Szpytko również przewodniczył obradom. Program obrad obejmował wygłoszenie dwóch wykładów, dyskusję, przekazanie życzeń i gratulacji oraz odczytanie wysłanych adresów. Tematy wykładów były następujące: 1. 80 lat Czasopisma Hutnik-Wiadomości Hutnicze w służbie polskiej metalurgii 1929÷2009 - prof. Andrze[...]

80 lat Czasopisma HUTNIK-Wiadomości Hutnicze w służbie polskiej metalurgii 1929÷2009

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku Hutnik-Wiadomości Hutnicze obchodzi dostojny Jubileusz 80-lecia swojej działalności. Pierwszy zeszyt naszego Czasopisma ukazał się 20 lipca 1929 roku. Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy, niezależnie od złożonych, a nawet burzliwych okresów historii naszego Kraju, Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze niezmiennie, w sposób odpowiedzialny prowadziło swoją działalność, kierując się zawsze nadrzędną zasadą - promowaniem rozwoju hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Tę ideę przyjęły wszystkie bez wyjątku kolejne zespoły redakcyjne Hutnika i jej podporządkowały swoją służebną rolę, nacechowaną głęboką troską, zarówno o aktualny stan, jak i przyszłość tej ważnej gałęzi przemysłu. Pierwszym redaktorem Hutnika był inż. Stefan Korzycki, a wydawcą Związek Polskich H[...]

Ewolucja niektórych poglądów na mechanizmy procesu wielkopiecowego

Czytaj za darmo! »

W procesie wielkopiecowym część mechanizmów opisano na podstawie obserwacji przebiegu zjawisk i różnych fragmentarycznych badań składowych procesu. W ten sposób powstały hipotetyczne opisy mechanizmów. Niektóre z tych opisów od lat sprawdzają się i nie budzą wątpliwości. Są także opisy mechanizmów, które czasem nie zgadzają z rzeczywistym przebiegiem procesu wielkopiecowego. W minionym pięćdziesi[...]

Weryfikacja przydatności komputerowego systemu wspomagania technologii do sterowania wielkim piecem przy zastosowaniu paliw zastępczych

Czytaj za darmo! »

Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej wdrożony w 2005 roku nie uwzględniał możliwości dodawania do dmuchu pyłu węglowego jako paliwa zastępczego. Po uruchomieniu w ArcelorMittal instalacji aplikującej pył węglowy do pieca, wystąpiła konieczność przekonstruowania systemu. Prace wdrożeniowe zespół AGH pod kierownictwem prof. A. Łędzkiego ukończył w kwietniu 2008 r. Polegały on[...]

Zachowanie się ciekłej stali w krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym DOI:10.15199/24.2016.5.1


  W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej zachowania się ciekłej stali w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym. Do opisu ruchu ciekłej stali zastosowano model VOF dostępny w programie Ansys-Fluent. Model numeryczny opracowano dla warunków izotermicznych i turbulentnego ruchu ciekłej stali. Badanym obiektem był krystalizator do odlewania wlewków o przekroju poprzecznym 280-400 mm. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano pola przepływu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora. The paper presents results of numerical simulation of liquid steel bahaviour in the continuous casting bloom mould. For description of liquid steel movement the Ansys-Fluent program with VOF model was applied. In the calculations the isothermal conditions and turbulent flow of liquid steel in the mould were assumed. The test facility was a bloom mould with inner cross-section of 280-400 mm. As a result of the carried out computations the liquid steel flow fields in the working volume of mould were obtained. Słowa kluczowe: ciekła stal, krystalizator, modelowanie numeryczne, struktura przepływu Key words: liquid steel, mould, numerical modeling, flow structure.1. Wstęp. W krystalizatorach do odlewania ciągłego wlewków o przekrojach kwadratowych lub prostokątnych formują się dwa typy zjawisk hydrodynamicznych. W pierwszym przypadku przy odlewaniu sposobem bez osłoniętego strumienia stali pomiędzy kadzią pośrednią a krystalizatorem, ruch stali w objętości krystalizatora przyjmuje kształt strumieni opadających w kierunku strefy chłodzenia wtórnego. Natomiast druga postać strumieni opadających w kierunku strefy chłodzenia wtórnego i cyrkulujących w kierunku powierzchni swobodnej lustra stali występuje przy odlewaniu strumieniem osłoniętym wylewem zanurzeniowym lub strumieniem o zwartej strukturze. Dlatego znajomość stanu hydrodynamicznego występującego w krystalizatorze umożliwi[...]

Kształtowanie plastyczne prętów ze stali wysokomanganowych w procesie walcowania na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania prętów z nowych gatunków stali wysokomanganowych technologią walcowa- nia na gorąco. Proces walcowania prętów o końcowej średnicy 12 mm prowadzono w TU Bergakademie Freiberg w zakresie temperatury 1150÷950°C w walcarce duo. Analizowano rozkłady temperatury oraz sił w trakcie procesu walcowania oraz dokonano oceny właściwości mechanicznych prętów. W wyniku walcowania, przy określonych parametrach kalibrowania, dla badanych stali otrzymano dobrej jakości pręty o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych. The paper presents results of investigations on the forming of new species bars high manganese steel hot rolling technology. The rolling process was carried out on the final dimension ∅ 12 mm in the temperature range 1150 ÷ 950°C at the rolling mill duo at TU Bergakademie Freiberg. Were analyzed the temperature distribution and the forces during the rolling process as well as an assessment of mechanical properties of the steels. As a result of rolling the specific calibration parameters obtained for all quality steel bars of the assumed section. The study of the mechanical properties of the obtained bars proved very favorable combination of mechanical properties and plasticity of tested steels. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe, przeróbka plastyczna, właściwości mechaniczne Key words: high-manganese steels, plastic forming, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Połączenie wysokich właściwości wytrzymałościowych, dobrej plastyczności oraz zdolności do pochłaniania energii umożliwia zastosowanie nowych stali wysokomanganowych należących do grupy Advanced High Strenght Steel w konstrukcjach środków transportu, szczególnie w elementach decydujących o bezpieczeństwie [1÷3]. Stale te mogą być konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych, tradycyjnych materiałów metali[...]

 Strona 1  Następna strona »