Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: polimery

NOWE KSIĄŻKI DOI:


  W książce przedstawiono strukturę, właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych w sposób ogólnie zrozumiały, a zarazem odwołujący się do gruntownej wiedzy naukowo-technicznej. Po krótkim zarysie aktualnych kierunków rozwojowych, książka wprowadza w budowę i strukturę tworzyw polimerowych - wiedzę konieczną do zrozumienia zachowania się tych materiałów pod obciążeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym. Szczególny nacisk kładzie na ogólne właściwości mechaniczne, charakterystykę wytrzymałościowo- -odkształceniową, zachowanie przy długotrwałym odkształcaniu (najdłuższe krzywe pełzania), starzenie i degradację tworzyw, jak również naprężenia własne i orientację. Uwzględnia sposób działania [...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

Praca zbiorowa, red. Zbigniew Florjańczyk i Stanisław Penczek - CHEMIA POLIMERÓW, t I: MAKROCZĄSTECZKI I METODY ICH OTRZYMYWANIA (1995 r., 372 strony); t. II: PODSTAWOWE POLIMERY SYNTETYCZNE I ICH ZASTOSOWANIA (1997 r., 354 strony),- t. III: POLIMERY NATURALNE I POLIMERY O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH (1998 r., 253 strony), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Inicjaty[...]

Nowe Wydawnictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Volkmar Stenzel Nadine Rehfeld Functional Coatings Wyd.: Vincentz Network, 2011 180 stron ISBN: 9783866308565 Cena: 129 € W ostatnich latach określenie "powłoka funkcjonalna" jest tak powszechnie stosowane jak wcześniej "nano" i "bio". Nie ma jednak jednoznacznej definicji tego typu powłok. We wprowadzeniu Autorzy podają, że w ich książce powłoka funkcjonalna oznacza powłokę o specjalnych właściwościach, które nadają jej powierzchni nowe, dodatkowe funkcje, znacznie wykraczające poza funkcje dekoracyjne i ochronne. Książka obejmuje najnowsze os[...]

Tendencje rozwoju nowych polimerów


  Pracując w dziedzinie powłok antykorozyjnych i patrząc na ich błyskawiczny rozwój w ciągu ostatnich lat nie zdajemy sobie jednak sprawy, że jest to jedynie nikła część rozwoju w dziedzinie polimerów. Artykuł przybliża rozwój polimerów do innych zastosowań. Słowa kluczowe: polimery, nanotechnologie, powłoki Trends in new polymers development Working in the fi eld of anticorrosive coatings and appreciating their development during last years, we do not take into consideration that it is only the minor part of development in the polymers science. This article aims to allow you the deeper vision of it. Keywords: polymers, nanotechnologies, coatings 1. Wstęp Polimery są głównym masowym składnikiem tworzyw sztucznych i powłok. Ewolucja większości polimerów i innowacje w tej branży powinny być dostosowane do możliwości produkcyjnych w dużej skali. W ostatnich 30. latach jesteśmy świadkami znaczącego rozwoju w dziedzinie polimerów. Związane jest to ze zmianami wymagań w wielu sektorach, jak na przykład: - w przemyśle samochodowym - podwyższone wymagania dotyczące estetyki, właściwości ochronnych i trwałości; - w przemyśle nafty i gazu oraz konstrukcji nadbrzeżnych - bardzo wysoka trwałość bez konieczności renowacji, możliwość łatwej aplikacji w warunkach polowych; - w medycynie - trwałe polimery przejmujące funkcje chorych bądź usuniętych części ciała. itd. Dzięki spójnym, zdecydowanym wymaganiom rynku udało się zainwestować w R&D i otrzymać nowe, innowacyjne polimery przy zachowaniu wymaganego poziomu zysku. W tabeli 1 pokazano wzrost produkcji wybranych polimerów w ciągu ostatnich 60 lat. Analiza budowy dostępnych polimerów pokazuje, że nie ma granic możliwości tworzenia nowych struktur. Prawie jedynym ograniczeniem jest stosunek nakładów do zysku. Przez długi okres czasu zysk związany był głównie z ilością sprzedanego polimeru, ale istnieją inne możliwości: zysk związany z wartością dodaną lub funkcją innowacyjną. Oby[...]

Metal ion imprinted and moleculary imprinted polymers used in chemical analysis and examination of the environmental pollution Polimery z odwzorowanymi jonami metali oraz śladem molekularnym i ich wykorzystanie w analityce chemicznej oraz w badaniach zanieczyszczenia środowiska DOI:10.15199/62.2016.11.38


  A review, with 27 refs., of uses of the title porous polymers for detn. of heavy metals, plant protection agents, drugs, toxic substances, and artificial fertilizers in the environmental and food samples. Materiały porowate oparte na polimerach imprintowanych jonami metali (IIP) oraz polimery ze śladem molekularnym (MIP) znalazły szerokie zastosowanie w badaniu i monitorowaniu zanieczyszczenia środowiska zarówno metalami ciężkimi, środkami ochrony roślin, substancjami toksycznymi, jak i nawozami sztucznymi. Zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania tych polimerów w różnych dziedzinach chemii analitycznej i chemii środowiska. Najważniejszą właściwością polimerów z odwzorowanymi jonami metali IIP (ion imprinted polimer) oraz polimerów ze śladem molekularnym MIP (moleculary imprinted polimer) jest zdolność selektywnego rozpoznawania i absorpcji wybranego jonu lub cząsteczki. To właśnie ta cecha zaważyła na wykorzystaniu polimerów porowatych do usuwania zanieczyszczeń, a także do określania zawartości metali ciężkich w żywności i wodzie. Polimery IIP i MIP charakteryzują się selektywnością i specyficznością oraz odpornością mechaniczną, dlatego są tak powszechnie używane w wielu dziedzinach chemii. Technika ich otrzymywania jest prosta i tania, a powstałe polimery są stabilne chemicznie i fizycznie, dlatego mogą być wielokrotnie używane i przechowywane przez długi czas bez utraty swoich właściwości. Jedną z nauk wykorzystujących polimery porowate jest bromatologia. Ocenia ona m.in. zawartość substancji leczniczych i toksycznych w produktach spożywczych oraz prowadzi monitoring skażenia środowiska naturalnego. Najczęściej wykorzystywaną metodą wyodrębniania substancji leczniczych oraz toksycznych zarówno z pożywienia, jak i z próbek środowiskowych jest ekstrakcja do fazy stałej SPE (solid phase extraction). Metoda ta charakteryzuje się wieloma zaletami, np. selektywną i ilościową adsorpcją, możliwością analizy su[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

D. Żuchowska - POLIMERY KONSTRUKCYJNE, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1995; 264 strony, cena 13,20 zł Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ Zgodnie z informacją zamieszczoną w książce jest ona przeznaczona głównie dla studentów szkół wyższych i słuchaczy kursów podyplomowych, którzy specjalizują się w technologii przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych, oraz dla inżynierów i techników zat[...]

Z półki księgarskiej - praca zbiorowa (red. jacek Leszczyński) polimery biodegradowalne. Zagadnienia wybrane

Czytaj za darmo! »

Polimery biodegradowalne, a wśród nich biopolimery, stały się w ostatnich latach ponownie przedmiotem szerokiego zainteresowania nauki i przemysłu. Naprzeciw temu zainteresowaniu wychodzi przygotowana w Instytucie IMPiB broszura poświęcona wybranym zagadnieniom wytwarzania i stosowania polimerów biodegradowalnych. W broszurze tej Krzysztof Bajer scharakteryzował metody badania biodegrad[...]

Pomerania-Plast 2010

Czytaj za darmo! »

Konferencja "Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010" jest kontynuacją spotkań naukowych o tematyce polimerowej, organizowanych w latach 1987-1998 przez pracowników Politechniki Szczecińskiej. Spotkania te początkowo nosiły nazwy "Kompozyty i kompozycje polimerowe" (1989, 1994, 1997), "Polimery a środowisko" (1993, 1995, 1998) oraz "Elastomery termoplastyczne" (1988, 1991, 1994, 1997). Począwszy od 2001 r. organizowana co 3 lata Konferencja ma nazwę "Pomerania-Plast". Organizatorem Konferencji, która odbyła się w dn. 8-11 czerwca 2010 r. w Kołobrzegu był Instytut Polimerów z Wydz[...]

 Strona 1  Następna strona »