Wyniki 1-10 spośród 786 dla zapytania: ekstrakcja

Odzyskiwanie chromu (VI) ze ścieków z wykorzystaniem ekstrakcji chloroformem

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano ekstrakcję Cr (VI) ze ścieków za pomocą chloroformowego roztworu triizooktyloaminy z recyrkulacją ekstrahenta. Metoda ta umożliwia taką modernizację technologii, aby zakład będący wytwórcą odpadów chromowych był jednocześnie ich odbiorcą. Dotyczy to szczególnie chromowni, chociaż nie wyklucza się możliwości stosowania tej technologii i w innych wypadkach. eton metyloizobutylow[...]

Metody izolowania substancji leczniczych z materiału biologicznego

Czytaj za darmo! »

Omówiono najczęściej stosowane metody izolowania substancji leczniczych z materiału biologicznego (odbiałczanie, ekstrakcja, bezpośredni nastrzyk), ich zalety i wady. A review covering methods for drug isolation from biological matrices by protein pptn., liq.-liq. extn., solid-phase extn. and direct injection. Their advantages and limitations were discussed. Some examples of application of [...]

Oznaczanie szkodliwych substancji chemicznych w środowisku pracy

Czytaj za darmo! »

Punktem wyjścia do oceny zawodowego narażenia na szkodliwe substancje chemiczne oraz pyły są wyniki pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy. Do tego celu niezbędne są metody analityczne charakteryzujące się dobrą oznaczalnością i dokładnością po- Polski wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych normatywnych stężeń substancji chemicznych i pyłów (NDS — najw[...]

Akademia espresso

Czytaj za darmo! »

Dusza każdej mieszanki kawy objawia się w klasycznym espresso. Ale odnajdziemy tam też duszę baristy, jego pasję i talent; skoncentrowane w maleńkiej filiżance czarnego naparu. Espresso to królowa kaw, okolona jasną pianką cremy, niczym koroną - mówi Marcin Moczydłowski, szef jakości i szkoleń sieci Green Coffee oraz barista-trener w firmie Primulator.Espresso wymyślili Włosi, a jego nazwa pochodzi od włoskiego espressivo, co znaczy: wyrazisty, ekspresyjny. I rzeczywiście, jest to kawa przede wszystkim wyrazista, za to niekoniecznie mocna (w przeciwieństwie do tego, co zwykło się powszechnie sądzić). Intensywność w cenie Podobnie jak w przypadku wielu wynalazków, tak i u podstaw wymyślenia espresso tkwi prozaiczna, choć jakże ważna przyczyna: pieniądze. Kawa była zawsze dr[...]

Wydzielanie barwników spożywczych ze ścieków za pomocą ekstrakcji hydrofobowymi cieczami jonowymi


  Przedstawiono wyniki badań wydzielania barwników spożywczych tetrafluoroboranem didecylodimetyloamoniowym z roztworów wodnych o różnym odczynie (pH). Badania przeprowadzono dla czterech barwników spożywczych (żółcieni pomarańczowej, czerwieni koszenilowej, czerwieni Allura oraz błękitu brylantowego) w stężeniach 0,01-1 g/cm3. Dla wszystkich barwników obserwuje się bardzo dobrą wydajność ekstrakcji (99,4-99,9%), różniącą się nieznacznie w zależności od budowy barwnika i odczynu środowiska. Barwniki spożywcze wyekstrahowane do cieczy jonowej można z[...]

Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych


  Przedstawiono szeroką gamę reagentów proponowanych i stosowanych do ekstrakcyjnego wydzielania i rozdziału metali szlachetnych, a zwłaszcza jonów palladu(II). Zwrócono szczególną uwagę na zalety ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dzięki którym jest ona jedną z najczęściej stosowanych metod odzysku platynowców, występujących w śladowych ilościach, z różnorodnych roztworów odpadowych, ścieków, szlamów anodowych, zużytych katalizatorów samochodowych bądź katalizatorów przemysłowych. A review, with 79 refs., of methods for solvent extraction of Pt group metals, esp. Pd(II) ions present in trace amts., from spent solns., wastewater, anode slimes, as well as spent vehicle or industrial catalysts. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na metale szlachetne, szczególnie platynowce, takie jak pallad, platyna i rod. Spowodowane to jest wieloletnim stosowaniem ich jako dopalaczy w katalizatorach samochodowych, jako katalizatorów w procesach technologii organicznej, a ostatnio także jako katalizatorów dopalania spalin w nowoczesnych, przyjaznych środowisku piecach instalacji domowych. Poza tym stosowane są one również w wyrobach jubilerskich, chemii nieorganicznej, petrochemii, elektrotechnice, przemyśle szklarskim, dentystyce oraz jako lokata kapitału1-4). Głównym dostawcą platyny i irydu do początku lat sześćdziesiątych XX w. była Rosja. Po I Wojnie Światowej rozwinęło się także górnictwo i przetwórstwo tych metali w Republice Południowej Afryki i w Kanadzie. Obecnie obserwuje się upowszechnienie produkcji platynowców, przy czym wszystkie te metale, oprócz rutenu, są przemysłowo ważne. Prawie 97% światowej produkcji platynowców pochodzi aUniwersytet Ekonomiczny, Poznań; bPolitechnika Poznańska A NNA CIESZYŃSKAa, MAGDALENA REGEL-ROSOCKAb, MACIEJ WIŚNIEWSKIb,* Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych Extractive methods for recovery and separation of noble metals Dr inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA w roku 1999 uk[...]

Ekstrakcja produktów naturalnych gazami w stanie nadkrytycznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawy teoretyczne ekstrakcji wysokociśnieniowej, w której wykorzystuje się: gazy sprężone, ekstrakcję gazami ciekłymi (ekstrakcja podkrytyczna) oraz ekstrakcję płynnymi mediami w stanie nadkrytycznym. Omówiono zalety ekstrakcji nadkrytycznej i warunki doboru układów ekstrakcyjnych. Przedstawiono parametry prowadzenia ekstrakcji nadkrytycznej z użyciem ditlenku węgla i char[...]

Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków


  Przedyskutowano różne kierunki zastosowania ekstraktów glonowych - jako komponenty nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Scharakteryzowano związki biologicznie czynne występujące w ekstraktach wytworzonych różnymi metodami. Przedstawiono ich mechanizm działania, użyteczny dla roślin, zwierząt i ludzi. A review, with 58 refs. Pierwszy raz ekstrakty glonowe zostały wykorzystane w rolnictwie ok. 60 lat temu. Obecnie dostępne na rynku komercyjne ekstrakty glonowe to ciecze o zabarwieniu od zielonego do lekko brązowego i odczynie lekko kwaśnym1). Szerokie zastosowanie w rolnictwie znalazły ekstrakty z Ascophyllum nodosum, Fucus spp., Laminaria spp., Sargassum spp. i Turbinaria spp.2). Ekstrakty glonowe są bogatym źródłem jonów miedzi, kobaltu, manganu i żelaza1). Ponadto zidentyfikowano wiele bioaktywnych związków, których obecność może znacząco poprawić wzrost i witalność roślin (tabela 1). Wśród nich wymienić należy aminokwasy, witaminy i mikroelementy3) oraz hormony typowe dla roślin wyższych4). Ekstrakty stanowią również cenne źródło związków odżywczych oraz chroniących rośliny przed patogenami i insektami1, 5-10). Hormony występujące w glonach są również aktywne w ekstraktach glonowych11). Charakter oraz stężenie bioaktywnych związków w ekstraktach glonowych zależą od ich struktury i zawartości w glonach oraz sposobu otrzymywania ekstraktów glonowych1). Bardzo ważny jest odpowiedni dobór warunków procesu ekstrakcji. Tradycyjna ekstrakcja bazuje na rozpuszczalnikach organicznych, które są często toksyczne i łatwo palne12). Przeważnie ekstrakcja z biomasy glonów odbywa się z wykorzystaniem heksanu ze względu na niski koszt i względnie dużą wydajność. Również enzymy mogą być wykorzystywane do hydrolizy ścian komórkowych i przeprowadzenia substancji biologicznie czynnych do fazy ciekłej. Ich zastosowanie Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków Use of seaweed extracts for productio[...]

 Strona 1  Następna strona »