Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: schossig

Początki rozwoju zabezpieczeń od wzrostu napięcia generatorów i transformatorów energetycznych


  Schossig W.: Overvoltage-, Self- & Overexcitation Protection. PAC 2010 nr 3. Opracował - Piotr Olszowiec. Wzrost napięcia w sieci elektroenergetycznej stwarza zagrożenie dla izolacji elektrycznej zainstalowanych w nim urządzeń, a także ich obwodów magnetycznych. Nadmierny wzrost napięcia (czyli przepięcie) może pojawić się w wyniku nieprawidłowej pracy układu regulacji napięcia generatora, wskutek jego samowzbudzenia lub zwiększenia obrotów turbiny (dotyczy turbogeneratora niezsynchronizow[...]

Z historii zabezpieczeń elektrycznych - era zabezpieczeń statycznych


  Schossig W.: Protection History - Static Protection Devices. PAC World Magazine 4/2013. Opracował - Piotr Olszowiec. Gdy w latach 60. XX w. zaczęły upowszechniać się półprzewodniki - pojawiła się druga generacja zabezpieczeń elektrycznych. Mechaniczne elementy przekaźników elektromechanicznych zastąpiono ich statycznymi odpowiednikami. Dodatkowo wprowadzano nowe metody pomiarowe oraz kryteria i charakterystyki działania. Rozwiązanie znalazły wreszcie stare problemy konstrukcji i eksploatacji zabezpieczeń takie jak: działanie styków, trudności montażowe, wpływ łuku elektrycznego itd. Pierwsze w pełni elektroniczne zabezpieczenia wyprodukowano na przełomie lat 50. i 60. Od początku towarzyszyły im nowe problemy: zakłócenia elektromagnetyczne, konieczność przygotowania kadr, zapewnienia serwisu i gospodarki częściami zapasowymi. Dotychczasowe konstrukcje elektromechaniczne zawierały: żelazne rdzenie, ruchome cewki, bimetale - elementy zawodne i kłopotliwe w eksploatacji. Unikano stosowania znanych już elementów elektronicznych jak diody czy wzmacniacze. Stosunek [...]

Z historii pomiarów elektrycznych DOI:10.15199/74.2019.3.10


  W. Schossig, T. Schossig: Protection History. Test Technique: Introduction, PACW 3/2017. Opracował - Piotr Olszowiec. Pierwsze mierniki Wraz z postępem elektryfikacji pojawiła się konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej. Do tego celu niezbędne były nowe aparaty i metody kontroli pracy układów i urządzeń elektrycznych. Już w latach 80. ub.w. opracowano pierwsze przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych. W 1881 r. Anglicy William E. Ayrton i John Perry zaprezentowali pierwsze konstrukcje woltomierza (rys. 1) i amperomierza. Pięć lat później Edward Weston opracował miernik zawierający stały magnes. W jego polu umieszczono ruchomą cewkę galwanometru połączoną ze wskazówką. Konstrukcja ta stała się podstawą amperomierzy i woltomierzy na następne 100 lat. Mechanizm galwanometru D’Arsonval/Westona przedstawiono na rys. 2. Pierwszy wielofunkcyjny miernik parametrów elektrycznych (zwany obecnie mu[...]

O wykorzystaniu "klientów" do testowania zabezpieczeń DOI:10.15199/74.2018.6.6


  IEC 61850 został opublikowany po raz pierwszy na początku XXI w. i stał się szeroko akceptowanym rozwiązaniem dla systemów automatyki stacyjnej (SAS) na świecie. Tysiące instalacji potwierdzają ten sukces. Od początku dyskutowano o tym, jak testować standard. Edycja 1 standardu opisuje kilka możliwości, jednakże nie zostały one właściwie zaakceptowane przez środowisko, ponieważ było ich wiele i nie zostały szczegółowo wyjaśnione. Wraz z edycją 2. standardu [6] pojawiły się zaawansowane możliwości wraz ze szczegółowym opisem. O testowaniu Zapotrzebowanie na testowanie pojawia się od momentu uruchomienia stacji [10]. W tym celu szeroko stosowana praktyka polega na przerwaniu obwodów wyłączających, podaniu wartości analogowych i odbiorze sygnałów pobudzenia i wyłączeń z użyciem listw testowych [10]. Testowanie w IEC 61850 Bity testu Niektórzy użytkownicy oczekują pojedynczego "bitu testu", ale standard nie używa takiej definicji. Powód jest oczywisty, ponieważ w IEC 61850 jest kilka możliwości komunikacji. Rozróżniamy pomiędzy komunikacją klient/serwer - stosowaną w systemach SCADA oraz komunikację w czasie rzeczywistym używaną przez GOOSE i Sampled Values. Dodatkowo, model danych - zdefiniowany w standardzie - jest złożony i wielowarstwowy, dlatego należy znaleźć dodatkowe możliwości. Czasami nazywana później flaga "test" w GOOSE (zgodnie z [7]) jest również określana jako "bit testu". Tryb testu Klasy węzłów logicznych (LNs) zostały zdefiniowane w IEC 61850-7-4 [8]. Każde urządzenie logiczne (LD) zawiera co najmniej 3 LNy. Każdy LN ma własny Tryb (Mod). Tryb ten może występować jako: - on, - on-blocked (nazwa w edycji 1, "blocked"), - test, - test/blocked, - off. Układ całego LD oraz LN-ów zawiera wynik w pozycji "behawior" (Beh). Załącznik 2. w części 7-4 standardu [8] zawiera tabelę opisującą oczekiwane zachowanie w przypadku ustawienia dowolnego trybu. Aby zmienić tryb, klient wysyła usługę sterowania IEC 61850. [...]

Początki rozwoju zabezpieczeń różnicowych

Czytaj za darmo! »

Schossig W.: Introduction to the history of differential protection. PAC Summer 2008. Opracował - Piotr Olszowiec. Jednym z podstawowych i najbardziej rozpowszechnionych obecnie sposobów wykrywania zwarć w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych jest zasada różnicowa, oparta na porównywaniu prądów (rzadziej napięć) w charakterystycznych punktach układu. Początki idei elektrycznych zabezpieczeń różnicowych sięgają końca XIX wieku. Pierwsza propozycja z 1896 r. była przeznaczona dla kontroli izolacji doziemnej sieci prądu stałego i polegała na porównywaniu napięć doziemnych obu biegunów (rys. 1). Dopóki napięcia te były równe, zwora przekaźnika o dwóch cewkach pozostawała w równowadze, przekaźnik pobudzał się przy naruszeniu symetrii izolacji poszczególnych biegunów [...]

CO PISZĄ INNI

Czytaj za darmo! »

Początki technologii zabezpieczeń elektrycznych generatorów prądu stałego Schossig W.: Generator protection. PAC World Magazine 2009 nr 2. Opracował - Piotr Olszowiec. W początkowym okresie rozwoju elektroenergetyki nie przywiązywano większego znaczenia do sposobu przyłączania prądnic do sieci. Ówczesne jednostki wytwórcze prądu stałego, zasilające głównie odbiory oświetleniowe, wyposażano w rozłączniki nożowe z bezpiecznikami topikowymi. W latach 80. XIX wieku łączniki te uważano za wystarczające dla maszyn o mocach do 25 kW. Pierwsza elektrownia, uruchomiona przez T. Edisona w 1882 r. w Nowym Jorku, zawierała generatory prądu stałego o znacznie większych mocach (150 kW, 110 V DC). Również i dla tych maszyn zastosowano podobną aparaturę, lecz dostosowaną do wyższych o[...]

Początki rozwoju zabezpieczeń ziemnozwarciowych obwodu wzbudzenia generatora

Czytaj za darmo! »

Schossig W.: Rotor earthfault protection. PAC 2010 nr 1. Opracował - Piotr Olszowiec. Prawie do końca XX wieku praca generatorów z pojedynczym zwarciem doziemnym obwodu wzbudzenia była dopuszczana, z uwagi na stosunkowo niewielkie zagrożenia dla maszyny. Po wystąpieniu pierwszego doziemienia włączano zabezpieczenie od podwójnych zwarć z ziemią, lecz jego działanie nie mogło skutecznie uchronić urządzenia od niszczących skutków uszkodzenia. Obecnie obowiązuje zasada sygnalizowania pogorszenia stanu izolacji doziemnej do ustalonego progu, zaś po dalszym obniżeniu oporności maszyna jest wyłączana z ruchu. Jednym z pierwszych układów sygnalizacji doziemienia obwodu wzbudzenia generatora było rozwiązanie opatentowane przez M. Poho[...]

Początki rozwoju zabezpieczeń częstotliwościowych

Czytaj za darmo! »

Schossig W.: Protection History: Frequency Protection. PAC 1/2011. Opracował - Piotr Olszowiec.Częstotliwość napięcia jest najważniejszym - obok napięcia - parametrem sieci elektroenergetycznej. Od częstotliwości bezpośrednio zależy prędkość obrotowa silników elektrycznych, a tym samym napędzanych przez nie maszyn. Spadek prędkości wirowania takich maszyn jak pompy i wentylatory wywołuje wyraźne zmniejszenie ich wydajności. Odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej generatorów synchronicznych, zaprojektowanych do pracy w wąskim przedziale prędkości wirowania prowadzi do przyspieszonego zużycia a nawet uszkod[...]

Początki rozwoju zabezpieczeń ziemnozwarciowych 100% stojana generatora


  W. Schossig: Stator Ground-Fault with unit-connected Transformer. PAC 2/2011. Opracował - Piotr Olszowiec. Zapewnienie skutecznej ochrony od zwarć z ziemią 100% uzwojeń stojana maszyn elektrycznych dużych mocy należy do najważniejszych zadań elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Generatory w elektrowniach blokowych są przyłączane do systemu elektroenergetycznego przez transformatory podwyższające napięcie. Uzwojenia stojana generatora, szynoprzewody i uzwojenia niższego napięcia transformatora blokowego tworzą galwanicznie połączone obwody dolnego napięcia (DN) bloku. Podstawową metodą wykrywania zwarć z ziemią po stronie DN bloku jest pomiar składowej zerowej napięć fazowych maszyny. Napięcie to uzyskuje się z [...]

Z historii rozwoju EAZ - początek ery zabezpieczeń statycznych


  Schossig W.: Protection History. Generations of Protections. Passive and Active Semiconductors, Transmitters and Transistors. PAC World 3/2013. Opracował - Piotr Olszowiec. Próby zastąpienia ruchomych elementów przekaźników czyli zestyków rozpoczęły się w okresie międzywojennym od wprowadzania lamp. Ostatecznie nie upowszechniły się one m.in. z powodu niedostatecznej trwałości ich włókien, wobec czego w roku 1955 wycofano się z tej koncepcji. W tym czasie trwały już badania nad wynalezionym w 1948 r. tranzystorem. Jego wdrażanie miało zrewolucjonizować również konstrukcje przekaźników. Jednak minęły prawie dwie dekady zanim wyprodukowano pierwsze serie zabezpieczeń w tej nowej technologii. Początkowo aplikacje elementów półprzewodnikowych dotyczyły przekaźników czasowych. Trady[...]

 Strona 1  Następna strona »