Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: ścieki

Korzyści z oddzielnego oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie oczyszczalni Heppenheim w Niemczech.W oczyszczalni Heppenheim (Hesja, okręg Darmstadt) około 1/6 całkowitej ilości ścieków i ok. połowy ogólnego ładunku zanieczyszczeń pochodzi z firmy Langnese-Iglo GmbH, będącej jednym z największych producentów lodów. Od roku 2004 rozpoczęto oczyszczać ścieki przemysłowe oddzielnie od ścieków komunalnych.Ścieki komunalne przepompowywane są d[...]

Skuteczność usuwania metali ciężkich oraz arsenu ze ścieków przemysłowych huty miedzi Głogów na przykładzie oczyszczalni ścieków HM i należącej do spółki "Energetyka" Sp. z o.o.

Czytaj za darmo! »

Oczyszczalnia ścieków HM I spółki "Energetyka" Wydział W-3 w Głogowie została wybudowana na potrzeby oczyszczania ścieków powstających na obszarze Huty Miedzi "Głogów" I w stopniu wymaganym pozwoleniem wodno-prawnym na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Odry. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki powstające na terenie Huty Miedzi "Głogów I", które można podzielić na trzy grupy ścieków: [...]

Odzyskiwanie ciepła ze ścieków


  W dobie oszczędności energii i poszukiwania nowych, odnawialnych źródeł jej pozyskiwania, odzyskiwanie ciepła ma coraz większe znaczenie w energetyce cieplnej. W gospodarstwach domowych stosowane są urządzenia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze, np. ze zmywarki, pralki. Wraz ze ściekami do kanalizacji oddawane jest kosztowane ciepło, które można odzyskać i wykorzystać do wspomagania ogrzewania, np. ciepłej wody użytkowej. W artykule autorzy nakreślili zagadnienie odzyskiwania ciepła ze ścieków. Keywords: heat recovery, wastewater, pure energy, alternative energy sources Abstract In the era of energy saving and searching for new, renewable sources of its acquisition, the heat recovery is increasingly important in the thermal power industry. The household devices are used for discharging sewage with higher temperature (e.g. the dishwasher and washing machines). The cost of heat that can be recovered and used (e.g. for central or domestic water heating) is also put into sewage system. In the paper, the authors have outlined the issue of heat recovery from wastewater. © 2006-2014 Wy[...]

Oczyszczanie ścieków z produkcji PTA na przykładzie Zakładu ANWIL we Włocławku


  W ostatnich latach, zauważono istotny wzrost dynamiki popytu na oczyszczony kwas tereftalowy PTA, który według szacunków wynosi ok. 8-10% rocznie. PKN ORLEN w 2011 roku wybudował i uruchomił we Włocławku zakład do produkcji kwasu tereftalowego, o wydajności na poziomie 600 000 Mg/rok (75 Mg/h), przy czasie pracy 8040 h/rok. W wyniku procesów produkcyjnych powstają ścieki przemysłowe, które można oczyszczać w procesach biologicznych beztlenowych i tlenowych. W Zakładzie Anwil do biologicznego oczyszczania ścieków zastosowano reaktor beztlenowy typu IC, natomiast później odbywa się doczyszczanie tlenowe w reaktorze MBBR oraz komorze osadu czynnego. Następnie oczyszczone ścieki łączą się z pozostałymi strumieniami ścieków oczyszczanych w innych węzłach Anwil i odprowadzane są do kanału zrzutowego. 1. Wstęp Kwas tereftalowy stanowi główny surowiec do produkcji włókien poliestrowych i włókien poliamidowych. Z poliestrów powstaje większość przedmiotów codziennego użytku - np. odzież, zasłony, pościel, dywany. Poliestry są również podstawowym surowcem do produkcji folii, opakowań i naczyń jednorazowych, zwłaszcza *) Dr inż. Katarzyna Umiejewska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: katarzyna.umiejewska@is.pw.edu.pl Mrg inż. Marta Kraszewska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: marta_kraszewska@wp.pl Mgr inż. Edyta Soszyńska - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, mail: edyta_soszynska@op.pl GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ GRUDZIEŃ 2013 487 kierowane są do zakładowego systemu kanalizacyjnego. W skład tego systemu wchodzi kanalizacja przemysłowa, sanitarna i deszczowa. Ścieki do sieci kanalizacyjnej dostarczają również, na podstawie umów cywilnoprawnych wydzielone w ramach restrukturyzacji Anwil spółki, a także firmy zewnętrzne, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie obszaru przemysłowego spółki. Do zakładowego systemu oczyszczania na podstawie [...]

Reakcja Fentona w podczyszczaniu ścieków farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Farmaceutyczne ścieki przemysłowe zawierają wiele składników, które są analitycznie nieoznaczane, a formowane produkty pośrednie powstające w cyklach produkcyjnych mogą charakteryzować się nieznaną strukturą chemiczną. Poznanie składu ścieków komplikuje także możliwość zachodzenia reakcji pomiędzy różnymi związkami w mieszaninie komponentów na poszczególnych etapach produkcji i w zbiornikach wyrównawczych, odpowiedzialnych za stały skład ścieków. Przyjęcie jednego sposobu oczyszczania ścieków jest skomplikowane, ze względu na zastosowanie odmiennych technologii w produkcji leków.W ściekach przemysłowych występują składniki łatwo- i trudnorozkładalne na drodze biochemicznej. Oporność związków na biodegradację może wynikać z następujących przyczyn [1]: ● stężenie substr[...]

Między prawem a życiem!

Czytaj za darmo! »

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w art. 6 informuje o obowiązku zawierania umów pomiędzy podmiotem wprowadzającym ścieki a przedsiębiorstwem będącym ich odbiorcą. Wymagania jakościowe tych ścieków określają przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu ministra budownictwa zdnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dost[...]

Operator kamery do inspekcji kanalizacji


  Ocena ryzyka zawodowego operatora kamery do inspekcji kanalizacji została wykonana metodą wg normy PN‑N‑18002; w metodzie zakłada się możliwość powstania wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka, którymi są możliwe, spowodowane zdarzeniem ciężkości następstw (skutki) i prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić. Ciężkość następstw i prawdopodobieństwo wystąpienia następstw szacowane są na trzech poziomach, ryzyko zawodowe wartościowane jest w skali trójstopniowej na trzech poziomach.Operator kamery do inspekcji kanalizacji monitoruje jakość rurociągów kanalizacyjnych za pomocą samojezdnej kamery TCV zdalnie sterowanej, która porusza się wewnątrz rurociągu. System inspekcyjny jest zamontowany w samochodzie, którym operator dojeżdża do miejsca wykonywania zadania. Urządzenia zasilane są napięciem 230 V z zamontowanego w samochodzie przenośnego agregatu prądotwórczego z napędem spalinowym. W samochodzie znajduje się stanowisko operatora kamery wyposażone w komputer i urządzenie sterujące ze zwijarką kabla. Monitorowanie kanałów odbywa się najczęściej w obszarze ruchu drogowego. Po wykonaniu inspekcji kabel sterujący jest myty, dezynfekowany i nawijany na bęben urządzenia sterującego, kamera po wyjęciu z kanału również jest myta i dezynfekowana. Po otwarciu włazu operator sprawdza miernikiem obecność i stężenie gazów toksycznych i wybuchowych w atmosferze kanału, w razie potrzeby wentyluje kanał. Po powrocie jeszcze raz myje i dezynfekuje kamerę i przewód w myjce. W biurze na podstawie zarejestrowanych danych pisze raporty o stanie kanału. Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku operatora kamery do inspekcji kanalizacji Zagrożenie biologiczne Zagrożenie Źródło zagrożenia (przyczyna) Możliwe skutki zagrożenia [...]

 Strona 1  Następna strona »