Wyniki 1-10 spośród 1071 dla zapytania: biomasa

RECENZJA - Biomasa dla biopaliw (ang. Biomass for biofuels) Red. Katarzyna Bułkowska, Zygmunt Mariusz Gusiatin, Ewa Klimiuk, Artur Pawłowski, Tomasz Pokój DOI:

Czytaj za darmo! »

Książka, w języku angielskim, związana z technologicznymi aspektami konwersji biomasy w zaawansowane biopaliwa, składa się z siedmiu samodzielnych rozdziałów: - Biopaliwa a rozwój zrównoważony - Ewa Klimiuk, Artur Pawłowski, - Biomasa dla paliw - klasyfikacja i skł[...]

Energia zielona, emisje CO2


  Mondi Świecie S.A. jest jednym z największych w Polsce wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych opartych na biomasie. Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstw domowych, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Biomasa stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej, biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysł[...]

Biomasa: nie - dla współspalania w elektrowniach


  W dniach 21-22 kwietnia br. odbyła się w Berlinie konferencja "The Second Transnational Forum - Bioenergy strategies in Central Europe". Była to konferencja końcowa unijnego projektu 4Biomass “Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!" fi nansowanego w ramach programu Central Europe. W skład konsorcjum projektu wchodziły organizacje z ośmiu krajów: Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Polska była reprezentowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Konferencja była poprzedzona spotkaniem ekspertów z krajów Europy Środkowej tworzących Central European Bioenergy Centre (Środkowoeuropejskie Centrum Bioenergii) utworzone w ramach tego projektu. Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera wiodącego Projektu 4Biomass, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) w Gülzow w północnowschodnich Niemczech. W konferencji w Berlinie wzięli udział przedstawiciele członków Konsorcjum Projektu 4Biomass, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Central Europe, Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy AEBIOM, Federalnego Ministerstwa Śr[...]

Zieleń miejska, jako źródło biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne


  Przedstawiono bardzo ważny aspekt dotyczący pozyskiwania biomasy z terenów zieleni miejskiej. Ze względu na przepisy prawne regulujące poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł poszukuje się nowych rozwiązań, które uzupełnią bilans energetyczny. Za jedno ze źródeł można uznać również odpady uzyskane z pielęgnacji zieleni miejskiej. Dotychczas był to niedoceniany aspekt produkcji energii, dlatego określenie formy i sposobów pozyskiwania tego rodzaju zasobów biomasy jest bardzo istotne.PRZEZ OSTATNIE dziesięciolecia na całym świecie zachodziły duże zmiany, które miały znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia. Dotyczyły one nie tylko gospodarki, ale także społeczeństwa oraz środowiska, a więc i zasobów naturalnych, które mają znaczący wpływ na postęp i dobrobyt społeczny. Znaczenie bogactw naturalnych wzrosło dodatkowo z uwagi na ich wyczerpywanie oraz nieracjonalne wykorzystywanie. Duży wpływ na te zjawiska miały energetyka oraz transport. Spowodowały one również degradację środowiska naturalnego oraz znaczny stopień wykorzystania surowców. Programy dotyczące regulacji emisji CO2 mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności zużycia energii, ale także odkrywanie i doskonalenie alternatywnych źródeł energii. W wielu pracach badawczych, opiniach ekspertów oraz prognozach można odnaleźć stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości w Polsce podstawowym wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii będzie biomasa. Odnawialne źródła energii (OZE) są coraz częściej wykorzystywaną formą pozyskiwania energii. Za główną przyczynę rosnącej popularności OZE uważa się ich nieszkodliwość dla środowiska oraz niewyczerpalność. Właśnie te cechy odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których eksploatowanie jest główną przyczyną zmian klimatu, a światowe zasoby z czasem zostaną całkowicie wyczerpane. Omawiając odnawialne źródła energii, należy podkreślić trzy główne aspekty. Źródła te są na ogół bardzo obfite, dlatego nie ma probl[...]

Czy można lepiej wykorzystać biomasę dla redukcji emisji CO2?


  W niniejszym artykule chcemy zwrócić uwagę na ważny, a zarazem trudny do rozwiązania problem niewykorzystywanej możliwości zwiększenia efektu ekologicznego wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów biomasy dla ogrzewania budynków w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. Wbrew temu, co, jak się wydaje, zakładają niektórzy decydenci (także unijni), biomasa jest zasobem ograniczonym, określonym głównie przez dostępny areał ziemi oraz warunki glebowe i pogodowe. Niewątpliwie podstawowym wykorzystaniem biomasy powinno być zapewnienie produkcji żywności oraz pasz dla zwierząt hodowlanych. Oczywiście, nie można pomijać innych funkcji, takich jak zapewnienie surowca dla przemysłu, jak też - co było do niedawna całkowicie ignorowane - funkcji czysto przyrodniczych i regulacyjnych: zachowanie bioróżnorodności, walorów krajobrazu, zapewnienia dostępu do rekreacji, retencja wody… W ostatnich latach rośnie znaczenie szczególnego sposobu wykorzystania biomasy, jako źródła energii odnawialnej. W świetle zobowiązań unijnych ma to ogromne znaczenie dla naszego kraju. Polska, w większości kraj płaski, nie ma dużego Paweł WAJSS, Wojciech GORYL, Adam GUŁA potencjału energii wodnej. Wbrew temu, co głoszą wpływowe lobby, nie ma też znaczących zasobów energii wiatru. Natomiast, będąc krajem właśnie płaskim, o rozwiniętym sektorze rolniczym, dysponuje pokaźnymi zasobami biomasy, które mogą być wykorzystane do celów energetycznych, co ilustruje rys. 1. Ważne jest przy tym uświadomienie sobie, że biomasa różni się od innych źródeł energii odnawialnej tym, że można ją wykorzystać do uzyskiwania różnych form energii końcowej (cieplnej, elektrycznej czy produkcji paliw silnikowych). Energię wiatru czy energię spadku wody można w praktyce wykorzystać jedyni[...]

Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich


  Przedstawiono ogólne założenia technologicznej koncepcji produkcji biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich należących do gromady zielenic (Chlorophyta). Proponuje się, aby zakład produkcyjny był zlokalizowany na terenach przymorskich, dysponujących głównym surowcem, jakim jest naturalna biomasa glonów. Zielenica Enteromorpha prolifera, występująca w największych ilościach w Morzu Bałtyckim, stanowi półprodukt wymagający zagospodarowania. Dodatki paszowe mogą być wytwarzane z biomasy glonów zebranej w okresie letnim (3 miesiące) z Morza Bałtyckiego z Zatoki Gdańskiej (Trójmiasto). Baltic macroalga Enteromorpha prolifera was proposed as a carrier of Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Co(II) ions in prodn. of feed additives. The resp. process flowsheet was presented. Akwen Morza Ba􀃡tyckiego jest zasobny w glony. Po cz􀄊􀄞ci jest to zwi􀄅zane z procesem eutrofizacji, który przyczynia si􀄊 do znacznego namna􀄪ania biomasy zielenic. W 2009 r. firma Art Design S.C. z Sopotu (www.beachcleaners.pl) zebra􀃡a tylko w wodach przybrze 􀄪nych Zatoki Gda􀄔skiej (okolice Trójmiasta) ok. 350 Mg mokrej masy glonów, za􀄞 w 2008 r. (przy lepszych warunkach pogodowych) a􀄪 1000 Mg. Od􀃡awianie zakwitów glonów z Morza Ba􀃡tyckiego w sezonie letnim mo􀄪e wi􀄊c stanowi􀃼 potencjalne 􀄨ród􀃡o biomasy do produkcji biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami. Dodatkowym argumentem przemawiaj􀄅cym za zastosowaniem glonów w 􀄪ywieniu zwierz􀄅t jest Rozporz􀄅dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materia 􀃡ów paszowych, zgodnie z którym, glony zosta􀃡y dopuszczone do stosowania jako materia􀃡 paszowy. Koncepcja zastosowania glonów jako dodatków paszowych jest zgodna z obecni[...]

Suszenie biomasy parą przegrzaną do celów produkcji brykietowanego paliwa odnawialnego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych stał się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju wielu państw Europy i świata. Wykorzystanie biomasy wiąże się z wytworzeniem energii tanim kosztem oraz obniżeniem ujemnego wpływu na środowisko, wynikającym z małej emisji zanieczyszczeń. Ponadto ditlenek węgla, pochodzący z biomasy, nie zwiększa efektu cieplarniane[...]

Instalacja półtechniczna do procesu biosorpcji


  Opracowano projekt instalacji półtechnicznej, służącej do bezodpadowego wytwarzania biologicznych dodatków paszowych nowej generacji z mikroelementami metodą biosorpcji. Ogólna koncepcja technologiczna zakłada zastosowanie dwóch kolumn biosorpcyjnych pracujących naprzemiennie oraz prowadzenie procesu w łagodnych warunkach (pH 5,0, 20°C). Biomasą (nośnikiem jonów mikroelementów) może być dowolny materiał paszowy. Wielokrotny zawrót roztworu procesowego pozwoli na uzyskanie koncentratu jonów potasowych, który będzie mógł być wykorzystany jako nawóz płynny. A flowsheet of a 2-column pilot plant for wasteless prodn. of new generation biolog. feed additives with microelements by biosorption under mild process conditions (pH 5.0, 20°C) was elaborated. As a biomass carrier of microelement ions any feed material could be used. The K-contg. brine by-product can be used as a liquid fertilizer. Biosorpcja jest procesem dość dobrze opisanym w literaturze naukowej. Najszerzej przedstawiono zastosowanie biosorpcji w oczyszczaniu ścieków z jonów metali toksycznych z użyciem różnych biomas, takich jak np. łupiny orzechów pistacjowych1) lub algi Ulva lactuca2). Znacznie mniej badań poświęcono biosorpcji jako metodzie wzbogacania biomas w pożądane pierwiastki. We wcześniejszych badaniach wzbogacano w jony mikroelementów głównie biomasę alg, np. wodorosty z akwenu Morza Bałtyckiego3) lub Enteromorpha prolifera i Cladophora sp.4). W dostępnej literaturze znajdują się opisy prac badawczych nad biosorpcją głównie w skali laboratoryjnej. Zgłoszono kilka Zuzanna Witkowskaa, *, Piotr Rusekb, Łukasz Tuhya, Katarzyna Chojnackaa, Anna Witek-Krowiaka, Agnieszka Saeida aPolitechnika Wrocławska, bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Instalacja półtechniczna do procesu biosorpcji Pilot plant for biosorption Dr Piotr RUSEK w [...]

"Biomasa leśna Produkcja - Dystrybucja - Konsumpcja"


  Zgodnie z obowiązującym od 2008 r. "zielonym prawem" Unii Europejskiej, implementowanym również w Polsce, jesteśmy zobligowani do wywiązywania się z wymogów pakietu energetyczno- klimatycznego obowiązującego, na razie, do 2020 r. Wśród głównych zadań stoją przed nami: redukcja CO2, wzrost udziału OZE w ogólnej produkcji energii oraz poprawa efektywności energetycznej naszej gospodarki. Biomasa leśna, będąca jednym z wielu odnawialnych źródłeł energii, nabiera w ostatnim czasie w Polsce szczególnego znaczenia. Potrzeba dogłębnego przestudiowania wielu aspektów związanych z wykorzystaniem biomasy była przyczyną zorganizowania konferencji "Biomasa leśna. Produkcja - Dystrybucja - Konsumpcja", która odbyła się w Łagowie (woj. lubuskie) w dniach 5-6 czerwca br. Organizatorem konferencji była pierwsza w Polsce leśna firma consultingowa - Forest Consulting Center Sp. z o.o[...]

 Strona 1  Następna strona »