Wyniki 1-10 spośród 327 dla zapytania: karotenoidy

Karotenoidy i ich funkcje biologiczne

Czytaj za darmo! »

Karotenoidy stanowią grupę związków, która składa się już z ponad 600 różnych struktur. Są rozpuszczalne w olejach i rozpuszczalnikach niepolarnych. Odpowiadają za barwę wielu warzyw, owoców oraz ubarwienie zwierząt, często nazywa się je barwnikami czy też naturalnymi pigmentami. Na przykład karotenoidy odpowiadają za czerwoną barwę pomidorów, pomarańczową barwę marchwi, są też częściowo od[...]

Stabilność karotenoidów w żywności

Czytaj za darmo! »

Pod wpływem procesów technologicznych związanych z obróbką surowców i półproduktów spożywczych zmienia się ich barwa, tekstura oraz smak i zapach. Barwa ma znaczenie przy ocenianiu przez konsumenta jakości kupowanego przez niego produktu żywnościowego - kojarzy się z dojrzałością czy świeżością warzyw, owoców, mięsa. Na przykład zielone jabłko bardzo często jest kojarzone z niedojrzałym owocem, czerwone mięso po jego smażeniu z surowym mięsem nieprzygotowanym do spożycia. Należy podkreślić, że barwa ma wpływ na doznania i wyobrażenia smakowe. Zapach truskawkowy jest kojarzony z kolorem czerwonym, a zapach cytrynowy - z żółtym. Barwa jest zatem bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na odczucia konsumentów odnośnie do jakości produktów żywnościowych. Mając to na uwadze, należy zw[...]

Witaminy, karotenoidy, nutraceutyki i inne specjalistyczne dodatki do żywności

Czytaj za darmo! »

DSM Nutritional Products jest firmą o światowym zasięgu, która dostarcza swoim klientom witaminy, karotenoidy oraz inne dodatki funkcjonalne i technologiczne dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz paszowego. Firma powstała po przejęciu przez potentata z branży chemicznej, DSM NV, działu witamin od szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego Hoffmann-La Roche. Firma DSM [...]

Witaminy, karotenoidy, nutraceutyki i inne specjalistyczne dodatki do żywności

Czytaj za darmo! »

DSM Nutritional Products jest firmą o światowym zasięgu, która dostarcza swoim klientom witaminy, karotenoidy oraz inne dodatki funkcjonalne i technologiczne dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz paszowego. Firma powstała po przejęciu przez potentata z branży chemicznej, DSM NV, działu witamin od szwajcarskiego koncernu farmaceutycznego Hoffmann-La Roche. Firma DSM [...]

Wpływ procesów przetwórczych na właściwości antyoksydacyjne owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Influence of Processing on the Antioxidant Properties of Fruits and Vegetables Recent epidemiological studies have indicated that a high intake of fruits and vegetables is associated with a reduced risk for a number of chronic diseases. This is attributed to the fact that these foods may provide an optimal mix of phytochemicals such as natural antioxidants. This review describes the processi[...]

Mikrobiologiczna produkcja karotenoidów


  W ostatnich latach obserwuje si. wi.ksze zainteresowanie konsumentow zdrow. i naturaln. .ywno.ci.. W zwi.zku z panuj.cym trendem zdrowego od.ywiania, a wi.c spo.ywania produktow naturalnych i ma.o przetworzonych, wzrasta zapotrzebowanie na naturalne barwniki. Wi.ksza jest rownie. .wiadomo.. konsumentow nt. korzy.ci zdrowotnych p.yn.cych ze spo.ywania produktow bogatych w karotenoidy. Barwniki te, ze wzgl.du na w.a.ciwo.ci przeciwutleniaj.ce, zaliczane s. do grupy zwi.zkow bioaktywnych . nutraceutykow, ktorych obecno.. w po.ywieniu jest po..dana. Wed.ug prognoz zamieszczonych w raporcie Global Industry Analysts, Inc. w 2017 r. .wiatowy rynek karotenoidow osi.gnie warto.. 1,3 mld USD [10]. Zak.ada si., .e w najbli.szych latach zainteresowanie karotenoidami b.dzie sukcesywnie wzrasta., a barwniki pozyskiwane ze .rode. mikrobiologicznych ugruntuj. swoj. pozycj. na rynku. W.A.CIWO.CI I WYST.POWANIE karotenoidow Karotenoidy stanowi. grup. naturalnych, szeroko rozpowszechnionych, g.ownie .o.tych i pomara.czowoczerwonych barwnikow. Z chemicznego punktu widzenia s. cykliczno-liniowymi polienami . nienasyconymi w.glowodorami (karoteny) lub ich tlenowymi pochodnymi (ksantofile). Najwa.niejszy dla ich w.a.ciwo.ci fizykochemicznych jest uk.ad sprz..onych wi.za. podwojnych. Karotenoidy odpowiadaj. za barw. wielu owocow i warzyw (np. ananas, brzoskwinia, pomidor, papryka), kwiatow (mak, narcyz, nagietek), upierzenia ptakow (flaming, kanarek), barw. owadow (biedronka), a tak.e innych zwierz.t (.oso., krewetka). W zielonych i li.ciastych warzywach ich kolor jest maskowany przez chlorofil. Zwierz.ta nie potrafi. syntetyzowa. karotenoidow de novo, czerpi. je wy..cznie ze spo.ywanych produktow [4]. Obecnie znanych jest ponad 600 barwnikow karotenoidowych, z czego ok. 200 to zwi.zki otrzymane syntetycznie [2, 18]. Produkowane na skal. przemys.ow. karotenoidy znajduj. zastosowanie jako dodatki do produktow spo.ywczych, suplementow diety, kos[...]

5 razy dziennie warzywa i owoce

Czytaj za darmo! »

Zaledwie 11% Polaków, jak wykazały badania przeprowadzone na przełomie lutego i marca br. przez SMG/KRC, zjada pięć i więcej porcji owoców i warzyw dziennie, chociaż 96% badanych uważa, że są zdrowe. Ponadto aż 46% respondentów ze względu na brak czasu nie dba we właściwy sposób o swoją dietę. Bardzo słabo wypadamy również na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o spożycie tych prod[...]

 Strona 1  Następna strona »