Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: opakowania aktywne

Trendy na rynku opakowań do żywności.Opakowania aktywne i inteligentne

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i możliwościami zastosowań w coraz to szerszym stopniu znajdują miejsce w przemyśle mięsnym. Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym. W Polsce ta generacja opakowań jest jeszcze mało znana, ale obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony producentów żywności.Zmiany w sprzedaży detalicznej, globalizacja rynków i dystrybucja towarów na duże odległości spowodowały istotne zmiany na rynku opakowań. Zwrócono przede wszystkim uwagę na wydłużenie czasu przydatności do spożycia, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości pakowanej żywności. Nie bez znaczenia pozostaje też wygoda konsumenta. Rozwiązania te określane są jako aktywne technologie i/lub systemy pakowania. Opakowania aktywne określa się jako systemy, które aktywnie powodują zmiany w zapakowanej żywności i powodują przedłużenie okresu trwałości (przydatności do spożycia), gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne. Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uznawano, że pomiędzy opakowaniem a zapakowanym w nim produktem mięsnym nie może być żadnego wzajemnego oddziaływania lub jeśli takie występuje, to powinno być ono zminimalizowane. Opakowania aktywne określane są mianem opakowań interaktywnych, czyli takich, w których produkt, opakowanie i otoczenie wzajemnie na siebie oddziałują. Właściwości, jakie mają ukierunkowane są z myślą o produkcie i jego najwyższej jakości, a także przedłużeniu czasu trwałości i przydatności do spożycia. W odróżnieniu od tradycyjnych wyrobów, opakowania interaktywne mogą kontrolować zmiany zachodzące w swym wnętrzu i reagować na nie bezpośrednio. Szczególną grupę wśród opakowań interaktywnych stanowią opakowania inteligentne, które mają zdolność[...]

Opakowania aktywne i inteligentne

Czytaj za darmo! »

Opakowania stanowią całość środków opakowaniowych i pomocniczych spełniających funkcje: - ochrony pakowanego produktu przed zmniejszeniem jego wartości użytkowej, - ułatwienia manipulacji produktem przy składowaniu, transporcie, sprzedaży i użytkowaniu, - nośnika informacji o właściwościach produktu i sposobie jego użycia, - promowania produktu. Na rynku znajdują się opakowania tradycyjne, aktywne i inteligentne. Samodzielne wytwory papierowe znajdują zastosowanie jedynie w opakowaniach tradycyjnych. W opakowaniach aktywnych i inteligentnych stanowić mogą składnik tworzyw kombinowanych z tworzywami sztucznymi i folią aluminiową. Firma NanoMarkets przewiduje, że globalny rynek opakowań inteligentnych osiągnie w 2011 r. wartość 4,8 mld USD, a w 2012 r. przekroczy 14 mld USD. Aktywne i inteligentne opakowania są przeznaczone do pakowania żywności i środków farmaceutycznych, toteż w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej (rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009) muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, obowiązuje je system traceability i składanie deklaracji zgodności. Opakowania tradycyjne Opakowania tradycyjne zachowują kształt, kolor i smak produktu, ochraniają produkt przed dostaniem się do niego zanieczyszczeń mechanicznych, mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych, zapobiegają utracie przez produkt składników lub dostawaniu się do produktu ni[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - w badaniach i w praktyce przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Terminem "opakowania aktywne" (czasem nazywane też funkcjonalnymi), określa się opakowania, które oprócz tradycyjnej funkcji izolowania produktu spożywczego od środowiska zewnętrznego, dodatkowo aktywnie oddziałują z produktem lub atmosferą wewnątrz opakowania, wpływając na poprawę jakości lub przedłużając czas bezpiecznego przechowywania. Natomiast opakowania inteligentne są defi niowane jako [...]

Opakowania

Czytaj za darmo! »

Trudno wyobrazić sobie dziś produkt spożywczy w obrocie rynkowym, który nie miałby jakiegoś opakowania. Przez "opakowania" rozumie się szeroką gamę wyrobów wykonanych z najrozmaitszych materiałów, które przeznaczone są do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich towarów przetworzonych - jak mówi ustawa o opakowaniach i materiałach opakowaniowych. Wśród tych w[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - nowe spojrzenie w przyszłość

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i wykorzystaniem zdobywają w coraz szerszym stopniu przemysł mięsny.Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym.Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uz[...]

Mikotoksyny w żywności i opakowaniach do żywności - metody badań. Część III. Aktywne opakowania o własnościach antydrobnoustrojowych DOI:10.15199/42.2017.7.2


  Mycotoxins in food and food packaging - test methods. Part III. Packaging with antimicrobial function. STRESZCZENIE: Jedną z funkcji opakowania do produktów spożywczych jest zapobieganie ich psuciu oraz zachowanie podstawowych cech żywności takich jak: wartość odżywcza, smak, zapach. W opakowaniach aktywnych kontrolowane oddziaływanie pomiędzy zapakowanym produktem spożywczym a jego otoczeniem ma wpływ na hamowanie niekorzystnych przemian zachodzących w żywności, co zapewnia utrzymanie jakości i wydłużenie czasu bezpiecznego ich przechowywania. Jednym z rodzajów opakowań aktywnych są opakowania o właściwościach antymikrobiologicznych, w których wykorzystuje się różne biologicznie aktywne substancje. Duże zastosowanie jako środek biobójczy w formowaniu powłok przeciw drobnoustrojowych w opakowaniach do żywności ma nizyna. Prowadzono badania nad możliwością zastosowania natamycyny jako aktywnej substancji do produkcji opakowań charakteryzujących się właściwościami antypleśniowymi. IN ENGLISH: One of the functions of food packaging is to prevent spoilage and preserve basic food characteristics such as nutritional value, taste, aroma. In active packaging, the controlled interaction between the packaged food product and its environment affects the inhibition of adverse changes in food, thus ensuring the quality and prolonging the safe storage time. One type of active packaging is an antimicrobial packaging in which biologically active substances are used. As a biocidal agent in the formation[...]

Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w przechowalnictwie chłodzonej żywności DOI:10.15199/8.2018.5.4


  Wzrastające zainteresowanie konsumentów spożyciem świeżych produktów o wydłużonej trwałości i kontrolowanej jakości stanowi wyzwanie dla branży opakowań spożywczych. Mimo ciągłej dominacji na rynku opakowań tradycyjnych, coraz częściej stosowane są nowe materiały opakowaniowe, nowe konstrukcje opakowań i technologie pakowania. Cechy i walory opakowania nowej generacji mogą podkreślać wyjątkowość i oryginalność produktu, a tym samym świadczyć o jego jakości. W literaturze spotykane są różne określenia dotyczące nowych technologii pakowania, ale najczęściej używa się pojęć opakowania aktywne i inteligentne. Termin "opakowania aktywne" odnosi się do ochrony jakości pakowanych produktów przez zastosowanie nowoczesnych systemów, natomiast "opakowania inteligentne" stanowią na ogół uzupełnienie opakowań aktywnych, a ich rolą jest komunikacja z nabywcą [1]. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ AKTYWNYCH I INTELIGENTNYCH Materiały stosowane w produkcji opakowań aktywnych i inteligentnych nie muszą spełniać zbyt wygórowanych wymagań. Najczęściej są to tradycyjne folie lub innego rodzaju opakowania, jednak muszą być one wzbogacone o dodatkowy element, który pozwoli na poprawę jakości i przedłużenie trwałości pakowanego produktu [6]. Na europejskim rynku dostępnych jest już kilka rodzajów aktywnych materiałów, które można wykorzystać w opakowaniach. Pochłaniacze stanowią grupę materiałów, których celem jest zaadsorbowanie z żywności substancji niepożądanych. Jednym z najczęściej stosowanych są polimerowe włókna o długości 6 i średnicy 0,025 mm połączone w procesie produkcji z włókniną i celulozą, co zapobiega przedostania się polimeru do żywności. Czyste włókna celulozowe nie są traktowane jako aktywne składniki, pomimo że są celowo dodawane jako pochłaniacz wilgoci, wynika to z ich naturalnych właściwości, a nie celowego dodatku jako substancji aktywnych [16]. Istnieją też rozwiązania konstrukcyjne opak[...]

Aktywne i inteligentne materiały w nowoczesnych opakowaniach żywności


  Nowe trendy na rynku opakowań żywności, wynikające m.in. z wymagań stawianych przez konsumentów, zmierzają do stosowania opakowań funkcjonalnych, takich jak opakowania aktywne i inteligentne, które mogą w przyszłości zastępować tradycyjne materiały opakowaniowe. Opakowania aktywne mają za zadanie już nie tylko ochronę produktu przed czynnikami zewnętrznymi, ale przede wszystkim oddziaływanie z przechowywanym środkiem spożywczym w taki sposób, aby wydłużyć jego okres przydatności do spożycia, czy też poprawić zalety smakowe lub wygląd. Inteligentne materiały mają na celu monitorowanie warunków przechowywania zapakowanej żywności lub jej otoczenia. Nie wszystkie jednak opakowania wpływające na przechowywaną w nich żywność można uznać za aktywne. Należy rozróżnić materiały, które mają naturalne właściwości do absorbowania substancji np. celuloza lub też ich uwalniania np. drewno od tych, które zostały celowo zaprojektowane w taki sposób, aby ich składniki oddziaływały z kontaktującą się z nimi żywnością. Podstawową funkcją tradycyjnych opakowań żywności jest zabezpieczenie mechaniczne i ochrona środków spożywczych przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami oraz czynnikami środowiska, takimi jak światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, enzymy, mikroorganizmy, owady, kurz, emisja gazów itp. Wszystkie te czynniki mogą powodować pogorszenie cech organoleptycznych produktów spożywczych, jak również wpływać niekorzystnie na ich trwałość. Opakowania powinny zapewniać bezpieczeństwo przechowywanej w nich żywności, utrzymanie jakości oraz trwałości przez cały okres jej przechowywania. Wydłużenie okresu przydatności środka spożywczego do spożycia jest możliwe w przypadku zredukowania liczby mikroorganizmów oraz zmniejszenia ilości reakcji biochemicznych i enzymatycznych zachodzących w przechowywanej żywności. W tym celu wskazane jest monitorowanie przebiegających reakcji za pomocą np. kontroli wilgotności oraz temperatury środowiska otacz[...]

Opakowania przyszłości rodzaje i funkcje opakowań aktywnych DOI:10.15199/65.2017.12.6


  Podstawowymi funkcjami, jakie powinny pełnić opakowania spożywcze, są ochrona produktu przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych oraz zachęcenie klienta do zakupu. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia jednak, że opakowania zmieniają swoje funkcje. Wymaga się od nich współdziałania z opakowanym produktem i informowania klienta o jakości oraz aktualnym stanie tego produktu. Powodem ciągłego rozwoju zarówno materiałów opakowaniowych, jak i technik pakowania jest dążenie do otrzymania produktu jak najlepszej jakości. Pojawił się więc również pomysł na opakowania, które poprzez zmianę składu atmosfery wewnątrz mogłyby mieć wpływ na ich zawartość - opakowanie aktywne. W artykule omówiono rodzaje i zadania opakowań aktywnych z uwzględnieniem przykładowych systemów występujących obecnie na rynku. Opakowania aktywne można podzielić np. ze względu na formę, w jakiej występują: na saszetki lub materiał opakowaniowy [3]. Najbardziej jednak powszechny jest podział wg pełnionej przez nie funkcji, na aktywne systemy: ??pochłaniające substancje niepożądane z wnętrza opakowania: tlen, wodę, etylen; ??emitujące do wnętrza opakowania substancje korzystnie wpływające na zapakowany produkt, np. substancje przeciwdrobnoustrojowe; ??inne opakowania, czyli samopodgrzewające się i samochłodzące się, a także opakowania żywności przeznaczonej do podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych. Najczęściej stosowanym rodzajem opakowań aktywnych są pochłaniacze tlenu. Między pochłaniaczem a produktem nie zachodzi bezpośrednia interakcja, lecz poprawa warunków wewnątrz opakowania, co przedłuża przydatność do spożycia produktu. Duże zainteresowanie wzbudzają też emitery substancji przeciwdrobnoustrojowych, dzięki którym można wyeliminować konserwanty wprowadzane do żywności. Tego typu opakowania zawierają lub uwalniają substancje zdolne do migracji wewnątrz opakowania i zahamowania niekorzystnych procesów. Za pomocą emiterów w opakowaniach można zaham[...]

 Strona 1  Następna strona »