Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego - norma dla wszystkich


  Kilka miesięcy temu Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę, która powinna zainteresować większość czytelników ATESTU. Jest to norma PN‑N‑18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, która została opublikowana 15 kwietnia 2011 r. i zastąpiła normę PN‑N‑18002:2000. Nowa norma w porównaniu z normą z 2000 r. rozszerza wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając zmiany wprowadzone od 2000 r. do przepisów prawa pracy, związane głównie z oceną ryzyka zawodowego, ponadto uwzględnia wskazówki dotyczące planowania oceny ryzyka zawodowego i oceny czynników organizacyjnych, ujęte w innych dokumentach normatywnych. Ocena ryzyka zawodowego jest - zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy oraz innych przepisów - jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W tej ocenie pracodawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania pracy, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrona zdrowia i życia pracujących. Od sposobu przeprowadzenia w zakładzie tej oceny zależy w dużym stopniu skuteczność funkcjonowani[...]

Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy piekarz-ciastowy

Czytaj za darmo! »

Przepisy Prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ograniczanie ryzyka zawodowego oraz przeprowadzanie regularnej oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Końcowym etapem oceny ryzyka zawodowego jest jego udokumentowanie w karcie oceny ryzyka zawodowego. Wybór sposobu jej opracowania należy do pracodawcy, ponieważ wzór nie został określony przepisami. W karcie oceny ryzyka zawodowego określa się zagrożenia występujące podczas pracy w piekarni oraz źródła ich pochodzenia, a także wskazuje profi laktykę postępowania zmniejszającą wystąpienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od oceny ryzyka zawodowego do karty Przeprowadzenie oce[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Procedura -; ciąg dalszy


  W numerze 7/2013, w cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" opublikowaliśmy pierwszy artykuł Elżbiety Bożejewicz z serii poświęconej ocenie ryzyka zawodowego przy pracach budowlanych. Autorka rozpoczęła w nim omawianie procedury identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka zawodowego, którą z powodzeniem można wdrożyć w różnych fimach budowlanych. W części drugiej kończy omawianie procedury, podając m.in. szacowanie ryzyka dla czynników mierzalnych, wyznaczanie dopuszczalności ryzyka, warunki powtarzania oceny ryzyka. | Redakcja.Szacowanie ryzyka zawodowego - cd. W przypadku, gdy czynnik posiada wielkość charakteryzującą narażenie, szacowanie ryzyka przeprowadza się na podstawie porównania wartości mierzalnych do wartości dopuszczalnych zawartych w obowiązujących przepisach. Szacowanie ryzyka przeprowadza się stosując kryteria podane w tabelach 2-6. Tabela 2. Ogólne zasady Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) Oszacowanie ryzyka zawodowego P > Pmax Duże (D) Pmax > P > 0,5 Pmax Średnie (S) P < [...]

Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego DOI:


  Część piątą zadania czternastego autor poświęca wyborowi metody oceny ryzyka zawodowego. Wymagania prawne nie określają, jaką metodą należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego. Dlatego to sam pracodawca wybiera metodę, która będzie odpowiadać warunkom pracy w jego firmie. Jednak powinien on przy tym wziąć pod uwagę przygotowanie merytoryczne osób dokonujących oceny ryzyka. Im metoda bardziej skomplikowana, tym przygotowanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe powinno być lepsze. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego Do oceny ryzyka zawodowego stosowane są przeważnie metody jakościowe, do których należą: -- metody matrycowe, -- metody wskaźnikowe, -- grafy ryzyka. Metody matrycowe Wartościowanie ryzyka zawodowego w tych metodach odbywa się na podstawie matrycy zbudowanej z dwóch parametrów: skutki zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia strat. Do grupy metod matrycowych zalicza się metodę PHA ora[...]

Analiza ryzyka jako podstawa decyzji przedsiębiorcy w dziedzinie ochrony pracy

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części artykułu (ATEST 7/2010) autor podważył sens oceny ryzyka zawodowego i omówił metodę L analizy ryzyka zawodowego. W drugiej wskazuje m.in. na opłacalność jako ważne kryterium dopuszczalności ryzyka i działań na rzecz bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.2.3. Możliwości i ograniczenia analiz ryzyka zawodowego Opisywane w literaturze metody, w tym metoda L, mogą być zastosowane jedynie do szacowania i analizy ryzyka. Rezultaty oszacowań nie mogą być poddawane ocenie, czyli nie mogą być podstawą do stwierdzeń, że (miara ryzyka)oszac ≤ (miara ryzyka)dop (2) Ocena ryzyka zawodowego (poziom ryzyka → dopuszczalny czy niedopuszczalny) wymaga bowiem: - ustalenia kryteriów dopuszczalności ryzyka, czyli wartości prawej strony warunku (2), - oszacowania poziomu rzeczywistego ryzyka, czyli wartości lewej strony warunku (2) z wystarczającą dokładnością i wiarygodnością. W praktyce żadne z tych działań nie jest możliwe do przeprowadzenia w sposób zadowalający. Trudno sobie wyobrazić inne kryterium dopuszczalności ryzyka, mogące mieć zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa niż kryterium opłacalności określonych działań na rzecz bezpieczeństwa. Ustalenie kryteriów dopuszczalności ryzyka (np. wartości Ldop(c4, 1) w metodzie L) powinno być wynikiem analizy finansowej w skali przedsiębiorstwa, co oznacza, że dopuszczalne wartości miar ryzyka są różne w różnych firmach. Takie analizy nie są w praktyce przeprowadzane. Ważniejsze jest jednak to, że żadna ze znanych i wymyślonych przez człowieka metod szacowania ryzyka, czyli lewej strony warunku (2), nie zapewnia dokładności jej wyników wystarczającej do oceny ryzyka. Oszacowane wartości miar ryzyka mogą się różnić od poziomu rzeczywistego ryzyka na przykład dziesięciokrotnie. Dotyczy to zwłaszcza metod szacowania ryzyka zawodowego. Jeśli przyjąć za słuszne przedstawione[...]

Listy kontrolne a ocena ryzyka

Czytaj za darmo! »

Publikacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego, firmowana m. in. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy, proponuje wykorzystanie list kontrolnych przy ocenie ryzyka zawodowego.Publikacja "Najważniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego" jest dostępna za darmo i można ją pobrać w formacie pdf ze strony http:// osha.europa.eu/pl/publications/other/ rat2007. Jest to poradnik, który opiera się na jednej z najprostszych metod oceny ryzyka - metody pięciu kroków. Dla przypomnienia: w pierwszym kroku zbierane są informacje, w drugim - identyfikowane zagrożenia, w trzecim przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, krok czwarty to planowanie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe, krok[...]

Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego DOI:


  W drugiej części zadania czternastego autor skupia się na celu oceny ryzyka, pytaniach, na które przeprowadzona ocena ryzyka powinna dać odpowiedź i informacjach niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej fazy oceny ryzyka.Cel oceny ryzyka zawodowego Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa warunków pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego powinno dać odpowiedź na następujące pytania: czy występujące na stanowiskach pracy i w miejscach wykonywania prac zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy są znane związane z nimi możliwe szkody zdrowotne dla pracowników oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia? czy dokonano odpowiedniego wyboru materiałów, wyposażenia technicznego stanowisk oraz organizacji pracy? czy zastosowane środki ochronne są odpowiednie do zidentyfikowanych zagrożeń? czy ryzyko zawodowe związane z poszczególnymi zagrożeniami jest na poziomie akceptowalnym i czy zastosowano odpowiednie środki ochronne? czy zlikwidowano źródła zagrożeń? czy dostosowano warunki i procesy pracy do możliwości pracowników, przez: -- odpowiednie zaprojektowanie i zorganizowanie stanowisk pracy, -- odpowiedni dobór ma[...]

Ocena ryzyka przy pracach budowlanych Część 8: Rejestr ryzyka zawodowego


  W cyklu "Ocena ryzyka przy pracach budowlanych" została omówiona procedura dotycząca identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka przy pracach budowlanych, charakterystyka stanowisk pracy, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego dla czynników fizycznych z uwzględnieniem obciążenia układu ruchu, a także zostały zamieszczone karty oceny ryzyka dla prac malarsko‑szpachlarskich, dla stolarza - cieśli, dla dekarza - blacharza. Poniżej wskazówki dotyczące działań wynikających z oceny ryzyka, a także tworzenia rejestru ryzyka zawodowego - w ramach zaproponowanej przez autorkę procedury. | Redakcja.Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego Po dokonaniu szacowania ryzyka zawodowego, uwzględniając kryteria dopuszczalności ryzyka, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do podjęcia następujących działań: - w przypadku ryzyka dużego (niedopuszczalnego) - jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast; planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu dopuszczalnego; - w przypadku ryzyka średniego (dopuszczalnego) - zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka[...]

 Strona 1  Następna strona »