Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przegląd papierniczy

Rynek maszyn do produkcji bibułki higienicznej DOI:


  Stały wzrost zużycia wyrobów higienicznych oraz prognozy demograficzne pozwalają sądzić, że popyt na nowoczesne maszyny do wyrobu bibułki higienicznej będzie także się zwiększał. Według modelu opracowanego przez Fisher International w latach 2017-2025 zostanie zbudowanych 1040 nowych maszyn do produkcji bibułki tissue [2]. Pod względem geograficznym najwięcej tych maszyn powstanie w regionie Azji i Pacyfiku, szczególnie w Chinach, gdzie jak do tej pory zużycie wyrobów higienicznych jest najniższe, a z drugiej strony przyrost zaludnienia[...]

Europejski rynek papierów na tekturę falistą i tektury falistej w 2016 r. DOI:


  Ciągły przyrost CEPI opublikowała wstępne dane nt. produkcji papieru w 2016 r., z których, co nie jest zaskoczeniem, wynika, że produkcja papierów opakowaniowych ciągle rośnie kosztem nieustającego spadku produkcji papierów graficznych. Wielkość produkcji papierów graficznych spadła o ok. 3,7%, podczas gdy produkcja gatunków opakowaniowych wzrosła o 2,3% w 2016 r. Spośród gatunków opakowaniowych papiery na tekturę falistą - głównie używane do produkcji opakowań transportowych i pudeł z tektury falistej - odnotowały wzrost produkcji o 2,2%. Wielkość produkcji tektury pudełkowej oraz innych tektur opakowaniowych wykazała wzrost wynoszący 2,8%, podczas gdy produkcja papierów pakowych wykorzystywanych do produkcji toreb papierowych wzrosła o ok. 1,2%. W dalszym ciągu na wielkość produkcji wpływ ma trend polegający na ograniczaniu gramatury materiałów opakowaniowych oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów. Udział gatunków opakowaniowych szacowany jest na 50,1% (49,0% w 2015 r.) całkowitej produkcji papieru i tektury [1]. Trwały wzrost Europejski rynek papierów na tekturę falistą w 2016 r., zgodnie z przewidywaniami, rozwijał się. Popyt rósł w stabilnym tempie i w porównaniu z poprzednim rokiem, w każdym kwartale był lepszy od poprzedniego. Ponownie kraje Europy [...]

Europejski rynek papierów na tekturę falistą i tektury falistej w 2015 r. DOI:


  Wzrost Europejski rynek papierów na tekturę falistą w 2015 r., zgodnie z przewidywaniami, rozwijał się stabilnie. W porównaniu z 2014 r. produkcja papierów opakowaniowych w krajach CEPI według wstępnych statystyk wzrosła o 2,6%. Wśród gatunków opakowaniowych odnotowano wzrost produkcji papierów na tekturę falistą o ok. 3%. Wielkość produkcji tektury litej zwiększyła się o 1,4%, a papierów pakowych o 0,1%. W ostatnich latach na wielkość produkcji mają wpływ ograniczenie gramatury materiałów opakowaniowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Udział gatunków opakowaniowych szacowany jest na 48,9% (47,6% w 2014 r.) w całkowitej produkcji papieru i tektury (rys. 1) [1]. Popyt na tekturę falistą i opakowania z niej rósł we wszystkich krajach europejskich. Zwłaszcza duże rynki Europy południowej i Polski radziły sobie dobrze. We Włoszech wzrost cen papierów na tekturę falistą i pudeł z tektury falistej ogłoszono już w maju. Popyt w ciągu trzech kwartałów był o 6% wyższy niż w poprzednim roku. Podobny wzrost miał miejsce w Hiszpanii. Podwyżki cen występowały również n[...]

Ocena możliwości zastosowania syntetycznych włókien bikomponentowych, tzw . BICO , w procesie for mowania tektur y DOI:10.15199/54.2017.7.2


  Producenci tektury nieustannie analizują rynki zbytu pod względem preferencji odbiorców na swoje produkty. Ich odbiorcami są głównie producenci opakowań, którzy szukają asortymentów tekturowych i papierowych o wysokich stabilnych parametrach [8, 10]. Największe grupy asortymentowe znajdujące duży popyt na rynku papierniczym to papiery do wyrobu flutingu, tektury faliste, lite, papiery higieniczne, papiery pokryciowe, produkowane głównie z udziałem mas makulaturowych, których jakość obecnie ulega stale pogorszeniu [4, 5, 21, 24]. Wzrastające zapotrzebowanie na produkty przemysłu celulozowo-papierniczego, przy jednoczesnym zmniejszaniu się zapasów drewna oraz pogorszaniu się jakości makulatury, stwarzają konieczność prowadzenia prac badawczych nad możliwością częściowego lub całkowitego zastąpienia mas celulozowych pierwotnych mniej szlachetnymi masami celulozowymi lub włóknami sztucznymi oraz syntetycznymi, z możliwością wytwarzania z nich wysokiej jakości PRACE NAUKOWO-BADAWCZE 474 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 73 · LIPIEC 2017 Metodyka b adań Materiały, k tóre p osłużył y d o w ytwar zania laboratoryjnych tek tur Jako źródło makulatury zastosowano dostępną na rynku tekturę szarą z makulatury mieszanej, niezaklejonej, tzw. RMP (Residential Mixed Paper), o gramaturze 423 g/m2 i średniej długości włókien wynoszącej 1,33 mm. Jej zdjęcie przedstawiono na fot. 1. Włókna bikomponentowe, w skrócie BICO, należą do włókien PE/PP, typ 260 o rdzeniu polipropylenowym i otoczce polietylenowej. Ich gęstość liniowa wynosi 1,7 dtex, a długość 4 mm. Punkt topienia rdzenia wynosi 252°C, a otoczki 110°C. Włókna BICO są termoplastyczne. Produkuje je firma Trevira, Niemcy. Budowę takiego pojedynczego włókna przedstawiono na fot. 2, a na fot. 3 zdjęcie SEM włókien użytych w badaniach. Zdjęcie zastosowanej w pracy masy celulozowej niebielonej siarczanowej sosnowej produkcji Mondi Świecie S.A. przedstawiono na fot. 4. Wśród środków chemicznyc[...]

Przemysł celulozowo-papierniczy wobec energetycznych wyzwań przyszłości Jak to robią Brytyjczycy


  Problematyka ograniczania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych będzie zapewne tematem dyżurnym XXI w. i nasz papierniczy miesięcznik nie może tego nie zauważać, dlatego rozpoczęliśmy cykl artykułów przeglądowych na ten temat (1-3) oraz zabiegaliśmy o artykuły szczegółowe, zwłaszcza popularyzujące rozwiązania zastosowane w naszych zakładach (4). Jednak wiodącą rolę koordynującą mają organy legislacyjne Unii Europejskiej i naszego parlamentu oraz rząd i jego organy i agendy. Nie mogą się od tego uchylać stowarzyszenia techniczne, reprezentujące przecież przemysł. A jak to powinno wyglądać omówię na przykładzie stowarzyszenia brytyjskich papierników PITA (Paper Industry Technical Association).Wielka Brytania była pierwszym krajem na świecie, który przyjął - po przyjęciu Pakietu Klimatyczno-Energetycznego - w styczniu 2008 r. - do realizacji obniżone wskaźniki emisji dwutlenku węgla, o co najmniej 80% do roku 2050. Aby ten ambitny cel osiągnąć, niezbędne było podjęcie szeroko zakrojonych działań, co jest jednak bronią obosieczną. gdyż prowadzi do wzrostu kosztów produkcji i pog[...]

Niemiecki przemysł papierniczy opiera się kryzysowi gospodarczemu

Czytaj za darmo! »

18 lutego br. odbyła się doroczna konferencja prasowa, zorganizowana przez VDP (Związek Papierni Niemieckich), na której aktualną sytuację niemieckiej branży papierniczej omawiały czołowe postaci niemieckiego przemysłu papierniczego: dr Wolfgang Palm, Moritz J. Weig, dr Christopher Grünewald, Bernd Rettig i Klaus Windhagen. Redaktor naczelny "Wochenblatt für Papierfabrikation", dr hab. Manhart Schegel streścił przekazane przez tych panów informacje i opublikował je w marcowym numerze (Wbl. Papierfabr. 127, 5, 165, 2009). Z wypowiedzi uczestników dyskusji wynikało, że niemiecki przemysł papierniczy czeka trudny rok. Kryzys finansowy i gospodarczy pozostawił swój ślad na przemyśle papierniczym już w 2008 roku. Roczna produkcja papieru i tektury w Niemczech wyniosła 22,8 mln t, c[...]

Pozysk makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce


  W artykułach (1-4) dokonano przeglądu literatury dotyczącej zasobów i odzysku makulatury w skali globalnej, w krajach europejskich zrzeszonych w organizacji CEPI (Confederation of European Paper Industries) oraz w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu pozysku makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce. Czynniki kształtujące pozysk makulatury Na wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy (PM) składa się: - wielkość odzysku makulatury, - saldo importu-eksportu makulatury, - ilość makulatury przeznaczonej do przerobu poza przemysłem papierniczym bądź do utylizacji. M M (I E)M M P = O + S -U - Recovered Paper Collection by Paper Industry in Poland gdzie: PM - pozysk makulatury przez przemysł papierniczy, OM - odzysk makulatury w kraju, S(I-E)M - saldo importu-eksportu makulatury, UM - wykorzystanie makulatury poza przemysłem papierniczym bądź jej utylizacja. Na rysunku 1 przedstawiono wpływ powyższych czynników na wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy w Polsce w 2009 r. Wielkość odzysku makulatury Wielkość odzysku, czyli ilości zebranej makulatury w skali kraju, jest wielkością bazową kształtującą wielkość pozysku makulatury przez przemysł papierniczy. W Polsce odzysk makulatury w 2009 r. wynosił 1.574 mln ton. Wielkość odzysku makulatury uzależniona jest od wielkości zasobów makulatury oraz od wielkości współczynnika odzysku tego surowca. Obecnie istnieją różne metody oceny zasobów makulatury w skali kraju, według których wielkość tych zasobów w Polsce w roku 2009 zawierała się w granicach 3,1÷4,4 mln ton (3). Value of country-scale wastepaper recovered for paper industry is a function of wastepaper recovery, balance of import and export, and consumption of this material by paper industry. Paper recovery in Poland has increased from 717 thousand metric ton in 1999 to 1574 thousand metric ton in 2009. This means that the increase was more than double. Import-export balanc[...]

Przemysł papierniczy a środowisko Fakty i mity


  Arykuł ten publikowaliśmy już w PP 5/2011 s. 282, ale ponieważ przypominania faktów i obalania mitów dotyczących naszego przemysłu nigdy za wiele, czynimy to ponownie. W błędnej, ale niestety dość powszechnej opinii, przemysł papierniczy nie jest przyjazny środowisku naturalnemu. W rzeczywistości sektor branży papierniczej stanowi jedną z najbardziej ekologicznych gałęzi przemysłu, mającą ogromny wpływ na zrównoważony ekorozwój zarówno w skali europejskiej, jak i całego świata. Przedstawiamy najbardziej rozpowszechnione mity na temat wpływu przemysłu papierniczego i opakowań z tektury na środowisko w zestawieniu ze stanem faktycznym.Mit 1 - Produkcja papieru i opakowań z tektury przyczynia się do degradacji i zmniejszenia powierzchni lasów Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i krzywdzących mitów dla branży celulozowo-papierniczej. Oto fakty: - corocznie w Europie sadzi się o ponad jedną trzecią więcej drzew niż wycina, - powierzchnia lasów w Europie wzrasta w każdym roku o powierzchnię porównywalną z 1,5 mln boisk piłkarskich, czyli o ok. 6,5 tys. km2, - w ciągu ostatnich 50 lat powierzchnia lasów w Europie wzrosła o ponad 30%. W tym samym czasie produkcja papieru w Europie wzrosła z poziomu 25 mln do ponad 100 mln ton, - lasy obejmują 44% powierzchni lądu w Europie. 98% tych lasów podlega zasadom zrównoważonej gospodarki leśnej, - do [...]

Rynek papierów graficznych w Polsce


  W Polsce, w porównaniu z innymi krajami CEPI, produkcja papierów graficznych jest - jak widać na rysunku 1 - mała. W krajach CEPI w 2011 r. najwięcej papierów graficznych wyprodukowano w Niemczech i Szwecji. W ostatnich latach zakłady produkujące ten rodzaj papierów przeżywały trudności wynikające między innymi z wysokich cen surowców oraz wzrastających obciążeń związanych z ochroną środowiska. W nadchodzącym okresie można spodziewać się kolejnych wzrostów obciążeń wynikających z "benchmarkowego systemu" przyznawania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Największe zużyci[...]

Dusznicki młyn papierniczy - Pomnikiem Historii


  2 lutego br. uczestniczyliśmy w bardzo miłej uroczystości wręczenia rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyznania tytułu Pomnika Historii pięciu nowym obiektom, w tym zabytkowemu obiektowi, zapisanego hasłowo w dokumentach jako: "Duszniki Zdrój - młyn papierniczy". Obejmuje on znany nam wszystkim młyn papierniczy z 1605 r., wraz z pawilonem wejściowym i suszarnią papieru, jak widać na zdjęciu, będący oficjalnie od 26 lipca 1968 r. siedzibą nowo utworzonego Muzeum Papiernictwa. O tym rozporządzeniu1, wraz z kalendarium dziejów dusznickiego młyna papierniczego i Muzeum Papiernictwa2, donosili nie tak dawno na naszych łamach przedstawiciele Muzeum. A oto w jakim towarzystwie siedziba Muzeum Papiernictwa została uznana za pomnik historii - podajemy w chronologicznej kolejności, według daty wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta: 15.VI.2011 "Kórnik [...]

 Strona 1  Następna strona »