Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: żywność funkcjonalna

Żywność funkcjonalna

Czytaj za darmo! »

Pojęcie żywności funkcjonalnej zostało zdefiniowane w 1999 i zgodnie z definicją Functional Ford Science In Europe żywność może zostać uznana za funkcjonalną jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia bądź zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób.Zainteresowanie produktami, któr[...]

Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości

Czytaj za darmo! »

Żywność funkcjonalna od wielu lat stanowi ważny segment rynku żywności w wielu krajach. Od niedawna intensywny wzrost popularności tego typu żywności obserwuje się również w Polsce. Według danych opublikowanych w Food Technology, w 2007 r. światowy rynek żywności funkcjonalnej szacowano na 75 bln USD, a prognozy wskazują, że w 2010 r. osiągnie on wartość 109 bln USD. Udział w nim mają główni[...]

Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza?


  Określenie żywność funkcjonalna jest obecnie w Polsce w powszechnym użyciu. Pojęcie to jest różnie rozumiane przez poszczególnych autorów i coraz mniej rozumiane już nie tylko przez zwykłych konsumentów, ale nawet przez osoby blisko związane z produkcją żywności lub oceną jej wartości żywieniowych czy zdrowotnych. Sytuację komplikuje fakt, że nie ma żadnej ustawowej definicji żywności funkcjonalnej ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce. I co więcej - takiej definicji nie będzie, przynajmniej w Unii Europejskiej, co zostało ogłoszone przez przedstawiciela KE na konferencji organizowanej przez European Functional Food Network w Naantali w Finlandii w 2006 r. Zacznijmy od historii. Fakt, że niektóre produkty spożywcze pomagają w łagodzeniu bardzo wielu dolegliwości jest zapewne znany od początku istnienia homo sapiens. Ponieważ świat przyrody jest niemalże nieograniczenie bogaty, to obecnie mamy tysiące produktów i ich składników pozytywnie oddziałujących na organizm. Problem w tym, że to oddziaływanie jest niekiedy - mówiąc dzisiejszym językiem - marketingowe. Klasycznym, pięknym i wręcz dydaktycznym przykładem jest polska tzw. zdrowa żywność. Nazwa dwuznaczna, albowiem oznacza, że po pierwsze tylko taka żywność jest zdrowa, czyli produkty bez tego określenia nie są zdrowe, czyli - logicznie rozumując - są niezdrowe, i po drugie, że taka żywność ma zdrowotne oddziaływanie, co najczęściej jest iluzoryczne. I właśnie z powodu tych wątpliwości zaistniała konieczność weryfikacji informacji zdrowotnych. Taka była idea wykreowania nowej kategorii żywności o potwierdzonych funkcjach prozdrowotnych i od tej "funkcji" powstało pojęcie tzw. żywności funkcjonalnej. Za pierwowzór tzw. żywności funkcjonalnej uznaje się powszechnie japońską żywność o specjalnym zastosowaniu zdrowotnym FOSHU - Food of Special Health Use (1984 r.). Istniały też inne opisy takiej żywności, np. żywność o specyficznym oddziaływaniu zdrowotnym, zapobiegająca [...]

Żywność funkcjonalna i jej znaczenie na współczesnym rynku DOI:10.15199/65.2018.1.4


  W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła zmiana podejścia konsumentów do żywności i żywienia - są oni bardziej świadomi wpływu odżywiania na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Również liczne badania, prowadzone w różnych ośrodkach badawczych na całym świecie, wykazały silny związek pomiędzy jakością spożywanej żywności, sposobem odżywiania a stanem zdrowia konsumentów. Nieprawidłowe żywienie i mała aktywność fizyczna są w dużej mierze przyczyną wystąpienia chorób dietozależnych. Stanowią one poważny problem o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Wykazano, że spożywanie produktów funkcjonalnych może w znacznym stopniu ograniczyć wystąpienie wielu schorzeń, stąd dynamiczny rozwój tego sektora żywności [18, 32]. Żywność funkcjonalna jest coraz popularniejsza zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Konieczna jest jednak dalsza edukacja społeczeństwa przez właściwą promocję żywności funkcjonalnej w środkach masowego przekazu. Konsumenci potrzebują rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania bioaktywnych dodatków funkcjonalnych stosowanych w żywności i ich wpływ na zdrowie. Niezbędne są również dalsze badania umożliwiające producentom żywności funkcjonalnej pogłębienie wiedzy o kierunkach rozwoju tego typu produktów, które byłyby akceptowane przez szeroką grupę konsumentów [19, 27]. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia żywności funkcjonalnej na rynku żywności. Artykuł jest pracą przeglądową i został przygotowany na podstawie analizy wyników badań, publikowanych opracowań naukowych oraz popularnonaukowych w ramach omawianej dziedziny. ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA i składniki bioaktywne Żywność funkcjonalna nie jest objęta jednolitą, uniwersalną definicją. Od 1999 r. najczęściej przyjmuje się definicję zapisaną w końcowym dokumencie programu finansowanego przez UE-FUFOSE (Functional Food Science in Europe). Zgodnie z nią żywność może być uznana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej korzys[...]

Ekspandowane i ekstrudowane wyroby zbożowe - definicje podstawowe i możliwości zastosowań

Czytaj za darmo! »

ekspandowanie i ekstruzja to jedne z najbardziej nowoczesnych metod stosowanych w przetwórstwie produktów zbożowych. Obecnie techniki te wykorzystuje się również do produkcji wielu wyrobów określanych jako żywność funkcjonalna czy wygodna. Procesy termoplastycznej obróbki surowców są bardzo korzystne, ponieważ zapewniają odpowiednią jakość uzyskanych produktów oraz nadają im korzystne walory smakowozapachowe. ekspandowanie Ekspandowanie to proces polegający na gwałtownym rozprężaniu uprzednio rozgrzanego i będącego pod wysokim ciśnieniem materiału w chwili momentalnego przejścia do ciśnienia atmosferycznego (rys. 1). Preparowane ziarno zbożowe (ziarno ekspandowane) produkuje się z ziarna ryżu, pszenicy, owsa, kukurydzy, jęczmienia, soi, jak również grochu. Decydującą sprawą [...]

"Żywność funkcjonalna w Polsce - dziś i jutro"

Czytaj za darmo! »

Functional Food Network i Wydział Technologii Żywności SGGW zorganizowały 16 listopada 2007 r. na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie konferencję pt. "Żywność funkcjonalna w Polsce - dziś i jutro". Celem tego spotkania było: wypracowanie polskiego stanowiska w sprawie żywności funkcjonalnej w Polsce i UE wspólnego dla przemysłu i nauki, omówienie możliwości uczestnictwa i skorz[...]

Żywność funkcjonalna - aspekty prawne

Czytaj za darmo! »

Dzięki medycynie i naukom pokrewnym znacznie poszerzono wiedzę o wpływie składników żywności oraz sposobu odżywiania na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Umożliwiło to projektowanie żywności obniżającej ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych zwanych dietozależnymi1 oraz chorób zakaźnych. Jest to żywność nowej generacji, otrzymana niestosowanymi dotychczas metodami, zawierająca nowe składniki lub uzyskana dzięki ich użyciu. Zawiera wyizolowane mikroorganizmy, grzyby lub wodorosty i charakteryzuje się nową lub celowo zmodyfikowaną strukturą molekularną [1]. Żywność nowej generacji nazwano żywnością funkcjonalną lub żywnością "zaprojektowaną". Żywność funkcjonalna jest modyfikacją tradycyjnej żywności i ma korzystniejszy wpływ na zdrowie niż produkty niezmody[...]

Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?

Czytaj za darmo! »

Treść artykułu daje pozytywną odpowiedź na postawione w tytule pytanie, choć pod pewnymi zastrzeżeniami.Istnieje kilka definicji żywności funkcjonalnej. Według Buttrisza, jest to żywność mająca korzystne właściwości zdrowotne lub profilaktyczne, wykraczające ponad podstawowe wartości odżywcze. Inna definicja została przyjęta przez Radę Żywności i Odżywiania USA. Według niej żywność funkcj[...]

Znakowanie i reklama żywności funkcjonalnej - czyli jak zgodnie z przepisami podkreślić właściwości prozdrowotne żywności DOI:


  Pomimo tego, że pojęcie żywności funkcjonalnej stosowane jest powszechnie od wielu lat, nie zostało ono zdefiniowane w przepisach prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Grupą docelową tej kategorii żywności w Polsce jest relatywnie niewielka grupa konsumentów. Jednak ich liczba znacząco wzrasta z roku na rok, na co branża spożywcza błyskawicznie odpowiada wprowadzając do obrotu coraz więcej produktów wpisujących się w koncepcję żywności funkcjonalnej. Kluczowym elementem wpływającym na sukces produktu będącego żywnością funkcjonalną jest odpowiednie zakomunikowanie jego właściwości prozdrowotnych konsumentom. Aby zapewnić bezpieczną obecność produktu na rynku oraz uniknąć kar nakładanych przez inspekcje lub procesów zainicjowanych przez konkurencję, przed rozpoczęciem kosztownych kampanii reklamowych rozsądnie jest sprawdzić, co i w jaki sposób o produkcie lub jego składniku można powiedzieć konsumentom nie naruszając przepisów. Jaka żywność jest funkcjonalna Opracowano różne definicje żywności funkcjonalnej. Analiza wielu z nich prowadzi do wniosku, że co do zasady, żywność funkcjonalna to taka, której można przypisać cechę korzystnego wpływu na zdrowie, ponad standardową funkcję odżywczą. Określenie "żywność funkcjonalna" często stosowane jest wymiennie z określeniem "żywność prozdrowotna". Suplementy diety, pomimo tego, że zgodnie z definicją są żywnością, wyklucza się z kategorii żywności funkcjonalnej. Podobnie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Żywnością funkcjonalną mogą być natomiast produkty wzbogacane. Kwalifikuje się tu również produkty zarówno nieprzetworzone (np. awokado), jak i przetworzone (np. baton białkowy czy napój zawierający ekstrakt z aronii). Ważnym elementem koncepcji żywności funkcjonalnej jest powiadomienie konsumentów o cechach, dzięki którym dany produkt można zaliczyć do tej kategorii żywności. Wprowadzanie do obrotu żywności funkcjonalnej Żywność funkcjonalna może należeć do różnych kategor[...]

 Strona 1  Następna strona »