Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: problemy jakości

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Cykl artykułów w Problemach Jakości nr 1-2017, pod wspólnym tytułem "25 lat jakości w Polsce", omawia 25 lat działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Dorobek jest oczywiście wspaniały, ale okres ten dotyczy - jak pisze w swoim artykule dr inż. Wojciech Henrykowski - tylko czasu po przemianach politycznych w Polsce. Stało się to inspiracją do szerszych rozważań, ponieważ przywołana uchwała Rady Ministrów z 1958 r. była poprzedzona próbami stymulowania jakości w powojennej Polsce, takimi jak: Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 1948 r. w sprawie organizacji kontroli jakości produkcji, Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 1950 r. w sprawie jakości produkcji, Dekret z 1953 r. o wzmożeniu walki z[...]

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce DOI:


  Lata 70. XX wieku Przełom lat 1960/70 charakteryzuje działania Centralnego Urzędu Miar i Jakości na rzecz systematycznej poprawy jakości przez realizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych systemów sterowania jakością. Sekcja aktywnie, już w roku 1968, włącza się w propagowanie tej metody przez szkolenia, narady i konferencje. Te ostatnie o zasięgu krajowym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z nich uczestniczyło średnio ponad 200 osób. W największych zakładach Poznania członkowie Sekcji, przy poparciu dyrekcji, organizowali Zespoły Jakości, które prowadziły programy organizacyjne i szkoleniowe. Dało to zakładom wymierne korzyści w postaci nagród i wyróżnień w kolejnych Konkursach Dobrej Roboty. W 1974 r. z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu został powołany przez 21 czołowych przedsiębiorstw (wielkopolskich laureatów i uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty) Wielkopolski Klub Jakości (pierwotna nazwa - Wielkopolski Klub DoRo). Celem Klubu było połączenie rozproszonych działań społecznego oddziaływania na jakość przez branżowe, inżynierskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Cele były rozszerzane w miarę zachodzących innowacyjności w b[...]

Jubileusze projakościowe

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku przypadają rocznice: 50-lecia powołania w Poznaniu Oddziału Sekcji Metrologii i Mechaniki Precyzyjnej SIMP, której misją było społeczne stymulowanie poprawy jakości wyrobów w przemyśle metalowym oraz 35-lecia powstania przy Radzie NOT w Poznaniu Wielkopolskiego Klubu Dobrej Roboty (obecnie Jakości), którego celem było zintegrowanie projakościowej społecznej działalności wszystkich poznańskich stowarzyszeń naukowotechnicznych. Działalność obu tych organizacji popularyzowała wśród kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłowych nowoczesne rozwiązania organizacji i metod kontroli jakości i jej pomiarów, systemów osiągania i doskonalenia.SEKCJA METROLOGII, AUTOMATYKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ SIMP w Poznaniu została założona w dniu 26 lutego 1959 roku z inspiracji [...]

Mierzenie jakości usług

Czytaj za darmo! »

Problematyka jakości wyrobów i usług interesuje coraz szersze kręgi społeczne, nie tylko specjalistów zajmujących się nią zawodowo. Choć praktycznie dotyczy każdego, niełatwym problemem dla tychże specjalistów okazuje się jej zmierzenie, tak by oceny były obiektywne i nie budziły niczyich wątpliwości. Ten fakt pokazuje, że ocena jakości w wielu wypadkach jest jednak subiektywna.Badań jako[...]

Definicje jakości usług - różnice oraz ich przyczyny

Czytaj za darmo! »

Problem z definiowaniem jakości usług nie polega na poszukiwaniu jednej definicji, ale na uwzględnieniu wszystkich aspektów jakości usług stosownie do zróżnicowanych potrzeb.Problematyka zarządzania jakością usług jest tematem ważnym przede wszystkim ze względu na systematyczny wzrost udziału sektora usług w gospodarce. Zarządzanie jakością wymaga jasnego określenia, czym jest jakość obiekt[...]

VARIA

Czytaj za darmo! »

Jakość - problemy i rozwiązania.Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Zakład Systemów Jakości i Zarządzania organizują VIII Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pn. "Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE". Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 maja br. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Zakopanem-Kościelisku. Problematyka[...]

Pełnomocnik ds. jakości w procesie zarządzania wiedzą


  Ewolucja praktyki zrządzania jakością w kierunku tworzenia centrum wiedzy.Wstęp Coraz częściej doskonalenie systemu zarządzania jakością w organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji) jest nastawione na wyzwalanie innowacji. Pełnomocnik ds. jakości nie jest w stanie samodzielnie działać w tym zakresie. Dlatego dąży się do tworzenia centrum wiedzy współuczestniczącego w rozwiązywaniu określonych zadań rozwojowych przedsiębiorstwa. W skład centrum wiedzy wchodzi rada jakości, pełnomocnik ds. jakości oraz auditorzy. Niżej opisano miejsce pełnomocnika ds. jakości w procesie zarządzania wiedzą oraz organizację pracy centrum wiedzy. Zwrócono też uwagę na koszty zapewnienia jakości ponoszone przez organizacje. Opis oparto na wywiadach przeprowadzonych z pełnomocnikami ds. jakości różnych organizacji, wywiadach z auditorami oraz na podstawie udostępnionej dokumentacji systemu zarządzania jakością. Centra wiedzy - rodzaje Centrum wiedzy jest nowym pojęciem występującym w naszej literaturze [1, s. 43]. Centrum ma integrować w jednym miejscu wszystkie etapy (fazy) procesu zarządzania wiedzą, tj.: lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie, wykorzystywanie wiedzy oraz zachowywanie wiedzy. Każde centrum wiedzy działa w ramach dodatkowych obowiązków służbowych, ma określony zakres samodzielności i odpowiedzialności, przydzielone procesy zarządzania i jest nastawione na kreowanie nowych wyrobów i rozwiązań (innowacji). Centra wiedzy tworzą zgrupowane tematycznie ośrodki odpowiedzialne, np.: za finanse, innowacje, rozwój firmy, jakość. Przykładowo, centrum wiedzy o finansach firmy może tworzyć główna księgowa, controller finansowy i biegły księgowy, a centrum wiedzy o innowacjach może tworzyć komisja racjonalizacji i wynalazczości, brygada racjonalizatorska, rzecznik patentowy. Centrum wiedzy może występować także w strukturach państwa - w odniesieniu do finansów pań[...]

 Strona 1  Następna strona »