Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: pompy ciepła

Pompy ciepła Viessmann VITOCAL od 30 lat na rynku europejskim

Czytaj za darmo! »

Firma Viessmann od 30 lat oferuje na rynku europejskim urządzenia z segmentu odnawialnych źródeł energii, takie jak kolektory słoneczne i pompy ciepła. Na bazie tak wieloletnich bogatych doświadczeń, oferowany jest obecnie szeroki zakres urządzeń tego typu, zarówno kolektory słoneczne płaskie, jak i próżniowe, a także pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Zakres za[...]

Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda DOI:10.15199/9.2016.6.6

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy efektywności energetycznej pomp ciepła typu powietrze/woda. Przedstawiono systematykę pomp ciepła oraz możliwe tryby ich pracy w układach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono analizę zmienności współczynnika COP trzech pomp ciepła typu powietrze/woda w okresie rocznym. Analiza wykonana została na przykładzie budynku referencyjnego. Dokonano oceny przydatności współczynnika COP do opisu efektywności pomp ciepła. Porównano sezonowy współczynnik efektywności energetycznej SCOP analizowanych pomp ciepła.1. Wprowadzenie Stały rozwój cywilizacji powoduje ciągły wzrost zużycia energii. Energetyka oparta na spalaniu paliw kopalnych, może nie zaspokoić rosnących potrzeb ludzkości w dłuższej perspektywie, ze względu na ograniczone zasoby surowców oraz wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Fakt ten zmusza do poszukiwania metod racjonalnego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Zalicza się do nich między innymi promieniowanie słoneczne, wiatr, cieki wodne, źródła geotermalne i biomasę. Do pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł może służyć pompa ciepła. Pomimo tego, że pompy ciepła wykorzystywane są od dziesiątek lat, dopiero niedawno zyskały na znaczeniu. Pompa ciepła jest urządzeniem, które w sposób efektywny pozwala na wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła z odnawialnych źródeł. Zapewnia przy tym wysoki komfort użytkowania bez konieczności ciągłej obsługi. Producenci pomp ciepła stale poprawiają niezawodność ich pracy, sprawiając że urządzenia te znajdują się na wysokim poziomie technologicznym. Stosowanie pomp ciepła jest również bardzo często motywowane brakiem destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne [8, 9]. Zaletą stosowania pomp ciepła są także możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. Rodzaj dolnego źródła, a przede wszystkim jego temperatura i jej zmienność w czasie, mają istotny wpływ na efektywność pozyskiwania ciepła. Do oceny efektywnoś[...]

Pompa ciepła Haier - nowość w ofercie Iglotech

Czytaj za darmo! »

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wydajnych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie to czerpie energię z powietrza i z pomocą energii elektrycznej zamienia je na ciepło, które następnie przekazywane jest do instalacji grzewczej. Pompa ciepła powietrze-woda jest najmniej skomplikowanym, ale także ekologicznym urządzeniem, które jes[...]

Kompaktowe pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

Wkotłowni zasilanej pompą ciepła, oprócz przewodów i małych elementów instalacji typu pompy obiegowe, zawory przełączające itp., na pewno znajdziemy pompę ciepła, zbiornik buforowy na potrzeby c. o. i zbiornik nawodę użytkową, a u części użytkowników będzie też kocioł wspomagający pracę systemu grzewczego. Trzy lub cztery sporych wymiarów urządzenia wymagają dużego pomieszczenia. Jak można zaoszczędzić na "metrach kwadratowych" pomieszczenia kotłowni, nie tracąc przy tym na funkcjonalności? Firma Viessmann proponuje użytkownikom bogaty asortyment kompaktowych pomp ciepła typu solanka - woda (fotografie 1, 2).Wjednej wieżowej obudowie znajduje się pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, grzałką i pompami obiegowymi. Nie musimymartwić się o p[...]

Stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła


  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła zbudowanej na podstawie patentu z 2011 roku nr 209839. Ukazano schemat instalacji, jak również omówiono zasadę działa urządzenia. Wskazano również na aparaturę pomiarową służącą do celów określenia charakterystyk energetycznych pompy ciepła. The research stati on water source heat pump In this paper presents the research station water source heat pump, built by the patent of 2011 No. 209839. Illustrated diagram of the installation as well as discusses the principle of operation. In also indicated measurement equipment serving the purpose of determining the energy characteristic of the heat pump. Z prac badawczych 1. Wstęp Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskała grant [4] finansujący badania nad możliwością wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do zasilania dolnego wymiennika ciepła pompy ciepła w okresie niskich temperatur zewnętrznych (patent Pl 209839 [5]). Liczne analizy i badania teoretyczne wskazywały na wiele zalet takiego rozwiązania [1, 2, 3]. Dlatego w roku 2011 projekt badań został złożony w 40. konkursie projektów badawczych. Został on oceniony pozytywnie i uzyskał finansowanie [4]. Wyniki badań teoretycznych zainteresowały firmę MARSPOL ze Szczecina posiadającą ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie m.in. instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zaowocowało to podpisaniem umowy między firmą MARSPOL a Katedrą Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego dotyczące[...]

Przykłady wykorzystania pomp ciepła w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym DOI:10.15199/2.2017.1.3


  W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania wykorzystania energii odpadowej w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym do zasilania w energię cieplną dolnego źródła ciepła pompy ciepła. Dotychczas energia ta jest wykorzystywana w stopniu znikomym. To samo dotyczy racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w przemyśle. The author presents exemplary solutions for the application of waste heat in agriculture, farming, and the food industry as a heat source for the heat pump. Presently, the use of this type of energy is slight in these fields, and this is also true for the reclamation of heat in other industries.Duże możliwości zmniejszenia zużycia energii daje oszczędna racjonalna gospodarka energią, a szczególnie energią odpadową, powstającą w różnych procesach technologicznych w gospodarstwach rolnych i przemyśle rolno-spożywczym. W rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym występują strumienie energii odpadowej,, powstające m.in. przy wypieku chleba, produkcji wędlin, gorzelnictwie, schładzaniu mleka. W chlewniach ogrzane powietrze unosi się na zewnątrz pionowymi kanałami wentylac[...]

Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok DOI:10.15199/148.2017.1.8


  W referacie przedstawiono analizę rynku systemów grzewczych związanych z pompami ciepła. Artykuł dotyczy weryfikacji efektywności najbardziej popularnych obecnie w Polsce instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda. Podczas badań wykorzystano laboratoryjną instalację pompy ciepła powietrze-woda firmy NIBE F2040 o mocy 8 kW typu monoblok, funkcjonującą w Laboratorium Inżynierii OZE Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Do badania parametrów pompy ciepła wykorzystano system NIBE Uplink™. Dzięki niemu można uzyskać podgląd aktualnych oraz archiwalnych podstawowych parametrów pompy ciepła. Obiektem ogrzewanym (odbiór ciepła - górne źródło ciepła) było pomieszczenie Laboratorium Inżynierii OŹE WIM UTP w Bydgoszczy. Podczas badań dzięki oryginalnemu opomiarowaniu instalacji weryfikowano parametry eksploatacyjne pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza oraz zmiennej temperatury obiektu ogrzewanego. Słowa kluczowe: pompy ciepła typu powietrze-woda, monoblok, źródło ciepła, efektywność.Polityka zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka niskoemisyjna są jednymi z najważniejszych wyzwań, jakie muszą podjąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tego względu poszukuje się rozwiązań technologicznych i źródeł energii przyjaznych środowisku. Propagowane jest pozyskiwanie tzw. zielonej energii [1 - 3]. Choć w Polsce dalej dominującym surowcem energetycznym pozostaje węgiel, to ogromnego znaczenia nabierają inne alternatywne źródła energii, np. wiatr, słońce, woda, biomasa oraz energia geotermalna. Znaczną część energii zużywanej na świecie przeznacza się na potrzeby grzewcze. W zakresie ogrzewania realizację postanowień dotyczących gospodarki niskoemisyjnej mogą stanowić pompy ciepła [3 - 5]. Pompy ciepła są to urządzenia wykorzystujące energię pobraną ze źródła o niskiej temperaturze do podwyższania temperatury źródła o wyższej temperaturze - odbioru ciepła. W Polsce rynek pomp ciepła znacznie się rozwija sz[...]

Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2018.4.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W celu ograniczenia efektu cieplarnianego Komisja Europejska w 2014 r. wprowadziła, tzw. II pakiet energetyczno- klimatyczny, którego celem jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla do roku 2030 o 40% w stosunku do emisji w 1996 r. [6]. Jednym z proponowanych rozwiązań w zakresie ogrzewnictwa jest stosowanie pomp ciepła, które pobierają ciepło z energii wewnętrznej gruntu lub wód gruntowych. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoka i względnie stała temperatura gruntu, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowych źródeł ciepła, jak w przypadku powietrznych pomp ciepła [4]. Tyszer i Tomaszewska [7] zwracają uwagę na geograficzną zmienność potencjału geotermii niskotemperaturowej. Wiążą Oni różnorodność uwarunkowań geologicznych na terenie Polski z odmiennymi warunkami cieplnymi gruntu, co ma wpływ na efektywność energetyczną urządzeń grzewczych wykorzystujących ciepło gruntu. Wcześniejsze badania własne [5] wykazały stosunkowo niską efektywność energetyczną powietrznej pompy ciepła eksploatowanej w IV strefie klimatycznej. W związku z tym przedmiotem kolejnych badań jest działanie pompy ciepła wykorzystującej energię wewnętrzną wody w zbiornikach podziemnych. Celem tych badań jest wyznaczenie sezonoweg[...]

Budowa, zasada działania pompy ciepła DOI:10.15199/2.2016.5.3


  Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących budowy, zasad działania, warunków eksploatacyjnych pomp ciepła. Głównym zagadnieniem będą przykłady racjonalnego wykorzystania tych urządzeń do celów ogrzewania pomieszczeń, jak również ogrzewania ciepłej wody użytkowej.W dobie dbałości o środowisko naturalne oraz nieustannie wzrastających cen paliw, pojawia się w naszym społeczeństwie, zagadnienie wyboru odpowiedniego systemu ogrzewania. Jednym z decydujących czynników, mających znaczenie przy wyborze systemu są koszty eksploatacyjne. Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Urządzenia te należą do najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, stosowanych do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują energię odnawialną, zgromadzoną w środowisku: w gruncie, wodzie lub powietrzu. Współczynnik efektywności pomp ciepła jest wysoki: w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi 3÷5; średnio 4 w całym sezonie grzewczym. Oznacza to, że średnio w każdych 5 kW energii cieplnej, dostarczonej do kaloryferów lub do zbiornika ciepłej wody, 1 kW pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast pozostałe 4 kW z gruntu, wody lub powietrza. Dla porównania: w kotłach gazowych lub olejowych współczynnik ten oscyluje w okolicach 0,9, a w nowoczesnych kotłach kondensacyjnych przekracza 1. Pompa ciepła nie jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną. W układzie cieplnym in[...]

 Strona 1  Następna strona »