Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: PRZEMYSL CHEMICZNY

Wykorzystanie enzymów z grupy hydrolaz w analizie chromatograficznej pestycydów DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę wykrywania i oznaczania ilości pestycydów, opartą na wykorzystaniu zjawiska inhibicji i aktywacji reakcji enzymatycznych, na chromatogramach bibułowych z udziałem esteraz pochodzących z wątroby wołowej i wieprzowej. Zasada tej metody jest prosta, a oznaczenie łatwe do wykonania. Pestycydy są truciznami groźnymi nie tylko dla szkodliwych mikroi makroorganizmów, ale zagrażającymi także zdrowiu i życiu człowieka. W związku z tym opracowano normy określające dopuszczalne stężenia tych związków w produktach spożywczych1’. Poszukuje się również nowych, bardziej czułych metod ich wykrywania i oznaczania. W latach siedemdziesiątych do identyfikacji niektórych pestycydów zaczęto stosować reakcje z udziałem enzymów. W poprzedniej pracy2> dokonano analizy ważniejszych wyników uzyskanych dotychczas z zastosowaniem metody TLC-EJ. Przedmiotem badań opisanych w niniejszej pracy były pestycydy zaliczane do pięciu grup: węglowodorów chlorowanych oraz pestycydów fosforoorganicznych, karbaminianowych, triazynowych i mocznikowych.Część doświadczalna Odczynniki i roztwory W pracy wykorzystano roztwór buforu (tris 0,02) o pH = 8,4, 98-proc. alkohol etylowy, alkohol metylowy (cz.d.a.), cykloheksan (cz.d.a.), eter naftowy (cz.d.a.), benzen (cz.d.a.), chlorek metylenu (cz.d.a.) i roztwór enzymu. Roztwór ten otrzymano w wyniku homogenizacji (w ciągu 15 min) 10 g rozdrobnionej wątroby (wołowej lub wieprzowej) w 120 cm3 buforu tris, a następnie odwirowywania ekstraktu. Uzyskany supernatant I rozcieńczano buforem tris (w stosunku objętościowym równym 1 : 1 0 w wypadku ekstraktu z wątroby wołowej lub 1 : 2 0 w wypadku ekstraktu z wątroby wieprzowej). Roztwór substratu A uzyskano przez rozpuszczenie 10 mg octanu indoksylu cz.d.a. (Serva) w 50 cm3 alkoholu etylowego, a roztwór B ot[...]

Badania filtracyjnych właściwości hydratu dwutlenku tytanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono opory filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu, zawierającej w 1 dm3 350 g T i0 2, pochodzącej z Wytwórni Bieli Tytanowej Zakładów Chemicznych "Police". W Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzono badania nad przebiegiem filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu. Warunki, w jakich prowadzi się ten proces, mają istotny wpływ na jego efektywność, m.in. na zawartość wilgoci w warstwie filtracyjnej poddawanej w dalszym etapie przerobu energochłonnej kalcynacji. Ponieważ ciśnienie jest jednym z podstawowych czynników, od których zależy szybkość filtracji, więc w pracach doświadczalnych zbadano przede wszystkim jego wpływ na przebieg rozdzielania mieszaniny. W Zakładach Chemicznych "Police" do filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu wykorzystuje się obrotowe filtry próżniowe. Proces składa się w tym wypadku z dwóch etapów: filtracji właściwej, podczas której na tkaninie filtracyjnej zanurzonej w zawiesinie narasta warstwa osadu, i operacji osuszania osadu. W niniejszej pracy omówiono badania dotyczące filtracji właściwej zawiesiny. Część doświadczalna Filtracyjne właściwości pochodzącej bezpośrednio z produkcji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu o stę[...]

Odchlorowodorowanie 1,1,2-trichloroetanu w obecności katalizatora heterogennego* DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ ilości chlorku cezowego (naniesionego na żel krzemionkowy SKM-3) i temperatury prażenia katalizatora na jego właściwości w procesie odchlorowodorowania 1,1,2-trichIoroetanu w fazie gazowej. Stosując matematyczne metody planowania doświadczeń, zoptymalizowano warunki prowadzenia procesu. Stwierdzono, że otrzymany katalizator zachowuje aktywność przez krótki czas, a przyczyną jego dezaktywacji jest tworzenie się chlorowodoru w czasie odchloro wodorowania 1,1,2-trichloroetanu. W poprzednich pracach1,2’ przedstawiono obszerny przegląd literatury dotyczący procesu odchlorowodorowania 1,1,2-trichloroetanu (TCE) z utworzeniem 1,1-dichloroetylenu (DCE). W skali przemysłowej proces ten jest realizowany tzw. metodą mokrą. Pomimo dobrych wskaźników technologicznych, metoda ta jest uciążliwa dla środowiska ze względu na to, że w czasie procesu powstaje duża ilość ścieków. Traci się także (bezpowrotnie) powstający chlorowodór. Te wady metody mokrej spowodowały, że prowadzi się badania nad odchlorowodorowaniem TCE w fazie gazowej w obecności katalizatora heterogennego. Część doświadczalna W wyniku wstępnych prac badawczych, przeprowadzonych w celu weryfikacji danych zawartych w literaturze oraz doboru katalizatora *’ Pracę wykonano w rama[...]

Mięso drobiowe odkostnione mechanicznie


  Mięso drobiowe odkostnione (oddzielone, odzyskane) mechanicznie (MDOM) jest surowcem powszechnie wykorzystywanym w przetwórstwie, głównie do produkcji pasztetów i wyrobów drobno rozdrobnionych oraz homogenizowanych. W porównaniu z mięsem wykrawanym ręcznie, MDOM charakteryzuje się gorszymi właściwościami technologicznymi i niższą trwałością. Wynika to z odmiennego składu chemicznego (m.in. większej zawartości tłuszczu, w tym fosfolipidów, barwników hemowych, żelaza, wapnia i fosforu), dużego rozdrobnienia, zaniku struktury tkankowej, napowietrzenia oraz wzrostu zanieczyszczenia mikrobiologicznego podczas procesu separacji. Wiele zastrzeżeń budzi pozostałość odłamków kostnych oraz wysoka zawartość fosforu. Zarówno ze względu na swój skład, jak i sposób otrzymywania, MDOM jest szczególnie podatne na rozwój drobnoustrojów oraz niekorzystne zmiany oksydacyjne, które skracają jego trwałość. Dlatego surowiec ten praktycznie nie nadaje się do przechowywania w chłodni i powinien być jak najszybciej przekazany do dalszej produkcji. Istotne znaczenie ma również zachowanie odpowiednich warunków higienicznych przy jego produkcji i przechowywaniu. Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozwój przetwórstwa drobiowego spowodował powszechne wprowadzenie udoskonalonych urządzeń do separacji mięsa z kości grzbietu, mostka, szyi oraz nóg drobiu, pozostałych po uprzednim ręcznym lub mechanicznym wykrojeniu mięśni piersiowych i udowych. Równocześnie rozpoczęto badania nad właściwościami i racjonalnym wykorzystaniem mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie pochodzącego z różnych surowców. Tematem opracowań naukowców był zarówno skład chemiczny, właściwości funkcjonalne MDOM, jak i zanieczyszczenia mikroflorą, jego wartość odżywcza oraz trwałość podczas przechowywania. CHARAKTERYSTYKA MIĘSA drobiowego odkostnionego mechanicznie Zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu WE nr 853/2004 [23] mięso odkostnione mechanicznie (MOM) to prod[...]

Nowe możliwości redukcji 4-nitro-N-alkilonaftalimidów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość redukcji 4-nitro-N-alkiłonaftałimidów za i acylowaniu za pomocą tego bezwodnika odpowiedniej aminy15 + 17) pomocą wodorosiarczynu sodowego. Wykazano, że jest to możliwe oraz redukcji grupy nitrowej711 ~131; w środowisku mieszaniny N,N-dimetyloformamidu z wodą. Określono optymalne warunki reakcji (temp. 85 90°C, czas trwania procesu 4 h, co najmniej 7 moli NaHSO , na 1 mol nitrozwiązku). Stwierdzono, że w tych warunkach tworzy się jedynie 5 -f- 9% wag. kwasu 4-nitro-N-alkilonaftalimidosulfonowego,* * " który dzięki swojej rozpuszczalności w wodzie nie zanieczyszcza kryształów 4-amino-N-alkilonaftalimidów. Nn Podczas badań nad syntezą i właściwościami nowej grupy azowych barwników zawiesinowych, zawierających reszty acetyloaminowe, benzamidowe i naftalimidowe1,2), stwierdzono, że szczególnie cennymi cechami wyróżniają się pochodne 4-aminonaftalimidu (1). R -N r | R = H , alki l ; R11 , Rn2 _ C2H5,CH2CH20H itp. Odznaczają się one znaczną odpornością termiczną. Pod względem barwy przypominają powszechnie stosowane analogiczne związki otrzymywane z 2,4-dinitroaniliny. Ze względu na brak zdolności do międzycząsteczkowej asocjacji, utrudniającej sorpcję barwnika przez farbowane włókno, najkorzystniejsze właściwości w farbiarstwie wykazują pochodne 4-amino-N-alkilonaftalimidu (R = alkil)3). Barwniki te zachowują jednocześnie wszelkie właściwości fizyczne charakterystyczne dla pochodnych naftalimidu (R = H), jak np. głęboki odcień barwy i trwałość termiczną. Wprowadzenie do cząsteczki barwnika (7) układu N-ałkilonaftalimidu (R = alkil) powoduje zwiększenie jego powinowactwa z włóknem poliestrowym w porównaniu z barwnikami zawierającymi ukiad nie podstawionego naftalimidu (R = H). Taka właściwość tych pochodnych N-alkilonaftalimidu jest związana z ich niezdolnością do asocjacji za pośrednictwem grup amidowych4>. Omawiane związki mogłyby mieć praktyczne zastosowanie jako nowe barwniki, gdyby były dostępne wszystkie nie[...]

Zastosowanie sorbentów poliamidowych PA -6 do analizy chromatograficznej TLC pochodnych aminokwasów DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano porównawcze badania chromatograficzne TLC pochodnych aminokwasów D A B S-N 02-AK na sorbentach poliamidowych PA-6 i P-6D. Zbadano kilkanaście dwuskładnikowych i trójskładnikowych układów rozwijających. Przeprowadzono systematyczne badania współczynników R f i R M dla pochodnych D A B S-N 02-AK w zależności od stężenia kwasów mrówkowego i octowego. Stwierdzono prostoliniowy przebieg tych zależności. Wykazano, że istnieje korelacja między właściwościami sorpcyjnymi obu badanych sorbentów poliamidowych. Poliamidy są powszechnie stosowane jako tworzywa techniczne, włókna w dziewiarstwie, sorbenty (w postaci sproszkowanej) w analizie i preparatyce chemicznej oraz fitochemicznej, a także nośniki substancji biologicznie czynnych (w postaci pudrów, zasypek lub granulatów) w farmacji i medycynie1" 6*. W poliamidzie są obecne aktywne grupy amidowe, które mogą tworzyć sieć wiązań wodorowych wpływających na strukturę krystalograficzną polimeru. Stwierdzono, że w cząsteczkach poliamidu występują trzy obszary o różnym stopniu uporządkowania przestrzennego: amorficzny, mezomorficzny i krystaliczny, który cechuje duże uporządkowanie struktury przestrzennej związane z obecnością wiązań wodorowych między sąsiednimi łańcuchami polimeru. Budowa obszaru amorficznego najsilniej wpływa na właściwości sorpcyjne poliamidu. Jak \ wiadomo, zależą one od liczby wolnych grup ^ N H i —CO— w tym obszarze. Uważa się, że poliamid PA-6, który ma ok. 40% wolnych grup ^ N H , charakteryzuje się dobrymi właściwościami sorpcyjnymi1,2,5). Poliamidy to złożone sorbenty zdolne do adsorpcji substancji lipofilnych i hydrofilnych. Ich zdolności sorpcyjne wynikają głównie z obecności protonoakceptorowych centrów sorpcyjnych, które mogą tworzyć wiązania wodorowe z substancjami zawierającymi grupy protonodonorowe, takie jak: hydroksylowa, aminowa, iminowa, karboksylowa, sulfonowa oraz fosfogrupy. Końcowe wolne grupy aminowe poliamidów umożliwiają sor[...]

Przegląd metod otrzymywania i możliwości zastosowania zasadowego węglanu magnezu oraz wymagań dotyczących jego jakości DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono p r z e g l ą d literatury dotyczącej r ó ż n y c h technol o g i i otrzymywania zasadowego w ę g l a n u magnezu. Związek ten m o ż n a w y k o r z y s t a ć w wielu gałęziach p r z e m y s ł u (farmacja, przemysł kosmetyczny, produkcja farb drukarskich itp.), a krajowe zapotrzebowanie na ten p ó ł p r o d u k t jest zaspokajane głównie dzięki i m p o r t o w i . N a podstawie zaprezentowanych danych w najbliższej przyszłości zostanie opracowana technologia otrzymywania zasadowego węglanu magnezu oparta na krajowych surowcach. Krajowe zapotrzebowanie na zasadowy węglan magnezu jest zaspokajane głównie dzięki importowi. Przetwórstwo dotychczas nie wykorzystanych surowców (np. soli karnalitowej z Kłodawy, solanki gorzkiej z Inowrocławia) umożliwiłoby uruchomienie produkcji tego związku w Polsce. W Instytucie Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęto próby wytworzenia - według różnych technologii - zasadowego węglanu magnezu z soli karnalitowej z Kłodawy. Celem tych badań było opracowanie takiej technologii otrzymywania zasadowego węglanu magnezu, w której można by uwzględnić zarówno specyfikę krajowego surowca, jak i ewentualne umiejscowienie produkcji (proponuje się Warzelnię Soli w Inowrocławiu). Skład chemiczny zasadowego węglanu magnezu jest różnie podawany. Najczęściej przytacza się wzory: 4 M g C 0 3 M g ( O H ) 2 - 4 H 2 0 , 3 M g C 0 3 M g ( O H ) 2 3 H 2 0 , 4MgC03 - M g ( O H ) 2 x H 2 0 (gdzie x = 5+12), a także m M g C 0 3 M g ( O H ) 2 n H 2 0 (gdzie m = 3, 4 i n = 3 -f- 6). Na podstawie wyników analizy chemicznej nie można jednoznacznie stwierdzić, który z wymienionych wzorów jest poprawny, gdyż zawartość MgO w 4 M g C 0 3 M g ( O H ) 2 - 4 H 2 0 wynosi 43,11%, a w 3 M g C 0 3 - Mg(OH)2 - 3 H 2 0 - 44,15%. Wspomniana różnica zawartości M g O (ok. 1 %) może być spowodowana obecnością zanieszyszczeń lub np. niecałkowitym wysuszeniem produktu. Również wyniki przeprowadzonych analiz, rentge[...]

Pomiary szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla metodą bezgradientową DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla przeprowadzonych w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem i w reaktorze różniczkowym w szerokim zakresie parametrów procesu przebiegającego w obecności katalizatorów o dowolnej formie i różnym stopniu rozdrobnienia. Uzyskano zgodność wyników pomiarów wykonanych obiema metodami. Określono wypływ stężenia CO, temperatury i wielkości ziarna na szybkość reakcji w warunkach procesu przemysłowego prowadzonego w obecności katalizatora Cu-Zn-Cr. Zasadniczy wpływ na wiarygodność wyników oceny aktywności katalizatorów ma zastosowana metodyka badań. Doświadczenia Instytutu Nawozów Sztucznych (INS) w tej dziedzinie przedstawiono w pracy1}. W ostatnim czasie opublikowano szereg prac na temat kinetycznych badań katalizatorów niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla (NTKCO) w warunkach laboratoryjnych. Położono w nich nacisk na metody bezgradientowe, szczególnie przydatne w badaniach prowadzonych w celach projektowych, poznawczych oraz w celu oceny katalizatorów. Pomiary wykonywano w reaktorach całkowych2^5), cyrkulacyjnych6^9), różniczkowychI0) oraz z idealnym mieszaniem 11,12). Szczegółowy i krytyczny przegląd literatury dotyczącej różnych typów reaktorów stosowanych do pomiaru szybkości reakcji NTKCO znajduje się w pracy13). Najszersze zastosowanie mają reaktory cyrkulacyjne, różniące się między sobą sposobem wymuszania przepływu gazu. W Polsce badania takie przeprowadzono w Politechnice Warszawskiej w aparaturze, w której do cyrkulacji gazu zastosowano - wentylator odśrodkowy zamontowany w korpusie reaktora7*. W INS wykonywane są od kilku lat prace nad metodyką bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji NTKCO, umożliwiających prowadzenie badań kinetycznych w całym zakresie parametrów procesu przemysłowego, z zastosowaniem katalizatorów o różnej formie i granulacji. Opisanej poniżej aparatury używa się do pomiarów szybkości reakcji[...]

Badanie procesu sieciowania mieszanin żywica epoksydowa/żywica winyloestrowa


  Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania kompozycji epoksydowo-winyloestrowych z różnymi układami środków sieciujących. Proces sieciowania badano metodą mikrokalorymetrii skaningowej oraz reometrii przy użyciu reometru naprężeniowego typu ARES. Określenie zależności lepkości od temperatury w czasie sieciowania mieszanin z żywic reaktywnych pozwoliło wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas tego procesu, wpływ lepkości na możliwość dosieciowywania materiałów epoksydowo-winyloestrowych w czasie ogrzewania powyżej temperatury zeszklenia oraz temperaturę zeszklenia. A blend of epoxy and vinylester resins was crosslinked by using: 2-ethyl-imidazole with (PhCO)2O2 or triethylenetetraamine with AcEt hydroperoxide in Me2 phthalate as mixed initiators at 120°C for 2 h to study the curing course by differential scanning calorimetry and viscosity changes. Two sepd. exothermic effects were obsd. Współutwardzające się kompozycje żywic epoksydowych z nienasyconymi żywicami poliestrowymi są wykorzystywane do wykonywania odlewów lub laminatów wzmacnianych włóknami szklanymi. Kompozycje te składają się z żywicy poliestrowej (roztworu nienasyconego poliestru w styrenie) oraz z małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej i bezwodnika maleinowego. Sieciowanie takiego układu polega na kopolimeryzacji styrenu z poliestrem nienasyconym i bezwodnikiem maleinowym, który ponadto reaguje z żywicą epoksydową1). Alternatywą do wymienionych układów tworzących wspólnie usieciowany polimer są materiały, w których każdy z komponentów tworzy odrębną sieć polimerową. Sieci te przenikają się wzajemnie, lecz nie są z reguły między sobą połączone wiązaniami chemiczny-mi. Układy te nazywane są przenikającymi się wzajemnie sieciami polimerowymi IPN (interpenetrating polimer network). Wyróżnia się dwa główne rodzaje IPN: sekwencyjny IPN (w pierwszym etapie poprzez polimeryzację in situ, powstaje sieć polimerowa 1, a następnie powstaje sieć polimerowa 2) oraz[...]

Taśmy tesa do zamykania , wzmacniania i otwierania opakowań tekturowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dynamicznie rozwijający się rynek opakowań tekturowych stawia przed producentami nowe wyzwania. Duża konkurencja ze strony firm oferujących zintegrowane rozwiązania do pakowania sprawiła, że dla marki tesa® jeszcze bardziej istotne stało się kreowanie wizerunku produktu, podnoszenie jego wartości, a także zachowanie spójności między jakością oferowanych taśm i ich opakowaniami. Jako wiodący dostawca nowoczesnych produktów do pakowania, dbamy również o funkcjonalność tworzonych pudełe[...]

 Strona 1  Następna strona »