Wyniki 1-10 spośród 817 dla zapytania: gmo

Uczestnicy Forum za moratorium na GMO

Czytaj za darmo! »

Uczestnicy Organic Marketing Forum przyjmując hasło "Zadbajmy o przyszłość Europy" wezwali do ogólnoeuropejskiego moratorium na autoryzację i komercyjne uprawy roślin genetycznie modyfi kowanych (GMO). Wobec faktu, że większość mieszkańców Europy preferuje żywność wolną od GMO, uczestnicy Forum uznali, że jest to najlepszy moment na ogłoszenie moratorium: już 6 krajów członkowskich Unii Europejskiej zakazało uprawy kukurydzy MON18, a jednocześnie w Europie rośnie liczba regionów wolnych od GMO. Uczestnicy warszawskiego spotkania wyrazili postulat, by moratorium było wykorzystane w celu przemyślenia unijnego prawa dotyczącego GMO i wzmocnienia głosu regionów w tej sprawie. Przy rozważaniu społeczno-ekonomicznych aspektów oddziaływania GMO potrzebne jest - zdaniem uczestników For[...]

GMO to poważny problem czy "gonimy" króliczka? DOI:

Czytaj za darmo! »

Problematyka szkodliwości produktów zawierających GMO jest tematem dość regularnie wracającym do publicznej debaty z powodu aktywności różnych organizacji pozarządowych walczących z rzekomą szkodliwością, a wręcz z truciem społeczeństwa. Inną okazją jest mijający termin ustawowej możliwości stosowania pasz zawierających GMO, głównie ze śruty sojowej. W sejmie pojawił się obszerny projekt (grupy posłów Klubu Parlamentarnego Kukiz'15) nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Propozycja dotyczy uregulowania zasad wprowadzania do obrotu i znakowania żywności wolnej od GMO. Wnioskodawców reprezentuje poseł tego Klubu Jarosław Sachajko - przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po tej nowelizacji będziemy mieć na półkach żywność zawierającą GMO, żywność wolną od GMO i całą resztę, dla której pewnie wymyślimy jakieś określenie? Czy ta "inna" żywność nie będzie podejrzana? Wszak, jeżeli jest "zdrowa" to dlaczego nie ma oznakowania "wolna od GMO". A przy okazji, bardzo drażni mnie określenie marketingowe "zdrowa żywność", nigdzie w prawie[...]

Pasze GMO w Polsce

Czytaj za darmo! »

Obecny kształt polskich przepisów dotyczących pasz GMO jest próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy producentami, ekologami oraz Komisją Europejską, co wydaje się wyjątkowo trudne, jeśli nawet nie niemożliwe. Zgodnie z traktatową zasadą swobodnego przepływu towarów, Polska nie może zabronić na swoim terytorium obrotu paszami GMO, które zostały umieszczone na rynku UE decyzją Komisji Europejskiej. Obecnie jest to ok. 25 rodzajów modyfikacji znajdujących się w "Rejestrze żywności GMO i pasz GMO". Oznacza to, że nawet gdyby Polska opowiadała się przeciwko wprowadzeniu do obrotu nowych GMO z przeznaczeniem na pasze, GMO, które już znajdują się w Rejestrze będą mogły być oferowane na polskim rynku. Mimo to Polska próbuje realizować zasadę, że obszar naszego kraju ma być wolny od GM[...]

Wady i zalety GMO według przeciwników i zwolenników

Czytaj za darmo! »

Wśród zwolenników i przeciwników GMO toczy się spór. Najwięcej kontrowersji towarzyszy wykorzystaniu technik inżynierii genetycznej przy tworzeniu organizmów transgenicznych, czyli w przypadku, kiedy geny z jednego gatunku są przenoszone do genów zupełnie innego gatunku. Przyjrzyjmy się najczęściej powtarzanym argumentom za i przeciw GMO.Wady GMO według przeciwników: 1. Ryzyko dla zdrowia, ponieważ (1): - spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie może powodować alergie, choroby układu pokarmowego, obniżenie odporności organizmu, zaburzenia płodności oraz nowotwory; - nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji jakie niesie [...]

Greenpeace: Nowe regulacje otworzą drogę GMO na europejskie pola

Czytaj za darmo! »

13 lipca 2010 r. Komisja Europejska przedstawi krajom członkowskim ofertę nowych regulacji kwestii upraw GMO na ich terytoriach - dowiedział się Greenpeace. Oferta ta dopuszcza większą swobodę poszczególnych państw w podejmowaniu decyzji związanych z uprawą genetycznie zmodyfikowanych roślin w zamian za zaniechanie sprzeciwu wobec procesu autoryzacji kolejnych odmian GMO w E uropie. - Areał upraw transgenicznych w Europie maleje i w 2009 roku wynió[...]

Wykorzystanie w branży piekarsko-cukierniczej genetycznie modyfikowanych surowców rolnych


  Branże piekarska i cukiernicza korzystają z wielu surowców rolnych. Coraz więcej importowanej kukurydzy, soi lub innych produktów rolnych jest modyfi kowane genetycznie. Czy przetwórcy mogą z nich korzystać, a jeśli tak to na jakiej zasadzie? Bardzo ważną kwestią jest tutaj odpowiedzialność producenta w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego wprowadzenia GMO do żywności. W związku z generalną zgodą Unii Europejskiej na dopuszczenie genetycznie zmodyfi kowanych organizmów (GMO) na rynek wspólnotowy1, coraz częściej dopuszczane są surowce pochodzące z upraw genetycznie modyfi kowanych. Dotyczy to również przetworzonych dodatków takich jak enzymy czy lecytyna oraz produktów zbożowych, do wytwarzania których wykorzystuje się np. kukurydzę, soję lub ryż. Unijne instytucje powołane do oceny bezpieczeństwa żywności (np. EFSA) potwierdziły, iż surowce i produkty GMO są tak samo zdrowe i bezpieczne jak ich tr[...]

Wyrok Trybunału z 2 października 2014 r. w sprawie uchybienia przez Polskę unijnym przepisom o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, C - 478/13

Czytaj za darmo! »

1. W listopadzie 2010 r. do Komisji wpłynęła skarga dotycząca braku transpozycji przez Polskę przepisów art. 31 ust. 3 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18 z 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (dyrektywa 2001/18). Z treści wskazanego przepisu wynika, że państwa członkowskie ustanowią rejestry, w których odnotowywane będzie miejsce, w którym prowadzi się uprawę GMO, co będzie pozwalało na monitorowanie wpływu GMO na środowisko naturalne. Miejsca takie będą zgłaszane właściwym władzom oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób uznawany za odpowiedni przez właściwy organ i w zgodzie z przepisami krajowymi. W szczególności Komisja zarzuca Polsce brak ustanowienia obowiązku powiadomienia właściwych władz o lokalizacji upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie, brak ustanowienia rejestru te[...]

 Strona 1  Następna strona »