Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: jakość

Antoni Kiliński (1909-1989)

Czytaj za darmo! »

Antoni Kiliński był profesorem Politechniki Warszawskiej, jego zainteresowania koncentrowały się na opracowaniu aparatury do rejestracji i reprodukcji dźwięków. Jego dorobek z tego zakresu był wystawiany w 1939 roku na Wystawie Światowej w Nowym Jorku. Profesor wypromował 23 doktorów, w tym kilkunastu z teorii niezawodności, reszta z zakresu informatyki. Wykaz jego publikacji zawiera 100 pozycji. Wśród nich jest wydana przez Wydawnictwo Naukowo-Techniczne pozycja "Jakość". Jakość w języku potocznym W języku polskim dnia powszedniego jakość jest najczęściej oceną Określającą, w jakim stopniu dany obiekt odpowiada wymagan[...]

Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia


  Jakość i bezpieczeństwo żywności przekłada się na komfort życia.J. Galbraith stwierdził, że ostatecznym celem działalności gospodarczej człowieka nie jest ani produktywność, ani efektywność gospodarowania, lecz stworzenie warunków lepszego, bardziej godnego życia . Warunkiem sukcesu firm funkcjonujących w zmiennym otoczeniu jest dostęp do informacji, które muszą mieć odpowiednią jakość. Wiedza we współczesnym świecie to strategiczny czynnik rozwoju i jest niezbędna nie tylko producentom żywności, ale też konsumentom. Bezpieczeństwo żywności to warunek sukcesu rynkowego producentów oraz zadowolenia klientów. Klienci mają prawo oczekiwać bezpiecznej żywności, która ma bezpośredni związek z jakością ich życia. Zaspokaja bowiem podstawowe potrzeby egzystencjalne i wpływa na stan zdrowia, a zatem kształtuje zadowolenie z życia. Bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem, które wymaga rozwiązań systemowych w celu zapewnienia kompleksowego i komplementarnego nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem żywności, co ma w konsekwencji sprzyjać budowaniu zaufania konsumentów do środków spożywczych. Jakość żywności - wybrane problemy Żywność lub środek spożywczy stanowią jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać. Do środków spożywczych należą napoje, guma do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Pojęcie jakości artykułów spożywczych obejmuje stopień zdrowotności, atrakcyjności sen- J. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, Warszawa 1979. Jakość i bezpieczeństwo żywności przekłada się na komfort życia. Elżbieta Skrzypek Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia sorycznej i dyspozycyjności z punktu widzenia konsumenta oraz z punktu widzenia społecznego, istotny w granicach możliwości wyzn[...]

Definicje jakości usług - różnice oraz ich przyczyny

Czytaj za darmo! »

Problem z definiowaniem jakości usług nie polega na poszukiwaniu jednej definicji, ale na uwzględnieniu wszystkich aspektów jakości usług stosownie do zróżnicowanych potrzeb.Problematyka zarządzania jakością usług jest tematem ważnym przede wszystkim ze względu na systematyczny wzrost udziału sektora usług w gospodarce. Zarządzanie jakością wymaga jasnego określenia, czym jest jakość obiekt[...]

Jakość mąki - bezustanne wyzwanie

Czytaj za darmo! »

"Jakość nie jest nigdy przypadkiem" ten napis umieszczony na ogromnej ciężarówce do przewozu kruszywa przypomina, że obecnie we wszystkich branżach ogromną rolę w odniesieniu sukcesu przez fi rmę odgrywa jakość produkcji i wytworzonego produktu a także świadczonych usług. Dotyczy to także branży piekarskiej i dostarczającej jej podstawowego surowca branży młynar[...]

TQM a jakość życia

Czytaj za darmo! »

Jakość życia jest pojęciem szerokim i bardzo złożonym. Każdy człowiek ma własny subiektywny pogląd w tej sprawie dlatego też trudno jest ją zdefiniować. Można podjąć próbę określenia atrybutów jakości życia, wspólnych dla wszystkich ludzi, takich jak: swobodne poruszanie się; relacje społeczne; odpowiednia sytuacja finansowa, pozwalająca na zaspokojenie podstawowych potrzeb; samodzielne życie; zrozumienie otaczającego świata; znalezienie satysfakcjonującego zajęcia; zdobywanie wiedzy; doskonalenie działań itp. Jakość życia to także poziom satysfakcji uzyskiwanej przez człowieka w wyniku spożywania dóbr i usług, spędzania wolnego czasu oraz korzystania z materialnych i społecznych warunków środowiska. W artykule podjęta została próba identyfikacji głównych aspektów mających wpływ na jakość życia oraz na tym tle przedstawienia filozofii/ koncepcji Kompleksowego Zarządzania Jakością - Total Quality Management (TQM), która jest ideą organizacji doskonałej. TQM jest benchmarkiem, do którego przyrównują się organizacje chcące się nieustannie doskonalić. Dążenie do tej idei możliwe jest wówczas, gdy członkowie organizacji w codziennych działaniach doskonalących wykraczają poza ramy aktywności wewnątrz organizacyjnej stosując nieustanne doskonalenie także w życiu codziennym, powodując tym samym podniesienie jakości życia. ) Zob. D. Puciato, Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny Zdroju, Studia i Monografie Politechniki Opolskiej nr 230, Opole 2008, s. 11 . Jakość życia - przegląd wybranych elementów składowych Każda próba systematyzacji jakości życia wymaga określenia kryteriów wartościujących (deskryptywnych) opisujących istotę jakości życia oraz porównawczych (komparatywnych) uwzględniających stany i zdarzenia pozwalające na kompleksowy opis tej kategorii pojęciowej. Inaczej jakość życia będzie rozpatrywał prakseolog, inaczej inżynier, ekonomista, lekarz czy specjalista w zakresie nauk o kul[...]

VARIA DOI:

Czytaj za darmo! »

Jubileuszowa XV Konferencja poświęcona jakości w UMCS w Lublinie.XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Jakość w teorii i praktyce zarządzania" odbyła się w UMCS w Lublinie w dniach 8-9 VI 2017 r. Efektem konferencji jest monografia pod tytułem "Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - uwarunkowania i konsekwencje". Organizatorem konferencji, która skupia od lat przedstawicieli środowisk naukowych i kół naukowych zajmujących się problematyką jakości z całego kraju, jest Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Refer[...]

 Strona 1  Następna strona »