Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: olej lniany

Wpływ parametrów przechowywania na dynamikę zmian liczby kwasowej i nadtlenkowej oleju rzepakowego i lnianego DOI:10.15199/8.2017.1-2.3


  W pracy przedstawiono porównawczą ocenę wpływu temperatury i promieniowania elektromagnetycznego na dynamikę zmian wybranych parametrów jakości oleju lnianego oraz rzepakowego. Model doświadczenia obejmował przechowywanie badanych próbek w warunkach chłodniczych (z ograniczoną ekspozycją na światło) i pokojowych (z ograniczoną ekspozycją na światło oraz z pełną ekspozycją na światło). Zakres badań obejmował ocenę kierunku i dynamiki zmian liczby nadtlenkowej i liczby kwasowej. Parametrem krytycznym jakości badanych olejów roślinnych okazał się stopień utlenienia (liczba nadtlenkowa Lea), który charakteryzował się najwyższą dynamiką zmian uwarunkowaną wpływem warunków przechowywania. Za najbardziej korzystne warunki do przechowywania tłuszczów roślinnych należy uznać warunki chłodnicze (lodówka), pozwalające na obniżenie ryzyka, związanego z poziomem energii układu, uwarunkowanego temperaturą oraz promieniowaniem świetlnym. Słowa kluczowe: stabilność przechowalnicza tłuszczów roślinnych, warunki chłodnicze, warunki pokojowe The paper presents comparative assessment of the effect of temperature and electromagnetic radiation on the dynamics of changes in selected quality parameters of linseed and rapeseed oil. Model of the experiment consisted of test samples stored at refrigerated conditions (with limited exposure to light) and room conditions (with limited exposure to light and full exposure to light). The scope of the research included an evaluation of the direction and dynamics of changes in the number of peroxide and acid number. The critical quality parameter of the investigated oils proved to be the degree of oxidation (peroxide Lea), which was characterized by the highest dynamics change depending on storage conditions. The most favorable conditions for storage of vegetable fats must be recognized the conditions of cooling ( in refrigerator), enabling the reduction of risks associated with the level of the ene[...]

Len doskonały także w pielęgnacji skóry


  Linum usitatissimum L., czyli len zwyczajny, to roślina dawno wpisana w polską tradycję i kulturę, chociaż jej pochodzenie nie jest polskie, gdyż wywodzi się z obszaru Morza Śródziemnego. To jeden z najstarszych gatunków wśród roślin użytkowych. Jest przede wszystkim źródłem włókien na tak charakterystyczną tkaninę, jaką jest płótno lniane. To materiał lekki, przewiewny, ekologiczny i dobry na upały. W dobie nowych technologii płótno lniane jest często modyfi kowane, bo klasyczna tkanina sprawia pewne kłopoty, mnie się i trudno się ją prasuje. Niektórzy zapewne pamiętają historię opisaną przez Marię Konopnicką pod tytułem "Jak to ze lnem było", która przedstawia sposób pozyskiwania lnu od zasiewu do utkania płótna. Dzieci w sposób jasny i prosty dowiadują się z niej o nasionach, roślinie, zbiorze, obróbce włókien i wartości powstałego materiału, który dla króla mało zasobnego kraju staje się po wielu perypetiach cenniejszy niż złoto, o którym marzył. Co jakiś czas len odkrywany jest dla różnych dziedzin życia na nowo. Ta dość skromna roślina to źródło wielu surowców z nasion i ich plew, włókien, oleju, paździerzy, makuchów, czyli wytłoków. Z włókien przędzie się nici do wyr[...]

Dobroczynny dodatek do potraw

Czytaj za darmo! »

Olej lniany był znany już w starożytnym Egipcie, jednak jego właściwości wciąż nie są w Polsce doceniane. Prozdrowotne cechy i korzystny wpływ na nasz organizm skłaniają do częstszego sięgania po ten olej. Czy dobroczynny wpływ takiego produktu nie jest tylko chwytem marketingowym? Co robić, aby w pełni korzystać z jego zalet?Len (Linum usitatissimum) jest starą rośliną użytkową uprawianą od kilku tysięcy lat. Formy uprawne lnu pojawiły się przed 7-8 tysiącami lat. Najstarsze znaleziska lnu wiążą go z kulturą Sumerów. Len uprawiano także w Egipcie za czasów V Dynastii oraz w Mezopotamii. W połowie III wieku p.n.e. len był już znany na obecnych terenach Europy Środkowej. Istnieje około 200 gatunków lnu, ale w Polsce występuje jedynie 7. Najważniejszym z nich jest len zwyczajny, wywodzący się z Bliskiego Wsc[...]

Powrót do natury - oleje naturalne w ochronie drewna DOI:10.15199/2.2015.1.5


  Obserwowane zjawisko ocieplania klimatu spowodowane jest przede wszystkim emisją gazów cieplarnianych, powstających w wyniku działalności antropogenicznej. Jednym z czynników przyczyniających się do podwyższania średniej temperatury atmosfery na Ziemi jest wylesianie, przez co zmniejsza się powierzchnia wychwytywania dwutlenku węgla. Mimo że zmiany klimatu są nieuniknione, to w dużej mierze zależą one od podjętych działań zapobiegających rozwojowi tego zjawiska. Dlatego dąży się do racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego, poprzez wydłużenie cyklu życia produktów, dzięki zastosowaniu ochrony drewna nowej generacji. Równocześnie wykorzystanie drewna zamiast stali, betonu czy tworzyw sztucznych pozwala na zaoszczędzenie energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że wykonanie drewnianej konstrukcji wymaga zużycia mniejszych ilości energii niż konstrukcji betonowej, a przy tym emisja[...]

Wzrost produkcji biopaliw z olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Światowa produkcja i zużycie olejów wykazuje wieloletni wzrost. W ostatnich latach światowe zapotrzebowanie na oleje jest większe nawet niż ich produkcja. W bieżącym sezonie 2007/2008 światowa produkcja olejów wyniesie 134 mln t1 i będzie o 5% większa niż w poprzednim sezonie, o 41% większa niż na początku obecnej dekady i ponad dwukrotnie większa niż na początku lat dziewięćdziesiątych (ry[...]

Use of waste materials from the food industry to increase the stability of selected oil Zastosowanie surowców odpadowych przemysłu spożywczego do zwiększania stabilności wybranych olejów DOI:10.15199/62.2017.3.28


  Apple pomace was added to linseed and fish oils stored for 12 weeks to study the antioxidant activity of polyphenols contained. The ability to blanking the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals was found in case of apple pomace regardless of the oil content in the formulation. The highest ability to reduce Fe3+ ions was demonstrated in the samples containing 30% of the fish oil. The addn. of apple pomace resulted in limiting the acid and peroxide values of the samples during storage. Oceniono wpływ polifenoli zawartych w wytłokach jabłkowych na aktywność przeciwutleniającą oraz wybrane cechy jakościowe olejów lnianego i rybnego podczas ich przechowywania przez 12 tygodni. Oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, aktywność antyoksydacyjną (DPPH, ABTS-+, FRAP) oraz liczbę kwasową (LK) i liczbę nadtlenkową (LN). Największe zmiany aktywności antyoksydacyjnej DPPH i ABTS-+ stwierdzono po upływie 7 dni, bez względu na rodzaj oleju i jego zawartość w preparatach. Istotną zdolność wygaszania rodnika DPPH stwierdzono w wytłokach z olejem lnianym oraz rybnym, bez względu na ilość oleju w preparacie. Największą zdolność redukowania jonów Fe3+ wykazano dla próbek zawierających 30% oleju rybnego. Zastosowanie wytłoków z jabłek ograniczyło wzrost LK i LN w przechowywanych próbkach. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania wytłoków z jabłek w przemyśle paszowym do poprawy stabilności olejów roślinnych i zwierzęcych. W przemyśle spożywczym i paszowym powszechnie stosowane są różnego rodzaju tłuszcze i dodatki tłuszczowe. Skład oleju zależy głównie od jego rodzaju, jakości i odmiany surowca, technologii otrzymywania, a w przypadku olejów roślinnych także od warunków klimatycznych uprawy roślin1). Oleje roślinne są bogatym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT) oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT)2, 3). Kwas α-linolenowy występuje w większych ilościach w oleju lnianym (ok. 50%), a w [...]

Zdrowie zamknięte w butelce


  Sklepowe półki wręcz uginają się od różnorodnych olejów, dlatego konsumenci stoją przed trudnym wyborem. Czym zatem powinniśmy się kierować - ceną, marką, a może składem? Mimo że Polacy wciąż najchętniej sięgają po rodzimy olej rzepakowy, coraz częściej eksperymentują z produktami pochodzącymi z różnych zakątków świata.Obecnie konsumenci coraz częściej na pierwszym miejscu stawiają własne zdrowie. Jest to tendencja, która najprawdopodobniej w przyszłości będzie się umacniała. Wiele oznak tego trendu można zaobserwować w oczekiwaniach polskich konsumentów. Można tutaj wskazać na zainteresowania produktami "prozdrowotnymi", czyli takimi, które dzięki swojemu składowi mogą przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty spożywcze nietypowe, zazwyczaj droższe, mając nadzieję, że są one lepsze pod względem żywieniowym od tych tańszych, popularnych. Powiększa się również grupa klientów usług gastronomicznych, którzy przy wyborze potraw kierują się opiniami na temat właściwości żywieniowych ich składników. Konsumenci tacy często zakładają, że potrawy z egzotycznymi dla nas składnikami podnoszą wartość zdrowotną posiłku. Tendencja taka dotyczy także nietypowych olejów dostępnych na polskim rynku. Z kolei marketingowa koncepcja zarządzania zakładami produkującymi oleje zakłada dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań nabywców. Prowadzi to do satysfakcji konsumentów i jednocześnie zapewnia obrót i wzrost zysku wytwórcom. Coraz większy wybór W ostatnich latach asortyment dostępnych na polskim rynku olejów uległ znacznemu poszerzeniu. Obok produktów pozyskiwanych z typowych dla naszego położenia geograficznego surowców oleistych, pojawiają się ciągle nowe wyroby. Pod pojęciem "surowiec oleisty" rozumie się takie rośliny, które zawierają co najmniej 15% tłuszczu. Jest to wielkość, od której opłacalne staje się pozyskiwanie oleju na skalę przemysłową. Surowcem takim mogą być:[...]

Polimery z olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac badawczych dotyczących wykorzystania olejów roślinnych do otrzymywania polimerów i dodatków do polimerów. Zmniejszanie się zasobów ropy naftowej oraz jej wysokie ceny sprawiają, że coraz ważniejsze stają się badania nad wykorzystaniem surowców odnawialnych. Produkty otrzymane z surowców odtwarzalnych są z reguły bardziej przyjazne środowisku niż te, które produ[...]

 Strona 1  Następna strona »