Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przegląd elektrotechniczny

Doc. dr inż. Jan Nasiłowski (1924-2006) - odkrywca unduloidów falistych DOI:10.15199/74.2015.7.9


  Jan Nasiłowski urodził się 3 września 1924 r. w W arszawie. Był absolwentem Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i R otwanda. Pracował w I nstytucie Elektrotechniki w W arszawie-Międzylesiu w latach 1950-1996. Był specjalistą z zakresu aparatury elektrotrakcyjnej oraz współautorem sześciu patentów i wielu Polskich Norm. W 1956 r. wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1994 r. został Honorowym Członkiem SEP. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Państwową Nagrodą I stopnia, nagrodą sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PA N, Life Senior Member IEEE. W 1965 r. obronił pracę doktorską "Badania podziałki rozpadu drutów topikowych", w której przedstawił efekty procesów fizycznych zachodzących w bezpiecznikach, a szczególnie w badaniach procesu rozpadu drutów topikowych pod wpływem prądów zwarciowych, które zmieniają drut przed rozpadem, tworząc przejściowo bryłę w falisty unduloid. Od liczby rozerwań łuku zależy zdolność wyłączania bezpiecznika i generowania przepięcia w obwodzie. Przeprowadzony eksperyment przeczył teorii elektromagnetyzmu. Odkrycie opisujące eksplozje drutu powodowane przez prąd elektryczny zostało potwierdzone i udoskonalone w S tanach Zjednoczonych w M assachusetts Institute of Technology. Doc. J. Nasiłowski uważał, że jeżeli inżynier w trakcie żmudnych badań sam nie uzyskuje ostatecznego efektu, to z pewnością inspiruje innych. Jego córka, Anna Nasiłowska przypomniała fakt, jak na list ze Szwecji, przysłany do ojca w sprawie nagrzewania przewodów, odpowiedział: (...) it's your time now, my time is over. Zdaje się, że naukowcy dzielą się na ludzi dumnych z osiągniętego poziomu wi[...]

Konkurs SEP im Mieczysława Pożaryskiego rozstrzygnięty

Czytaj za darmo! »

Tradycyjnie z okazji Dnia Elektryka 11 czerwca zostały wręczone nagrody w Konkursie SEP na Najlepszą Publikację w Prasie SEP. Niepisanym zwyczajem w tym roku preferowane były "słabe prądy" (aby podkreślić jedność elektrotechniki Jury preferuje każdego roku na przemian "słabe prądy" i "silne prądy"). W tym roku nagrody otrzymali: Nagroda I stopnia Bogdan Galwas - Fotonika mikrofalowa, Elektron[...]

Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier

Czytaj za darmo! »

One of the main problems faced by engineers, is to ensure the operation of Direct Current motors. In this paper a pattern recognition method was used to provide the diagnostics of dc motor. This method is based on a study of acoustic signal. Plan of study of acoustic signals for two conditions of Direct Current motor was proposed. Studies were carried out for algorithms of data processing: reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier with Manhattan distance. Developed method can be performed automatically. This system is a significant step towards the maintenance-free diagnostic systems of Direct Current motors. Streszczenie. Jednym z podstawowych problemów, z jakim spotykają się inżynierowie, jest zapewnienie funkcjonowania silników elektrycznych. W niniejszej pracy metoda rozpoznawania wzorców została użyta do diagnostyki silnika prądu stałego. Metoda ta oparta jest na badaniu sygnału akustycznego. Zaproponowano plan badania sygnałów akustycznych dla dwóch stanów silnika prądu stałego. Badania zostały przeprowadzone dla algorytmów przetwarzania danych: współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryką Manhattan. Opracowana metoda może być wykonywana automatycznie. System ten jest istotnym krokiem w kierunku bezobsługowych systemów diagnostycznych silników prądu stałego.(Diagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora KNajbliższego Sąsiada). Keywords: Diagnostics, Recognition, Acoustic signal, Reflection coefficients, Direct Current motor. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Sygnał akustyczny, Współczynniki odbiciowe, Silnik prądu stałego. Introduction During the past twenty years, there has been a large number of researches into the creation of new condition monitoring techniques for Direct Current machines, with new methods being developed and implemented in commercial products for this purpose. The researches and develo[...]

Jakość i bilans energii w sieci zasilającej obiektu biurowo-magazynowego DOI:10.15199/48.2017.12.16

Czytaj za darmo! »

We współczesnej elektrotechnice oraz powiązanych z nią działalnościach gospodarczych i społecznych jakość energii elektrycznej oraz efektywność energetyczna spełniają niezwykle istotną rolę. Różnorodność i złożoność urządzeń (poziom zaawansowania technicznego, impulsowy pobór energii, wykorzystywanie elementów nieliniowych) stosowanych w sektorach gospodarki związanych z produkcją, magazynowaniem, działalnością handlowo-usługową czy przetwarzaniem informacji może negatywnie wpływać na jakość energii w instalacjach elektrycznych oraz prawidłowość funkcjonowania obiektów załączonych do sieci. Głównym powodem tego może być coraz częstsze stosowanie skomplikowanego osprzętu elektronicznego - układów bardzo wrażliwych na różnego rodzaju zaburzenia elektromagnetyczne, jak również generujących zburzenia i jednocześnie degradujących jakość energii w obwodach zasilania. Dodatkowo układy te powodują często wzrost obciążeń mocą bierną, co zakłóca prawidłowy bilans energetyczny, a dla użytkowników sprowadza się do wzrostu opłat za energię elektryczną związaną z funkcjonowaniem tych obiektów. Istnieje zatem potrzeba wykrywania i likwidacji zaburzeń, mogących negatywnie wpływać na urządzenia w danym środowisku elektromagnetycznym oraz wprowadzania racjonalnego gospodarowania energią [1-7]. W pracy zajęto się zagadnieniami jakości energii oraz efektywności energetycznej w obiekcie biurowomagazynowym. Wykonano pomiary wartości prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, całkowitego współczynnika odkształceń (THD), a także przebiegów czasowych oraz zawartości harmonicznych prądu i napięcia w różnych punktach obiektu. Wykonane badania mają na celu wskazanie nieprawidłowości występujących w sieciach zasilających oraz metod ograniczania oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych, a w konsekwencji poprawy pracy zainstalowanych urządzeń odbiorczych oraz zmniejszenie kosztów użytkowania obiektu, czyli uzyskanie dla f[...]

Monitoring of the subsequent LED lighting installations in Warsaw

Czytaj za darmo! »

LEDs are more and more frequently used for luminaire construction. Photometric parameters given by manufacturers (distributors) are neither complete nor reliable. As a result of the cooperation between ZDM in Warsaw and Lighting Division of the Warsaw University of Technology, arose the idea to verify such installations operating in practice. The next part of the trial street with experimental LED luminaires in Warsaw was selected for testing. The Lighting Division employees were monitoring the lighting conditions on the streets currently. The results of the investigations were reported in this paper. Streszczenie. LED-y są coraz częściej wykorzystywane przy konstruowaniu opraw oświetleniowych. Parametry fotometryczne podawane przez producentów (dystrybutorów) są często niekompletne lub mało wiarygodne. Stąd w wyniku współpracy ZDM w Warszawie oraz ZTŚ PW powstała idea sprawdzenia jak zachowują się tego typu instalacje w praktycznym zastosowaniu. W Warszawie został wytypowany kolejny odcinek ulicy, na którym zainstalowano testową instalację, wykorzystującą LED. Pracownicy ZTŚ na bieżąco monitorowali stan oświetlenia wytypowanej ulicy. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w niniejszym opracowaniu. (Monitoring kolejnych instalacji oświetleniowych, wykorzystujących diody elektroluminescencyjne, w Warszawie). Keywords: LEDs, road lighting, verification procedures. Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, oświetlenie drogowe, weryfikacja oświetlenia.In case of a lighting installation, only certain predetermined verification procedures (measurements) can evaluate reliability of the projects, quality of [...]

Recognition of Color Thermograms of Synchronous Motor with the Application of Image Cross-Section and Linear Perceptron Classifier

Czytaj za darmo! »

The article presents the diagnostic method for fault recognition of the synchronous motor. The decision on the condition of the motor is based on an analysis of thermal images. Thermal monitoring can quickly, accurately and safely locate problems, indicated by thermal anomalies. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of image cross-section and Linear perceptron classifier. Pattern creation process used 60 color thermal images. Identification process was carried out for 200 color thermal images. Analysis of the effectiveness of the proposed recognition algorithms shows that the method can be used for diagnosis of industrial motors. Streszczenie. Artykuł ten przedstawia metodę diagnostyczną do rozpoznawania uszkodzenia silnika synchronicznego. Decyzja o stanie silnika jest podejmowana na podstawie analizy zdjęć termowizyjnych. Monitorowanie podczerwieni może szybko, dokładnie i bezpiecznie zlokalizować problemy, wskazane przez anomalie termiczne. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 60 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 200 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Analiza skuteczności rozpoznawania proponowanych algorytmów pokazuje, że metoda może być stosowana do diagnozowania silników przemysłowych. (Rozpoznawanie kolorowych termogramów silnika synchronicznego z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu) Keywords: Diagnostics, Recognition, Thermal images, Synchronous motor, Linear perceptron classifier. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Zdjęcia termowizyjne, Silnik synchroniczny, Klasyfikator liniowego perceptronu. Introduction Infrared sensors detect electromagnetic radiation emitted from an object. It should be noticed that all objects with a temperature above absolute zero emit radiation, [...]

Analiza i symulacja wpływu pola elektromagnetycznego na funkcje życiowe drobnoustrojów DOI:10.15199/48.2016.12.49

Czytaj za darmo! »

Tematem artykułu jest sprawdzenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na funkcje życiowe bakterii Bacillus subtilis oraz jej zdolność do wytwarzania przetrwalników. Przedstawiono także projekt rzeczywisty oraz wirtualny stanowiska badawczego w laboratorium biologicznym w programie ANSYS Maxwell. Abstract. The theme of the article is to check the impact of electromagnetic radiation on vital functions of bacteria Bacillus subtilis and its ability to produce spores. There were presented the real and virtual project in a biological laboratory in ANSYS Maxwell programme, too. (Analysis and simulation of the impact of electromagnetic fields on the vital functions of microbes) Słowa kluczowe: MES, symulacja komputerowa, pole elektromagnetyczne, mikroorganizmy Keywords: FEM, computer simulation, electromagnetic field, microorganisms Wstęp W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu promieniowania elektromagnetycznego na funkcje życiowe bakterii Bacillus subtilis oraz jej zdolność do wytwarzania przetrwalników. Badania biologiczne przeprowadzono w Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii oraz w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa (projekt wirtualny) AJD w Częstochowie. Stanowisko badawcze w postaci modelu technicznego wykonano w Instytucie Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Częstochowskiej oraz Instytucie Techniki UP w Krakowie. Bakterie z rodzaju Bacillus są bardzo powszechne. Można je izolować zarówno z wód, gleb czy powietrza, ale również z produktów spożywczych, oraz przewodów pokarmowych zwierząt. Są to gram-dodatnie względnie tlenowe laseczki, ruchliwe, o niewielkich wymaganiach życiowych. Większość gatunków należących do tego rodzaju jest saprofityczna i ma zdolność rozkładania związków organicznych. Laseczki Bacillus subtilis są modelowym dronoustrojem, używanym w badaniach mikrobiologicznych, głównie w aspekcie tworzenia form przetrwaln[...]

Wykorzystanie obliczeń ewolucyjnych do analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych


  Stany nieustalone powstają każdorazowo w obwodach elektrycznych posiadających elementy pojemnościowe bądź indukcyjne podczas operacji załączania źródeł zasilania lub wykonywania innych operacji łączeniowych prowadzących do zmiany struktury wzajemnych połączeń elementów składowych obwodu [1]. Analiza stanów nieustalonych mających miejsce w nieliniowych obwodach elektrycznych należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień rozpatrywanych w ramach badań prowadzonych w obszarze teorii obwodów elektrycznych. W takim wypadku najczęściej nie istnieją rozwiązania analizowanych problemów w postaci analitycznej, tylko poszukiwać ich należy wykorzystując w tym celu odpowiednie metody numeryczne [2]. Ze względu na różnego typu nieliniowości elementów składowych obwodów elektrycznych trudno jest wskazać metody numeryczne, które byłby w pełnie uniwersalne i nadawały się do analizy stanów nieustalonych występujących w każdego rodzaju obwodach nieliniowych [3]. Autorzy artykułu zaproponowali oryginalne podejście, polegające na wykorzystaniu na potrzeby analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych techniki obliczeniowej opartej na wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych. Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych w celu analizy stanów nieustalonych zostało zilustrowane na przykładzie wybranego obwodu nieliniowego o odpowiednio prostej strukturze. Analizowany obwód nieliniowy Niech dany będzie obwód nieliniowy, taki jak przedstawiono na rys. 1, składający się z szeregowo połączo[...]

Wykorzystanie sygnałów złożonych w badaniach zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych DOI:10.15199/48.2017.12.38

Czytaj za darmo! »

Powłoki ochronne i warstwy wierzchnie często pokrywają metalowe części maszyn i konstrukcji ze względu na występowanie procesów korozyjnych i ich wpływu na degradację elementów metalowych. Oprócz roli ochronnej i zabezpieczającej powłoki pełnią także rolę dekoracyjną i ozdobną. Aby spełniały one wymagane założenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe muszą sprostać odpowiednim wymogom np. w zakresie grubości, wyglądu zewnętrznego, chropowatości czy odporności na szkodliwe czynniki zewnętrzne [1]. Ponieważ w trakcie eksploatacji grubość warstwy ochronnej znajdującej się na konstrukcjach i częściach maszyn, pod wpływem szkodliwego oddziaływania środowiskowych czynników korozyjnych podlega zmniejszeniu bądź uszkodzeniu, należy wykonywać okresowo ich oględziny i badania. Aby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę elementów metalowych trzeba dokonać analizy ilościowej i jakościowej tych szkodliwych czynników środowiskowych, które w największym stopniu przyczyniają się do niszczenia powłok ochronnych i warstw wierzchnich [2]. Najczęściej stosowanymi powłokami ochronnymi są powłoki cynkowe. Ze względu na grubość i rodzaj chronionej powierzchni elementów metalowych zgodnie z przepisami normy PN-EN ISO 1461:2000 dobierana jest grubość powłoki cynkowej. W normie tej określono także metody nakładania cynkowych powłok ochronnych, najczęściej w postaci procesu cynkowania ogniowego [3]. Analizując koszty zastosowania powłoki cynkowej, zastosowaną grubość warstwy oraz właściwości warstwy ochronnej można założyć, że zastosowanie powłoki cynkowej jako ochrony antykorozyjnej zapewni najlepsze rezultaty. W celu oszacowania stanu powłok ochronnych na elementach metalowych wykonuje się często badania przy pomocy czujnika indukcyjnego transformatorowego. Zbudowany jest on z dwóch uzwojeń nałożonych na rdzeń ferromagnetyczny [4,5,6]. Uzwojenie wzbudzające czujnik zasilane jest zazwyczaj sygnałem sinusoidalnym o częstotliwości w zakresie od 50 do[...]

Modelowanie i symulacja działania czujnika indukcyjnego pola magnetycznego DOI:10.15199/48.2018.01.23

Czytaj za darmo! »

Metoda Elementów Skończonych (MES) jest narzędziem matematycznym coraz powszechniej stosowanym do obliczeń inżynierskich, które pozwala przekształcić zbiór równań różniczkowych opisujących zachowanie, czy właściwości jakiegoś ciągłego medium na układ równań nieliniowych. Taki układ równań może być rozwiązany przy pomocy komputera [1,2,3]. Przedstawione wyniki pomiarów opartych na modelowaniu MES są kontynuacją badań w zakresie oceny czułości czujnika indukcyjnego w pomiarach grubości warstw ochronnych metalu [4,5]. Metoda MES wykorzystana została do weryfikacji badań laboratoryjnych prowadzonych w laboratorium metrologii Politechniki Częstochowskiej [6]. Obliczenia MES wykonano w Instytucie Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie [7,8]. Wykorzystanie metody MES ma za zadanie opracowanie modelu wirtualnego czujnika w celu jego weryfikacji działania oraz jako modelu do dalszych planowanych innowacji technologicznych. Przeprowadzone badania metodą elementów skończonych mają dostarczyć wyniki, których uzyskanie metodą techniczną w pracowni metrologii są niezwykle trudne do ocenienia. Model wirtualny wskaże te elementy konstrukcji urządzenia, które są odpowiedzialne za efektywność działania czujnika [9]. Uzyskane uprzednio wyniki metodą laboratoryjną zostały zweryfikowane poprzez model symulacyjny. Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto konstruktywne wnioski do dalszych badań i wdrożeniu dalszych rozwiązań mających za zadanie poprawić skuteczność działania urządzenia. Budowa czujnika dwuuzwojeniowego Wykonany model rzeczywisty czujnika oznaczy został w pracy, jako "czujnik 2". Wprowadzona nazwa ma za zadanie wyróżnienie go w terminologii spośród wcześniej badanych czujników będących częścią długoletnich badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach współpracy obu instytutów. Obudowa czujnika posiada wymiary geometryczne odpowiednio: wysokość - 35mm, średnica zewnętrzna 23mm, średnica w[...]

 Strona 1  Następna strona »