Wyniki 1-10 spośród 92 dla zapytania: żarczyński

Walory przyrodnicze i krajoznawcze Rozewia i Lisiego Jaru (2) DOI:


  W pierwszej części artykułu opisano historię i stan dzisiejszy obydwu latarni morskich na klifie w Rozewiu, tj. pracującej Rozewie I i pełniącej funkcję budynku administracyjnego Rozewie II. Ponadto ukazano walory krajoznawcze, edukacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe tzw. Blizarium Rozewskiego oraz jego otoczenia. Z kolei przedstawiamy charakterystykę przyrodniczą i krajoznawczą klifu nadbałtyckiego z rezerwatem przyrody Przylądek Rozewski oraz wąwozem Lisi Jar w tej części artykułu. Rezerwat buków i wybrzeże w Rozewiu Na stromym klifie, mierzącym około 50 m wysokości, znajduje się mieszany bukowy las chroniony jako rezerwat przyrody Przylądek Rozewski, utworzony w 1959 r. na powierzchni 12,15 ha. Można tu podziwiać wspaniałe buki, wśród których są drzewa liczące do 200 lat. Rosną tu także pojedyncze okazy brzozy, dzikiej gruszy, świerka, klonu i jarzębiny. Poniżej koron drzew rozwijają się krzewy leszczyny, wikliny, jałowca, jeżyn, malin, głogu i kaliny. Runo leśne tworzą rośliny towarzyszące bukom, a zwłaszcza widłak torfowy, bluszcz, wrzos i storczyki. Przylądek Rozewie znajduje się na jednym z głównych szlaków przelotu ptaków wędrownych, co sprawia, że wiosną i jesienią różne gatunki przelatują nad tutejszym rezerwatem, a niektóre zatrzymują się dla odpoczynku.W pobliżu latarni morskiej Rozewie I można zejść po dość stromym klifie, ocienionym okazałym lasem bukowym, nad brzeg Bałtyku. W tym rejonie wobec osuwania się klifu, podmywanego przez fale morskie, już w 1896 r. zbudowano kamienno- betonową opaskę falochronową o długości niespełna kilometra, co przerwało abrazyjną działalność morza na tym odcinku. Fale morskie, przez 115 lat rozbijając się o kamienie i odlewy betonowe, [...]

Unieszkodliwianie organicznych związków chloru, siarki i azotu metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania wybranych organicznych związków chloru, siarki i azotu: 1,2-dichloropropanu, chlorohydryny propylenowej, tetrachlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, tetrachloroetylenu, 2,4-dichlorofenolu oraz trietanoloaminy, difenylosulfonu i tiazolu. W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-[...]

Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Rocznie na świecie powstaje w procesach przemysłowych kilka milionów ton ścieków i płynnych odpadów chloroorganicznych, głównie pochodnych metanu, etanu, propanu. i fenolu. Są to ścieki będące roztworami wodnymi, zawierające organiczne związki chloru lub odpady ciekłe w formie mieszanin, złożonych głównie z frakcji organicznej różnych związków chloro- i niechloroorganicznych o właściwościach[...]

Dioksyny w produktach termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków chloru

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania kilku wybranych związków chloroorganicznych, w tym na zawartość adsorbowalnych organicznych chlorowców (AOX) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/Fs). W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-910 oraz miedziowo-cynkowy TMC 3/1. Utlenia[...]

Spis autorów rocznika 2011

Czytaj za darmo! »

Adler Roman - 6/24; 8/26; 9/4; 10/18; 11/4 Andrusiewicz Wojciech - 2/32 Antoniszczak Sabina - 1-12/12; 1/13; 2/3, 13; 3/15, 46; 4/15; 5/5, 13, 46; 6/3; 7/5, 13; 8/5, 15; 9/45; 10/13; 11/13, 24 Balasińska‑Świtkowska Elżbieta - 1-2/54; 3-10/44; 11/54; 12/44 Beica Witold - 2/31 Bieś Bronisław - 1-7/33, 37; 8-12/37 Bożejewicz Elżbieta - 2/15; 7/13; 8/44 Busza Tomasz - 3/44 Chańska Aleksandr[...]

Pająki chronione na znaczkach Poczty Polskiej


  W latach 90. XX wieku Zbigniew Guzowski kilkakrotnie opisywał w AURZ E znaczki pocztowe w różnych aspektach ochrony środowiska, emitowane w Polsce [1] i za granicą [2-6]. Propagując wiedzę o grzybach, zamieściłem w styczniu 2013 r. w Dodatku Ekologicznym dla Szkół artykuł pt. "Grzyby w polskich lasach" [7], natomiast w październiku tego samego roku opisałem kartki pocztowe wydane w latach 2011-2013, dotyczące zwierząt hodowanych w 12 krajowych ogrodach zoologicznych [8]. W styczniu 2014 r. Poczta Polska SA wydała kolejne cztery kartki pocztowe z chronionymi okazami, żyjącymi w placówkach zoologicznych mieszczących się w Bydgoszczy, Kadzidłowie, Świerkocinie i Gdyni [9]. Z kolei parki narodowe w Polsce i atrakcyjne krajobrazy naszej ojczyzny były przedstawiane na kartkach pocztowych przez Lucjana Piekarza, m. in. w 2003 i 2006 r. [10, 11]. Jednak Poczta Polska aż do listopada 2013 r. nie wprowadziła do obiegu żadnego znaczka z pająkiem, mimo wydania w 52 latach kilku serii z bezkręgowcami, zwłaszcza owadami, pierwszych 12 walorów w 1961 r. [12]. W ostatnich latach na łamach Aury także nie znalazłem opracowań na temat pająków, a jedynie wzmianki o ich występowaniu w konkretnych siedliskach i dwie fotografie tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi) [13-15]. Pająki na nowych znaczkach polskich Dnia 29 listopada 2013 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji pt. "Pająki chronione w Polsce". Przedstawiono cztery gatunki pająków z ośmiu chronionych w Polsce rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 września 2004[...]

Muzeum kanału - "Dętka" w Łodzi

Czytaj za darmo! »

Historia łódzkiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej sięga początków XX wieku. W 1901 r. ówczesne władze miasta Łodzi zleciły sławnemu projektantowi kanałów - Sir Williamowi Heerleinowi Lindleyowi (1853-1917), opracowanie oddzielnych projektów obydwu infrastruktur komunalnych. Solidnie wykonane projekty uwzględniające uwarunkowania gospodarcze, geologiczne i topograficzne miasta zostały przekazane zleceniodawcy w 1909 r., ale realizacja ich w Łodzi została odłożona ze względów finansowych. W 1919 r. miasto liczące prawie 450 tys. mieszkańców wciąż nie miało kanalizacji komunalnej, a przemysłowa była fragmentaryczna. Prace na dużą skalę nad budową sieci kanalizacyjnej Łodzi rozpoczęto dopiero w 1925 r. pod kierownictwem inż. Stefana Skrzywana (1876-1932), naczelnego inżyniera W[...]

 Strona 1  Następna strona »