Wyniki 1-10 spośród 94 dla zapytania: żarczyński

Walory przyrodnicze i krajoznawcze Rozewia i Lisiego Jaru (2) DOI:


  W pierwszej części artykułu opisano historię i stan dzisiejszy obydwu latarni morskich na klifie w Rozewiu, tj. pracującej Rozewie I i pełniącej funkcję budynku administracyjnego Rozewie II. Ponadto ukazano walory krajoznawcze, edukacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe tzw. Blizarium Rozewskiego oraz jego otoczenia. Z kolei przedstawiamy charakterystykę przyrodniczą i krajoznawczą klifu nadbałtyckiego z rezerwatem przyrody Przylądek Rozewski oraz wąwozem Lisi Jar w tej części artykułu. Rezerwat buków i wybrzeże w Rozewiu Na stromym klifie, mierzącym około 50 m wysokości, znajduje się mieszany bukowy las chroniony jako rezerwat przyrody Przylądek Rozewski, utworzony w 1959 r. na powierzchni 12,15 ha. Można tu podziwiać wspaniałe buki, wśród których są drzewa liczące do 200 lat. Rosną tu także pojedyncze okazy brzozy, dzikiej gruszy, świerka, klonu i jarzębiny. Poniżej koron drzew rozwijają się krzewy leszczyny, wikliny, jałowca, jeżyn, malin, głogu i kaliny. Runo leśne tworzą rośliny towarzyszące bukom, a zwłaszcza widłak torfowy, bluszcz, wrzos i storczyki. Przylądek Rozewie znajduje się na jednym z głównych szlaków przelotu ptaków wędrownych, co sprawia, że wiosną i jesienią różne gatunki przelatują nad tutejszym rezerwatem, a niektóre zatrzymują się dla odpoczynku.W pobliżu latarni morskiej Rozewie I można zejść po dość stromym klifie, ocienionym okazałym lasem bukowym, nad brzeg Bałtyku. W tym rejonie wobec osuwania się klifu, podmywanego przez fale morskie, już w 1896 r. zbudowano kamienno- betonową opaskę falochronową o długości niespełna kilometra, co przerwało abrazyjną działalność morza na tym odcinku. Fale morskie, przez 115 lat rozbijając się o kamienie i odlewy betonowe, [...]

Unieszkodliwianie organicznych związków chloru, siarki i azotu metodą termokatalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania wybranych organicznych związków chloru, siarki i azotu: 1,2-dichloropropanu, chlorohydryny propylenowej, tetrachlorometanu, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, tetrachloroetylenu, 2,4-dichlorofenolu oraz trietanoloaminy, difenylosulfonu i tiazolu. W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-[...]

Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Rocznie na świecie powstaje w procesach przemysłowych kilka milionów ton ścieków i płynnych odpadów chloroorganicznych, głównie pochodnych metanu, etanu, propanu. i fenolu. Są to ścieki będące roztworami wodnymi, zawierające organiczne związki chloru lub odpady ciekłe w formie mieszanin, złożonych głównie z frakcji organicznej różnych związków chloro- i niechloroorganicznych o właściwościach[...]

Dioksyny w produktach termokatalitycznego utleniania wybranych organicznych związków chloru

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ katalizatorów i temperatury na skład gazowych i ciekłych produktów reakcji utleniania kilku wybranych związków chloroorganicznych, w tym na zawartość adsorbowalnych organicznych chlorowców (AOX) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD/Fs). W doświadczeniach stosowano katalizatory: platynowy KP-910 oraz miedziowo-cynkowy TMC 3/1. Utlenia[...]

Sorbenty do odsiarczania biogazu na osnowie związków żelaza. Cz. 2. Granulaty i masy odsiarczające DOI:10.15199/2.2019.11.1


  W części 1 pracy przedstawiono występowanie, właściwości i możliwości stosowania sypkich rud darniowych do oczyszczania biogazu, zarówno naturalnych, jak i modyfikowanych, np. poprzez dodatek alkaliów, związków żelaza i środków spulchniających, jak trociny lub wióry [1-5]. Oprócz powyższych sorbentów do usuwania siarkowodoru stosuje się granulowane masy odsiarczające, zwykle nie będące pochodną rud darniowych. Celem drugiej części artykułu jest przegląd wybranych sorbentów stałych zawierających żelazo, stosowanych w Polsce do oczyszczania biogazu, np. sztucznie otrzymanych uwodnionych tlenków żelaza i/lub wodorotlenku żelaza(III) [5-13], sorbentu haloizytowego [14-20] oraz niektórych granulowanych mas odsiarczających [16, 21-25]. Należy jednak pamiętać, że jako sorbenty stałe siarkowodoru są stosowane także węgle aktywne, preparaty krzemionkowe, zeolity a nawet systemy membranowe. Te jednak nie zawierają związków żelaza [4, 5]. Najkorzystniejszym sposobem zagospodarowania oczyszczonego biogazu jest jego spalanie w jednostkach kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną i ciepło, które to zwykle są zużywane na terenie oczyszczalni ścieków [2-11, 14-16, 19, 21, 25-29]. Syntetyczne tlenki i wodorotlenki żelaza W procesach oczyszczania biogazu oprócz tlenków żelaza często stosuje się wodorotlenek żelaza(III) o wzorze formalnym Fe(OH)3. W rzeczywistości jego skład jest zmienny i wyraża się wzorem xFe2O3· yH2O. Siarkowodór jest wiązany przez opisywany wodorotlenek według reakcji zachodzącej na powierzchni i w porach sorbentu: Fe(OH)3 + 3H2S  Fe2S3 + 6H2O Z równania reakcji wynika, że następuje naturalne wysycenie złoża siarczkiem żelaza( III) oraz wydziela się woda. Nadmierne zawilgocenie rudy można usunąć poprzez łagodne podgrzanie jej złoża oraz jego podsuszenie bądź też poprzez podłączenie wymuszonego przepływu powietrza. Zaś natlenienie złoża wyczerpanego sorbentu żelazowego przywraca mu[...]

Spis autorów rocznika 2011

Czytaj za darmo! »

Adler Roman - 6/24; 8/26; 9/4; 10/18; 11/4 Andrusiewicz Wojciech - 2/32 Antoniszczak Sabina - 1-12/12; 1/13; 2/3, 13; 3/15, 46; 4/15; 5/5, 13, 46; 6/3; 7/5, 13; 8/5, 15; 9/45; 10/13; 11/13, 24 Balasińska‑Świtkowska Elżbieta - 1-2/54; 3-10/44; 11/54; 12/44 Beica Witold - 2/31 Bieś Bronisław - 1-7/33, 37; 8-12/37 Bożejewicz Elżbieta - 2/15; 7/13; 8/44 Busza Tomasz - 3/44 Chańska Aleksandr[...]

Pająki chronione na znaczkach Poczty Polskiej


  W latach 90. XX wieku Zbigniew Guzowski kilkakrotnie opisywał w AURZ E znaczki pocztowe w różnych aspektach ochrony środowiska, emitowane w Polsce [1] i za granicą [2-6]. Propagując wiedzę o grzybach, zamieściłem w styczniu 2013 r. w Dodatku Ekologicznym dla Szkół artykuł pt. "Grzyby w polskich lasach" [7], natomiast w październiku tego samego roku opisałem kartki pocztowe wydane w latach 2011-2013, dotyczące zwierząt hodowanych w 12 krajowych ogrodach zoologicznych [8]. W styczniu 2014 r. Poczta Polska SA wydała kolejne cztery kartki pocztowe z chronionymi okazami, żyjącymi w placówkach zoologicznych mieszczących się w Bydgoszczy, Kadzidłowie, Świerkocinie i Gdyni [9]. Z kolei parki narodowe w Polsce i atrakcyjne krajobrazy naszej ojczyzny były przedstawiane na kartkach pocztowych przez Lucjana Piekarza, m. in. w 2003 i 2006 r. [10, 11]. Jednak Poczta Polska aż do listopada 2013 r. nie wprowadziła do obiegu żadnego znaczka z pająkiem, mimo wydania w 52 latach kilku serii z bezkręgowcami, zwłaszcza owadami, pierwszych 12 walorów w 1961 r. [12]. W ostatnich latach na łamach Aury także nie znalazłem opracowań na temat pająków, a jedynie wzmianki o ich występowaniu w konkretnych siedliskach i dwie fotografie tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi) [13-15]. Pająki na nowych znaczkach polskich Dnia 29 listopada 2013 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki pocztowe emisji pt. "Pająki chronione w Polsce". Przedstawiono cztery gatunki pająków z ośmiu chronionych w Polsce rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 września 2004[...]

Muzeum kanału - "Dętka" w Łodzi

Czytaj za darmo! »

Historia łódzkiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej sięga początków XX wieku. W 1901 r. ówczesne władze miasta Łodzi zleciły sławnemu projektantowi kanałów - Sir Williamowi Heerleinowi Lindleyowi (1853-1917), opracowanie oddzielnych projektów obydwu infrastruktur komunalnych. Solidnie wykonane projekty uwzględniające uwarunkowania gospodarcze, geologiczne i topograficzne miasta zostały przekazane zleceniodawcy w 1909 r., ale realizacja ich w Łodzi została odłożona ze względów finansowych. W 1919 r. miasto liczące prawie 450 tys. mieszkańców wciąż nie miało kanalizacji komunalnej, a przemysłowa była fragmentaryczna. Prace na dużą skalę nad budową sieci kanalizacyjnej Łodzi rozpoczęto dopiero w 1925 r. pod kierownictwem inż. Stefana Skrzywana (1876-1932), naczelnego inżyniera W[...]

 Strona 1  Następna strona »