Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: gospodarka wodna

Pierwsi absolwenci kierunku studiów "Inżynieria i gospodarka wodna" DOI:

Czytaj za darmo! »

W 2009 r. Zarząd Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wystąpił z inicjatywą utworzenia kierunku studiów "zawierającego w programie treści związane z szeroko pojętą gospodarka wodną, szczególnie w skali zlewni". Inicjatywa ta, jako kierunek "Inżynieria i gospodarka wodna", została poparta przez wiele jednostek organizacyjnych, m.in.: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, cztery uczelnie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT oraz trzy komitety Polskiej Akademii Nauk [Żelazo 2010]. Pierwszą uczelnią kształcącą na tym kierunku został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, którego Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uz[...]

Unikatowy kierunek studiów - INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - pierwszy nabór w roku akademickim 2011/2012


  Inicjatywa powołania nowego, unikatowego kierunku studiów jest odpowiedzią na liczne sygnały ze strony administracji rządowej (KZGW, RZGW), samorządowej oraz pracodawców, o pilnej potrzebie kształcenia kadr odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej wynikających z wdrożenia do prawa krajowego zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zarządzanie i ochrona zasobów wodnych to bardzo ważny obszar gospodarki, szczególnie dla takiego kraju jak Polska, mającego jedne z najmniejszych zasobów wody w Europie. Zagadnienie to nabiera jeszcze większego znaczenia w aspekcie prognozowanych zmian klimatycznych, zapowiadających m.in. występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych - nawalnych opadów i długotrwałych okresów bezopadowych W związku z tym cztery uczelnie: SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, we współpracy z trzema komitetami PAN - Gospodarki Wodnej, Inżynierii Lądowej i Wodnej, Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego, podjęły inicjatywę powołania unikatowego kierunku studiów - inżynieria i gospodarka wodna - mającego za zadanie wykształcić specjalistę spełniającego wymagania przyszłego pracodawcy. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła[...]

Wybrano laureatów konkursu ECO-MIASTO 2015 DOI:


  Kraków, Bielsko-Biała, Kościerzyna, Wrocław, Tczew, Zabrze i Puławy to miasta, które zostały laureatami tegorocznej, już trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO. Kraków zwyciężył w kategorii mobilność zrównoważona, Bielsko-Biała i Kościerzyna w kategorii efektywność energetyczna, Wrocław i Tczew zostały nagrodzone w gospodarce odpadami, a Zabrze i Puławy w gospodarce wodnej. Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Bardzo się cieszę, że aż tyle polskich miast zgłosiło się do konkursu ECO- -MIASTO. Z roku na rok jest ich więcej, co pokazuje, że takie inicjatywy są w Polsce potrzebne, a nasze działania przynoszą efekty. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, bo zasługują oni na to, aby być wzorem dla innych samorządów w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna inicjatywa ECO-MIASTO jest tym ważniejsza, ponieważ to właśnie Francja będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP21, którego celem będzie osiągnięcie międ[...]

Eugeniusz Kulwieć 1908-1987

Czytaj za darmo! »

Wybitny specjalista melioracji wodnych, pracownik Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, wykładowca SGGW, redaktor działu w "Gospodarce Wodnej", główny specjalista w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Wodnych Melioracji. Eugeniusz Ryszard Kulwieć ur. 2 VIII 1908 r. w Ogrodzieńcu (woj. katowickie), syn Gustawa (inteligencja). Ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. T. Czackiego w Warszawie w 1927 r. i wstąpił na Wydział Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej. Stopień inżyniera hydrotechnika uzyskał w 1936 r. Podjął pracę w Stanisławowskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zajmował się głównie studiami i projektami regulacji rzek. Przeniesiony do Oddziału Wodno-Melioracyjnego w Białymstoku (1938 r.), pracował tam do wybuchu wojny. Odbył kampanię wrześniową i [...]

W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej

Czytaj za darmo! »

Powiązanie rozwoju gospodarczego z dostępnością wody wskazuje jednoznacznie na wysoką rangę gospodarki wodnej. Wskazuje także, że zaspokojenie dużych i różnorodnych potrzeb wodnych w gospodarce narodowej nie jest możliwe bez racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, do czego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura wodna. Należy także zaznaczyć, że uwarunkowania programowania, realizacji i eksploatacji tej infrastruktury uległy w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom. Wynikają one głównie z potrzeby ochrony środowiska związanego z ekosystemami wodnymi. Bardzo wyraźnie ujmuje to Ramowa Dyrektywa Wodna, która ustanawia ramy do działań na rzecz ochrony wszelkich typów wód we Wspólnocie (tzn. śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz[...]

Fotoreportaż z budowy zbiornika wodnego Dębe


  Stopień Dębe na Narwi był pierwszą dużą inwestycją w dziedzinie budownictwa wodnego w powojennej Polsce. Jej realizacja umożliwiła spiętrzenie wód Narwi i Bugu, i utworzenie w efekcie zbiornika wodnego o całkowitej pojemności 94,3 mln m3, powierzchni 3300 ha i długości ok. 40 km, przy średniej głębokości 3,0 m, znanego pod nazwą Jezioro Zegrzyńskie. Kompletną dokumentację projektową opracowało ówczesne Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" w Warszawie - biuro, które funkcjonowało na polskim rynku przez kilkadziesiąt lat jako "Hydroprojekt", a obecnie (od jesieni zeszłego roku) działa pod nazwą DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. Pod koniec lat 50., kiedy biuro "Hydroprojekt" przygotowywało pierwsze koncepcje proj[...]

Msze św. za hydrotechników

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone jesienią 2002 r. obchody 50. rocznicy utworzenia Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych (późniejszego Centralnego Zarządu Wód Śródlądowych istniejącego do 1973 r.) zapoczątkowały odprawianie w następnych latach mszy św. za zmarłych jego dyrektorów i cały personel pracowniczy. Odtąd intencje mszalne obejmowały także silnie utrwaloną w mej pamięci podczas wieloletniej [...]

ECO-MIASTO PO RAZ TRZECI DOI:


  Rozpoczyna się trzecia edycja projektu ECO-MIASTO. Program promujący koncepcję rozwoju miast, łączącą kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe co roku skupia uwagę polskich samorządów na zrównoważonym rozwoju. Elementami składającymi się na tegoroczną edycję projektu są: konkurs ECO-MIASTO, seminaria tematyczne oraz strona internetowa eco-miasto.pl. Tematyka natomiast odpowiada czterem kategoriom konkursowym i porusza kwestie związane z mobilnością zrównoważoną, efektywnością energetyczną, gospodarką odpadami oraz gospodarką wodną, która dołączyła do konkursu jako nowa kategoria. Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, EDF P[...]

*

Czytaj za darmo! »

B ardzo ucieszył mnie artykuł "Dla kogo kształcimy kadry?" przygotowany przez Pana mgr. inż. Stanisława Szpi- lę, w nawiązaniu do publikacji w "Go- spodarce Wodnej" nr 2 z 2010 r. pt. "W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej". Pan S. Szpila podnosi w swoim tek- ście wiele problemów nurtujących bran- żę gospodarki wodnej. Ogólne przesła- nie tekstu wskazuje na potrzebę nowe- go spojrzenia na gospodarkę wodną lub inaczej mówiąc - poważnej jej reformy. Podzielam ten pogląd i był on wyrażo- ny w kilku opracowaniach, w których współuczestniczyłem (m.in. ekspertyzy KGW PAN oraz materiał pt. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami). Moja publikacja pt. "W kwestii kształ- cenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej" dotyczy tylko jednego z wielu elementów, które wymagają poprawy. Sądzę, że inne problemy zasygnali- zowane przez Pana S. Szpilę zostaną także podjęte przez odpowiednich spe- cjalistów i doprowadzą do oczekiwanej poprawy. Poprawa modelu kszta[...]

 Strona 1  Następna strona »