Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: materiały budowlane

4 lata działalności PKN/KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa


  Zrównoważony rozwój jest główną ideą postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Potrzeba wdrożenia wynikających z niej zasad dotyczy również budownictwa, które jest istotnym elementem rynku i stanowi źródło ok. 10% PKB Unii Europejskiej, daje zatrudnienie 20 mln osób, a także wywiera istotny wpływ na środowisko, którego ochrona jest jednym z filarów wspomnianej koncepcji. W budownictwie zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju uwzględnia się m.in. następujące kwestie: ● ochronę środowiska, np. przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; ● zdrowie i komfort użytkowników, jakość powietrza wewnątrz budynków, komfort cieplny i akustyczny; ● efektywność ekonomiczną wyrażaną przez optymalizację kosztów cyklu życia budynku. Wzwiązku z tymw2004 r. Komisja EuropejskawydałamandatM/ 350, zobowiązujący Europejski Komitet Normalizacyjny CENdo zapewnienia przemysłowimetod umożliwiających dostarczanie informacji na temat właściwości środowiskowych budynkówiwyrobówbudowlanych.Wodpowiedzi namandat, w 2005 r. został utworzony Komitet Techniczny CEN/TC 350 "Zrównoważone budownictwo" ("Sustainability of construction Works"), który prowadzi prace nad normami związanymi ze zrównoważonym budownictwem na poziomie europejskim. Wiąże się z tym konieczność tworzenia rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju [1] w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach infrastruktury. Aby możliwe było szybkie i efektywne wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, konieczna jest powszechna dostępność odpowiednich normi specyfikacji technicznych.Wymaga to opracowania przedewszystkimnormhoryzontalnych, formułujących ogólne zasady dotyczące oceny zrównoważoności wszystkich typów budynków i wyrobów [2]. W2008 r. dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wystosował do prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego propozycję powołania przy Sektorze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych nowego[...]

Krajowy rynekmateriałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2016 r. DOI:10.15199/33.2017.04.01


  W2016 r. polski rynek materiałów do wznoszenia ścian ponownie osiągnął bardzo dobre wyniki (rysunek 1) [1, 2].Wprawdzie nie tak dobre jak w rekordowym2007 r., ale zbliżył się do tych z lat 2008, 2010 i 2011. Należy również podkreślić, że był to już czwarty kolejny rok wzrostu wynikającego z ciągle dobrej koniunktury dla budowy mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz zauważalnego w 2016 r. wzrostu w budownictwie jednorodzinnym. Podstawowymi materiałami do wykonywania ścian w polskim budownictwie są beton komórkowy i ceramika, a w dalszej kolejności silikaty i beton (rysunek 2). Te dwa pierwsze materiały znajdują zastosowanie przy budowie praktycznie wszystkich rodzajów budynków[...]

Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny DOI:10.15199/33.2018.12.27


  Tradycyjny beton jest traktowany na poziomie mikrostruktury jako kompozyt zbudowany z matrycy cementowej, inkluzji w postaci kruszywa oraz warstw stykowych występujących na granicy dwóch głównych faz [13]. Należy dodać, że rodzaj materiałów wykorzystywanych jako inkluzje w kompozycie betonowym pozostaje niezmienny od wielu lat. Podstawowymi wypełniaczami w strukturze betonu są bowiem kruszywa naturalne, kamienne oraz łamane [14]. W przypadku budowy drugiej z podstawowych faz w kompozycie betonowym, czyli matrycy cementowej, jej skład jest już od kilkudziesięciu lat poddawany ciągłym ulepszeniom. W celu poprawy parametrów mieszanki betonowej i samego betonu oraz zwiększenia trwałości materiału, skład spoiwa cementowego modyfikowany jest dodatkami mineralnymi [8, 20] i domieszkami chemicznymi [6, 15]. W związku z tym na coraz większą skalę stosowane są w przemyśle cementowym spoiwa wieloskładnikowe [9]. Kompozyty, w których zmniejsza się zużycie cementu portlandzkiego, a tym samym ogranicza emisję CO2 powstającego w procesie wypalania klinkieru, określa się jako zielone betony [1, 2]. Jednymz najczęściej wykorzystywanych i najbardziej efektywnych substytutów cementu portlandzkiego w betonie jest krzemionkowy popiół lotny (Fly ash - FA) [6, 22], który poprawia parametry mechaniczne i odporność na pękanie kompozytuwujęciu liniowejmechaniki pękania [10, 11].Obecność tego dodatku wzmacnia równieżmatrycę cementową[...]

Musimy pamiętać o przeszłości, aby budować przyszłość DOI:


  Jubileusz 70-leciamiesięcznika "Materiały Budowlane" jest okazją do podsumowania tego, co przeminęło i do spojrzenia w przyszłość. Historię czasopisma charakteryzuje ciągłość tematyki dotyczącej rozwoju materiałów i technologii budowlanych oraz rozszerzenie jej o problematykę szeroko pojętego budownictwa, począwszy od projektowania, przez cały proces inwestycyjno-budowlany, na eksploatacji obiektów skończywszy. Drugi bardzo ważny wyróżnik czasopisma, to zachowanie równowagi pomiędzy prezentowaniempraktycznejwiedzy i podstaw naukowych budownictwa. Do rozwojumiesięcznika "Materiały Budowlane" przyczyniły się trzy pokolenia inżynierów pracujących w przemyśle materiałów budowlanych i na budowach oraz w zapleczu naukowo-badawczym i na wydziałach budownictwa wyższych uczelni. 1946 rok... Pierwszy numer miesięcznika "Materiały Budowlane"ukazał sięwpaździerniku1946r. w Poznaniu, jako organ prasowy OkręgowychZjednoczeńWytwórniMateriałówBudowlanych podległychMinisterstwu Odbudowy. Wydawcą byłwówczasCentralnyZarządPrzemysłuMineralnego (fotografia1),aod 1951 r.WydawnictwoNaczelnejOrganizacji Technicznej. Czasopismo poświęcone było produkcji i stosowaniu materiałów budowlanych, którychwówczas bardzo brakowało do odbudowy kraju ze zniszczeńwojennych, dlatego też tematów nie brakowało. Przemysł materiałów budowlanych zaczął się więc dynamicznie rozwijać i był priorytetowo traktowany przez ówczesne władze. W takich warunkach minęło pięcio- i dziesięciolecie czasopisma. Już wówczas poruszano na jego łamach takie tematy, jak: pyły lotne-niewykorzystanysurowiecbudowlany; gips tworzywemprzyszłości;właściwościwaty żużlowej; beton komórkowy - nowoczesny materiał budowlany; oszczędność surowców i energii.Wiele z nich jestwciąż aktualnych. Czasopismo uatrakcyjniały specjalne dodatki przygotowywane przez zaplecze naukowo- badawcze budownictwa. Już w 1951 r. pojawił się Biuletyn Instytutu Techniki Budowlanej, w 1952 r. - Biuletyn Ins[...]

30 lat Drukarni Lotos Poligrafia DOI:

Czytaj za darmo! »

27 kwietnia br. minęło 30 lat działalności Drukarni Lotos Poligrafia, w której od 1991 r. drukowany jest miesięcznik "Materiały Budowlane". Jesteśmy obecnie najstarszym klientem i pamiętamy początki funkcjonowania Lotosu w wynajmowanych lokalach przy ul. Ząbkowskiej oraz ul. Gdańskiej wWarszawie. Następnie firma przeniosła się na kilkanaście lat do siedziby przy ul. Mińskiej. W tym czasie z niewielkiej drukarni rozwinęła się w nowoczesny zakład poligraficzny. Od grudnia 2002 r. funkcjonuje we własnym obiekcie o powierzchni 2080 m2 przy ul. Wał Miedzeszyński 98 w Warszawie. Jej właścicielem jest rodzina Dreszerów: Prezes Edward Dreszer reprezentuje trzecie pokolenie poligrafów[...]

XXIX Konferencja "Awarie Budowlane" DOI:

Czytaj za darmo! »

Tegoroczna edycja konferencji, zorganizowanej przezWydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego UniwersytetuTechnologicznegowSzczecinie, Szczeciński Oddział PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej wWarszawie, odbyła się 20 - 24.05.2019 r. tradycyjnie w Międzyzdrojach, po raz pierwszy pod nazwą InternationalConference on Structural Failures - Awarie Budowlane. Podobnie jak w latach poprzednich patronat merytoryczny nad konferencją objął Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, natomiast[...]

Departament Prawny GUNB informuje DOI:


  Jak należy rozumieć pojęcie "mapy zasadniczej" użyte w art. 29a ustawy - Prawo budowlane w związku z budową przyłączy? Przepisy ustawy - Prawo budowlane przewidują dwa tryby wykonania przyłącza: bez zgłoszenia (art. 29a ustawy) lub na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy).Wpierwszymprzypadku realizacja przyłącza odbywa się bez udziału i wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestor ma obowiązek sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lubmapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo geodezyjn[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Podsumowanie


  Od kwietniowego numeru, w miesięczniku "Materiały Budowlane" ukazał się cykl artykułów pod wspólnymtytułemJak wymagania środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych [1], w których eksperci ITB prezentowali sukcesywnie swoje poglądy na temat zmian, jakie zagadnienia środowiskowe implikują w zakresie wymagań podstawowych (WP) dotyczących obiektów budowlanych. Zmiany te wynikają m.in. z aspektów zrównoważonego rozwoju w budownictwie wprowadzających nowe zagadnienia związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, ochroną zdrowia ludzi i efektywnością ekonomiczną [2]. Wymagania podstawowe omówiono w kolejności podanej w tabeli 1.pobieżnej analizy WP zawartych w Rozporządzeniu PE nr 305/2011, tzw. CPR [8], przedstawionych w tabeli 2 wynika, że nie wszystkie wymagania podstawowe zdefiniowane w dyrektywie 89/106/EWG poddano wpływowi wymagań środowiskowych. Natomiast analiza informacji zawartych w cyklu artykułów opublikowanych w miesięczniku "Materiały Budowlane" uprawnia do innych wniosków, zaprezentowanych również w referacie wygłoszonym podczas tegorocznej Konferencji Krynickiej [9]. Przede wszystkim zrównoważone budownictwo znalazło formalny wyraz w rozporządzeniu [8] w postaci nowego wymagania nr 7 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Możliwości interpretacji zapisów tego wymagania przez państwa członkowskie są bardzo szerokie, podobnie jak zakres wskaźników możliwych do wykorzystania podczas jego weryfikacji. W treści CPR wskazuje się sposoby i narzędzia tej weryfikacji - stosowne normy europejskie i zgodne z nimi deklaracje środowiskowe. Zharmonizowane normy wyrobów będą zawierały odniesienia do odpowiednich metod weryfikacji pozwalających[...]

 Strona 1  Następna strona »