Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: elektronika

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW


  PIOTROWSKA A., KAMIŃSKA E.: Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych - Panorama Projektu PO IG 01.03.01-00-159/08 InTechFun Elektronika (LII), nr 9/2011, s. 19 Nakreślono tło ustanowienia projektu i zasadność podjęcia prowadzonych prac. Przedstawiono cele projektu i zakres działalności badawczo-rozwojowej. Omówiono strategię badawczą przyjętą dla realizacji zasadniczego celu naukowego projektu jakim jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych i projektowych, a w oparciu o nie realizacja nowych przyrządów półprzewodnikowych wykorzystujących półprzewodniki szerokoprzerwowe - ZnO i półprzewodniki pokrewne, GaN i materiały pokrewne oraz SiC. Przedstawiono kryteria oceny postępu prac i specyfikację wyników końcowych, zwracając uwagę na to iż końcowym wynikiem projektu ma być nie tylko demonstracja nowych struktur materiałowych i przyrządów półprzewodnikowych lecz także realizacja interdyscyplinarnej platformy B+R umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zarówno w czasie trwania projektu jak i w skali długoczasowej, minimum przez 5 lat po zakończeniu projektu. Słowa kluczowe: półprzewodniki szerokoprzerwowe, przyrządy elektroniczne RF, przyrządy półprzewodnikowe dużej mocy, elektronika wysokotemperaturowa, fotonika, sensory optoelektroniczne, spitronika PIOTROWSKA A., KAMIŃSKA E.: Innovative technologies of multifunctional materials and structures for nanoelectronics, photonics, spintronics and sensor techniques - Overview of the Project PO IG 01.03.01-00-159/08 InTechFun Elektronika (LII), no 9/2011, p. 19 Background information on the project and a motivation behind have been outlined, project goals and scope have been presented. Research strategy has been discussed which aims at developing innovative technological processes and designs, and basing on these, novel semiconductor devices making use of wide bandgap semiconductors[...]

Technika Akceleratorowa Seria Wydawnicza Recenzowanych Monografii: CERN - Politechnika Warszawska


  Europejskie projekty badawczo-infrastrukturalne w dziedzinie techniki akceleratorowej W roku 2008 rozpoczęto publikację naukowej Serii Wydawniczej pt. Technika Akceleratorowa, we współpracy CERN i Politechniką Warszawską. Idea serii powstała w wyniku realizacji europejskiego projektu badawczo - inwestycyjnego CARE (2004-2008). Formalnie została zatwierdzona przez następny projekt EuCARD (2008-2013). Ze względu na znaczne zainteresowanie europejskiego środowiska naukowego, publikacja serii została przedłużona w ramach projektu EuCARD-2 (2013-2017). Do chwili obecnej opublikowano łącznie 18 tomów, kilka następnych jest w przygotowaniu redakcyjnym. W serii publikowane są prace habilitacyjne, monografie profesorskie, wyróżniające się prace doktorskie oraz dokładnie opracowane raporty techniczne kolaboracji akceleratorowych dotyczące budowy infrastruktur badawczych, a także autorskie monografie specjalistów z omawianej dziedziny, bądź związanych z wymienionymi projektami Europejskimi. W czasie realizacji europejskiego projektu badawczego i infrastrukturalnego FP6 CARE 2004-2008 (Coordinated Accelerator Research in Europe) dotyczącego koordynacji rozwoju wielkich urządzeń badawczych techniki akceleratorowej w Europie postanowiono rozpocząć wydawanie, związanej z tym projektem, naukowej serii wydawniczej recenzowanych monografii z tej dziedziny. Była to zupełnie nowa i dość odważna koncepcja połączenia rodzaju wydawnictwa stricte naukowego, w pełni recenzowanego, z przejściowym projektem trwającym "jedynie" cztery lub pięć lat. Do tej pory nigdy czegoś takiego nie robiono. Pomysł okazał się znacznym sukcesem. Seria wydawnicza, już dość znana i ceniona w świecie akceleratorowym jako (CERN - WUT) Editorial Series on Accelerator Science and Technology, jest kontynuowana ze znacznym powodzeniem już w kolejnym trzecim projekcie europejskim EuCARD2 i posiada gwarancje logistyczne, w chwili obecnej, do roku 2017, kiedy to minie 10 l[...]

Rozwój nauk optycznych w kraju


  Krajowe środowiska naukowe i techniczne optyki i fotoniki.Środowisko naukowe i techniczne optyki, fizyki fotonu, fotoniki i optoelektroniki jest zgrupowane w kraju w kilku organizacjach. Są to Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (PSP), Polski Komitet Optoelektroniki SEP , Sekcja Fotoniki KEiT PAN, Klub Laserowy na WAT oraz Sekcja Optyki PT F (związana z organizacjami EP S i EO S), a także kilka innych, np. grupa związana z International Commission of Optics ICO . Każde z tych środowisk posiada nieco odmienną specyfikę. PSP, związane od początku z organizacją SPIE , wydaje kwartalnik Photonics Letters of Poland, stymuluje współpracę międzynarodową i organizuje konferencje w czasie targów przemysłowych fotoniki. PKOpto organizuje dyplomowe konkursy dydaktyczne z dziedziny fotoniki. KEiT PAN patronuje krajowym konferencjom z dziedziny techniki laserowej, światłowodów oraz zastosowaniom fotoniki.SO-PT F podj..a si. ostatnio organizacji cyklicznej .Polskiej Konferencji Optycznej?h. Trzecia edycja tej konferencji PKO?f2013 [www.pko.zut.edu.pl] odby.a si. w Sandomierzu w dniach 30 czerwca . 4 lipca br. Czwarta konferencja z tego cyklu jest planowana za dwa lata w Gnie.nie. G.ownymi organizatorami konferencji byli prof. Ewa Weinert-Raczka z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego oraz prof. Czes.aw Radzewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja obejmuje nast.puj.c. tematyk. naukow. i techniczn.: optyka kwantowa, optyka nieliniowa; fizyka fotonu, optyka i technologia laserow oraz innych .rode. promieniowania spojnego; optoelektronika; optyczne uk.ady zintegrowane, optyka .wiat.owodowa; optyka medyczna; optyka instrumentalna; spektroskopia optyczna; metrologia optyczna; nowe materia.y optyczne; zastosowania optyki oraz dydaktyka optyki. W artykule dokonano przegl.du wybranych prac konferencji PKO?f2013, reprezentuj.cych ro.ne naukowe optyczne o.rodki krajowe. Przegl.d ten stanowi wi.c w pewnym sensie wybiorczy obraz kondycji nauk i techn[...]

Fotonika i Inżynieria Internetu


  Fotonika, zaawansowane systemy elektroniczne oraz inżynieria Internetu rozwijają się w kraju intensywnie, głównie na terenie uczelni i w instytutach badawczo-rozwojowych. Zapotrzebowanie na specjalistów inżynierów w zakresie zaawansowanego sprzętu i oprogramowania systematycznie wzrasta w kraju. Tradycyjne, XXVII Sympozjum Zespołu Naukowego PERG/ ELHEP z Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI Politechniki Warszawskiej odbyło się w dniach 4-5 lutego 2011 r. na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Patronami Sympozjum są: WEiTI PW, IEEE, SPIE, Komitet EiT PAN oraz Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne. W Sympozjum wzięło udział ok. 60 osób, głównie magistrantów i doktorantów PW oraz z współpracujących instytucji jak: IFD UW, IPJ, IFPiLM, ZFT PAN oraz CBK PAN. Wygłoszono kilkadziesiąt prezentacji naukowych dokumentujących postęp w pracach wykonywanych przez młodych naukowców na rzecz prowadzonych projektów badawczych, a także prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Sympozjum obejmowało następujące sesje: IT w medycynie, eksperymenty fizyki wysokich energii, inżynieria/ elektronika kosmiczna, czujniki sCCD i techniki obrazowania ultra-nisko-szumnego w pasmach optycznych i IR, nowe rozwiązania kart elektroniki z procesorami FPGA-DSP, efektywne komponentowe metody [...]

Elektronika organiczna

Czytaj za darmo! »

Pojęciem "elektronika organiczna" (czasem także "elektronika drukowana") są określane układy elektroniczne wytwarzane na powierzchni elastycznych folii z tworzyw sztucznych. Ich dobrze znanymi protoplastami są wieloprzewodowe taśmy elastyczne z naniesionymi równoległymi paskami metalicznymi stosowane w komputerach, drukarkach i innych urządzeniach peryferyjnych, a także często w sprzęcie elektronicznym powszechnego użytku jako kable łączeniowe. Tym razem są to czasem bardzo złożone układy elektroniczne z elementami czynnymi, jak tranzystory, układy scalone, diody świecące i fotoogniwa, a nawet całe urządzenia, jak np. telefony. Ich podstawową zaletą jest elastyczność (mechaniczna) i[...]

Życzę wszystkim Czytelnikom, Autorom i Osobom Współpracującym z redakcją "ELEKTRONIKI" dużo radości i sukcesów w życiu zawodowym w Nowym Roku 2015. DOI:

Czytaj za darmo! »

Jak Państwo zauważyli, miesięcznik naukowo-techniczny "ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania" jest rozpowszechniany i dociera w ramach prenumeraty do wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przemysłowych, różnych instytucji, a także do prywatnych osób interesujących się lub rozwijających szeroko rozumianą elektronikę. Artykuły publikowane s[...]

Czujnik z akustyczną falą powierzchniową do oznaczania amoniaku

Czytaj za darmo! »

Amoniak stosowany jest w wielu procesach produkcyjnych, występuje także w przyrodzie. Ze względu na szkodliwe oddziaływanie amoniaku na organizm ludzki, prowadzone są od wielu lat badania nad czujnikami do oznaczania amoniaku, w szczególności nad zastosowaniem do tego celu podzespołów piezoelektrycznych. Dotychczas w badaniach wykorzystywano rezonatory kwarcowe z falą objętościową (AFO) oraz[...]

 Strona 1  Następna strona »