Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: przemysł chemiczny

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1994 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemikaliów i wyrobów chemicznych (statystyka za I kwartał 1994 r.). Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Dane ujęto zgodnie z klasyfikacją EKD obowiązującą od 1 stycznia 1994 r. [...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I - III kwartał 1995 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemikaliów i wyrobów chemicznych. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I ÷ III kwartale 1995 r.Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące produkcji chemikaliów i [...]

Polski przemysł chemiczny w 1993 r. w statystyce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym w 1993 r. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Wielkość produkcji ważniejszych surowców i wyrobów chemicznych w 1993 r.Tabela 2. Wartość sprzedanych produktów przemysłu chemicznego w 1993 r. w porównaniu z wartością sprzeda[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1993 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym (statystyka za I kwartał 1993 r.). Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców i wyrobów chemicznych w I kwartale 1993 r. Tabela 4. Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego z[...]

Z historii czasopisma "Przemysł Chemiczny"

Czytaj za darmo! »

W dniu 1 stycznia 1917 r. wyszedł pierwszy numer nowego czasopisma chemicznego "Metan", miesięcznika do spraw przemysłu gazu ziemnego, wydanego staraniem lwowskiej spółki "Metan". Spółka ta powstała w dniu 31 października 1916 r. W artykule redakcyjnym w uzasadnieniu wyboru tematyki pisma wskazano na znaczny rozwój przemysłu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki już od lat osiemdz[...]

Pozycja polskiego przemysłu chemicznego w kraju i na świecie

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca jest próbą prezentacji głównych wskaźników charakteryzująych ogólnie polski przemysł chemiczny i porównania ich ze wskaźnikami innych ;ałęzi krajowego przemysłu przetwórczego, a także przemysłu chemicznego eprezentatywnych krajów Europy Zachodniej. W kraju edług przyjętej w Polsce systematyki Głównego Urzędu Statystycznego do przemysłu chemicznego są zaliczane: górnictwo i [...]

"Przemysł Chemiczny" w naukowych bazach danych


  Przemysł Chemiczny zajmuje wysoką pozycję na rynku polskich czasopism chemicznych. Warto podkreślić, że tytuł czasopisma jest wyjątkowo adekwatny do zawartych w nim treści, ponieważ ten ukazujący się od 1917 r. periodyk, pozostaje niezmiennie w bliskim związku z szeroko pojętym polskim przemysłem chemicznym. W felietonie jubileuszowym z okazji 90-lecia wydawnictwa1), redaktor naczelny dr Andrzej Szyprowski, pisząc o tradycjach pisma, akcentuje ową więź, będącą istotnym elementem realizacji misji Przemysłu Chemicznego, nakreślonej przez Ignacego Mościckiego, misji której formuła uległa z czasem rozszerzeniu. W pierwotnych założeniach priorytetową grupę odbiorców czasopisma stanowili inżynierowie zatrudnieni w zakładach przemysłowych, obecnie periodyk jest jednym z ważniejszych źródeł wiedzy o nowych technologiach i prowadzonych badaniach, również dla pracowników naukowych oraz studentów kierunków chemicznych i technicznych. Zachowanie, wbrew panującym trendom, języka polskiego w publikacjach pozwala większej grupie odbiorców śledzić rozwój prac z zakresu chemii i nauk pokrewnych w krajowych ośrodkach naukowo-badawczych. Celem opracowania jest bibliometryczna analiza czasopisma, która pozwoli na jakościową analizę zawartych w nim publikacji i może stanowić element podsumowania blisko stuletniej działalności wydawnictwa. Naukowe bazy danych Czasopismo Przemysł Chemiczny jest indeksowane w zagranicznych oraz polskich bazach bibliograficzno-abstraktowych. Do przeprowadzenia prezentowanych badań wybrano bazy SciFinder (Chemical Abstracts)2), Web of Knowledge3) i BazTech4). Bazy te pozwalają na określenie podstawowych wskaźników bibliometrycznych, takich jak liczba publikacji, wskaźniki cytowań, oraz reprezentowane dziedziny wiedzy. Baza Chemical Abstracts, dostępna obecnie na platformie SciFinder, niezmiennie od lat stanowi najobszerniejsze źródło wszelkiej informacji chemicznej. Zakres indeksowanych w bazie dokum[...]

nowa Rada programowa Przemysłu chemicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. Hieronim MACIEJEWSKI decyzją Prezydium ZG SITPChem z dnia 2 września 2019 r. został powołany na członka Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny. Pan H. Maciejewski w roku 1986 ukończył studia chemiczne na Politechnice Poznańskiej. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego na tej samej uczelni. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Specjalizuje się w technologiach otrzymywania związków krzemoorganicznych, syntezie, t[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1996 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.mgr Izabela Błaszczyk Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie Tabela 5. Rentowność przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I ÷II 1996 r. na tle innych gałęzi przemysłu T[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I÷III kwartał 1999 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I ÷III kwartał 1999 r. Tabela 2. Relacje ekonomiczne producentów chemikaliów i wyrobów chemicznyc[...]

 Strona 1  Następna strona »