Wyniki 1-10 spośród 1676 dla zapytania: grzyby

Grzybobranie

Czytaj za darmo! »

Kamieniem węgielnym polskiej kuchni są grzyby. Zbieranie grzybów zostało, i chyba słusznie, nazwane przez jednego z korespondentów zachodnich "jesienną chorobą Polaków". Bo któż z nas nie ruszał w złotą polską jesień do wilgotnych ciemnych borów czy piaszczystych lasów sosnowych za królem grzybów - borowikiem, czy nie czołgał się po gęstych zagajnikach za maślakiem i gąską zieloną? Kto nie chadzał dumnie po wysokim lesie, wyszukując w trawie podgrzybka lub żółciejących w poszyciu kurek czy w brzozach nie szukał koźlarzy? I tak było od wieków.A wszystko to po to, żeby barszcz świąteczny miał właściwy aromat, by[...]

Grzybobranie

Czytaj za darmo! »

Kuchnia polska zawdzięcza grzybom wiele ciekawych dań. Od najdawniejszych czasów stanowią one bowiem podstawę wielu typowych polskich potraw. Popyt na grzyby wynika głównie z ich walorów smakowo- -zapachowych, co umożliwia przygotowywanie bogactwa produktów i potraw zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przemyśle spożywczym.Grzyby dzieli się na dziko rosnące (np. borowik, podgrzybek, maśla[...]

Tajemnicze życie grzybów DOI:

Czytaj za darmo! »

Życie blisko natury wydaje się oczywiste i zrozumiałe. Jednak zdaniem psychologów i psychiatrów nowe pokolenie związane jest bardziej ze światem cyfrowym i to przez niego poznaje przyrodę. Zjawisko to nazywane jest syndromem deficytu przyrody. Nieznajomość form, procesów oraz zjawisk środowiska naturalnego, wyobcowanie i obcość przyrody powoduje, że nie jest postrzegana ona jako wartość, którą należy szanować i chronić. Wyobcowanie ze świata natury, której stanowimy element, jest niebezpiecznym zjawiskiem. Zdaniem Roberta Hofrichtera można temu przeciwdziałać, ucząc o przyziemnym świecie, a konkretnie o fascynujących organizmach związanych z ziemią, jakimi są grzyby. Grzyby odnaleźć można wszędzie, gdyż zasiedlają prawie całą naszą planetę. Rosną w lasach, łąkach, parkach, ogrodach, można się na nie natknąć nawet w głębinach oceanów, jak również na orbitujących stacjach kosmicznych. Od tysięcy lat tworzą fascynując[...]

Bezpieczne grzybobranie DOI:


  Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541) określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 178/2002".Ustawa określa wymagania zdrowotne żywności - w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej, wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny, urzędowych kontroli żywności, zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych, wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego. Za żywność uznajemy także grzyby i przetwory grzybowe. Obecnie w Polsce dopuszczonych do obrotu jest 47 gatunków grzybów, np. borowik szlachetny, gąska zielona, koźlarz czerwony, podgrzybek zajączek. Grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, które objęte są ustawowym wykazem, mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby. Muszą spełniać wymagania określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia dla środków spożywczych. Zarówno grzyby świeże, jak i suszone mogą zostać dopuszczane do obrotu wyłącznie przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Klasyfikatorzy i grzyboznawcy Uprawnienia klasyfikatora grzybów może uzyskać osoba, która: yy jest pełnoletnia; yy ukończyła: a) co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz b) kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów grzybów; yy zdała egzam[...]

Grzyby prozdrowotne. Przyrodolecznictwo z tradycją odkryte na nowo DOI:

Czytaj za darmo! »

Grzyby wzbudzały zainteresowanie człowieka od zarania dziejów. Stanowiły dodatek żywieniowy, ceniony ze względu na walory smakowe i zapachowe. Były wykorzystywane przez szamanów podczas rytuałów, a w postaci tzw. hubki służyły do rozpalania ognia. Od ponad 4 tysięcy lat grzybami posługuje się tradycyjna chińska medycyna. Najliczniejsze badania naukowe i studia kliniczne poświęcone zastosowaniu grzybów jako lekarstwa pochodzą z Korei, Japonii i Chin. Od stuleci również europejskie klasztory gromadziły i przechowywały wiedzę o specyficznych działaniach leczniczych grzybów, jednym ze znanych przykładów jest św. Hildegarda z Bingen. Mykoterapia, czyli dziedzina wiedzy, zajmująca się leczeniem grzybami, zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Lekarstwa wytwarzane z grzyb[...]

Grzyby na znaczkach Poczty Polskiej


  Od wielu lat Poczta Polska SA docenia przydatność znaczków pocztowych do popularyzacji zasobów środowiska leśnego i jego ochrony. Jednym ze składników tego środowiska są grzyby leśne, rzadko, bo w odstępach około dwudziestoletnich goszczące na polskich znaczkach pocztowych. Grzyby po raz pierwszy ukazano na znaczkach Poczty Polskiej 8 maja 1959 r. Wówczas wydano serię ośmiu znaczków pt. "Grzyby polskie" w dość rzadko spotykanym w fi latelistyce kształcie trójkątnym. Na sześciu walorach Czesław Borowczyk przedstawił grzyby jadalne oraz na dwóch muchomory. Grzybami jadalnymi reprodukowanymi na znaczkach były: maślaki (Boletus luteus) - 30 gr, borowiki (Boletus edulis) - 40 gr, rydze (Lactarius deliciosus) - 60 gr, kurki (Cantharellus cibarius) - 1,00 zł, pieczarki (Psalliota compestris) - 2,50 zł i koźlarze (Boletus scaber) - 5,60 zł. Przedstawicielami muchomorów były gatunki: Amanita phalloides - 20 gr oraz Amanita muscaria - 3,40 zł. Grzyby pojawiły się także na jednym znaczku z serii sześciu pozycji pt. "Bajka Marii Konopnickiej ’O krasnoludkach i sierotce Marysi’", wydanej 31 grudnia 1962 r. Był to walor ówczesnej wartości 1,50 zł, ukazujący żabę Półpanka i krasnoludka Modraczka, według ilustracji Jana Marcina Szancera. Następna emisja pt. "Grzyby niejadalne pod ochroną" została wprowadzona do obiegu dopiero 30 czerwca 1980 r. i objęła niżej wymienione grzyby zaprojektowane przez Alojzego Balcerzaka: - podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus) - 2,00 zł; - okratka czerwonego (Clathrus ruber) - 2,00 zł; - sromotnika fi ołkowego (Phallus hadriani) - 2,50 zł; - szyszkowca szyszkowatego, często nazywanego łuskowatym (Strobilomyces fl occopus - Strobilomycetaceae) - 2,50 zł; - szmaciaka gałęzistego (Sprassis crispa) - 8,00 zł; - purchawicę olbrzymią (Langermannia gigantea) - 10,50 zł. Nowa seria pt. Grzyby w polskich lasach 31 sierpnia 2012 r. do obiegu[...]

Bezpieczne grzybobranie DOI:


  W polskich kulinariach szczególne miejsce zajmują grzyby jadalne, które znacząco wzbogacają cechy organoleptyczne potraw, nadając im niepowtarzalny smak i zapach. Choć pod względem wartości odżywczej grzyby nie stanowią interesującego składnika diety, trudno wyobrazić sobie naszą kuchnię bez sosów kurkowych, prawdziwków, rydzów i innych tego rodzaju przysmaków.N iestety, spośród kilku tysięcy gatunków grzybów rosnących w Europie, ponad 150 zalicza się do gatunków grzybów trujących, spośród których najbardziej niebezpiecznym jest muchomor sromotnikowy (Amanita phalloides). Oprócz grzybów trujących, występują także grzyby niejadalne, które nie powodują intoksykacji, ale ze względów np. organoleptycznych mogą wywoływać nieżyt żołądkowo- jelitowy (2). Do tej grupy należy borowik szatański (Boletus satanas) oraz goryczek żółciowy (Tylopilus felleus). Okres owocowania grzybów jadalnych w Polsce pokrywa się z okresem owocowania grzybów trujących, co sprawia, że każdego roku odnotowuje się liczne zatrucia grzybami. Intoksykacje tego rodzaju wynikają głównie z braku wystarczającej wiedzy o grzybach jadalnych (11), które są mylone z bardzo niebezpiecznymi grzybami trującymi (2, 9). Zatrucia grzybami mogą także być spowodowane przez grzyby jadalne, które były przechowywane lub przetwarzane w niewłaściwych warunkach. Częstość intoksykacji Liczba zatruć grzybami w Polsce w minionych dekadach wykazuje tendencję spadkową, ale wciąż każdego roku w okresie letnio- jesiennym pojawiają się doniesienia o zatruciach grzybami, w których poszkodowanymi są także dzieci. W okresie międzywojennym w Polsce odnotowano ponad 2 tysiące przypadków śmiertelnych zatruć grzybami, podczas gdy w latach 1962-1967 zarejestrowano prawie 180 zgonów spowodowanych intoksykacją grzybami (7). W latach 1977-2004 zarejestrowano w Polsce ponad 10 tys. intoksykacji grzybami trującymi, z których 601 zakończyło się zgonami (9). W pierwszej dekadzie [...]

Leśniczy, podleśniczy Część 2 - Karta oceny ryzyka - czynniki biologiczne DOI:


  W ATEŚCIE 3/2016 opublikowaliśmy kartę charakterystyki stanowiska i zasadniczą kartę oceny ryzyka zawodowego dla leśniczego i podleśniczego. Obydwa stanowiska zostały potraktowane łącznie z uwagi na podobny charakter pracy i te same zagrożenia. W tym numerze zamieszczamy kartę oceny dla czyników biologicznych. Ocena ryzyka została wykonana metodą wg PN-N-18002 w skali trójstopniowej. | Redakcja.KARTA OCENY RYZYKA - CZYNNIKI BIOLOGICZNE Nazwa stanowiska LEŚNICZY, PODLEŚNICZY Numer karty oceny ....................................................................... Lokalizacja TERENY LEŚNE, POLANY Kod stanowiska ........................................................................... Lp. Rodzaj czynności Źródło zagrożenia Nazwa szkodliwego czynnika biologicznego, możliwe skutki Przynależność do grupy zagrożenia Dodatkowe oznaczenia* Stosowane środki organizacyjne, techniczne Liczba zachorowań Drogi narażenia Zalecane środki ochrony Dopuszczalność pracy (D - dopuszczalna) Zalecone działania 1. Prace w lesie, na terenach zadrzewionych,[...]

 Strona 1  Następna strona »